Ο Ηλίας Καράπαυλος προσφέρει την περιουσίαν του δια την ενίσχυσιν του Αγώνος και συνιστά την αποζημίωσιν των συμπατριωτών του

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Ἠλίας Καράπαυλος προσφέρει τὴν περιουσίαν του διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Ἀγῶνος καὶ συνιστᾷ τὴν ἐν καιρῷ ἀποζημίωσιν τῶν συμπατριωτῶν τοῦ οἱ ὁποῖοι θὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμά του.
Συγγραφέας:


Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα


Καὶ δι΄ ἂλλης μου ἀναφορᾶς σᾶς ἐφανέρωνα τὰ αἴτια τὰ ὁποῖα βιάζουν τὸν πηγαιμόν μου εἰς τὴν ἐπαρχίαν μου. Αὐτὰ λοιπὸν καὶ περισσότερον ἡ ἀσθένειά μου μὲ ὑποχρέωσαν νὰ ἀναχωρήσω καὶ καθ᾽ ὁδὸν ἀπάντησα τὴν περικλειόμενην ἀναφορὰν τῆς ἐπαρχίας μου, εἰς τὴν ὁποίαν θεωρεῖτε τὸν ἱερὸν σκοπὸν τῶν ἐπαρχιωτῶν μου, οἳτινες καὶ μερικοὶ μὲ γράφουν διὰ νὰ ζητήσω πολεμοφόδια καὶ χρήματα. Ἀλλ ἐγὼ γινώσκων καλῶς τὴν ἀχρηματίαν τοῦ Ταμείου εἶμαι μὲ ἀπόφασιν νὰ καταθέσω καὶ τὰ ἀπομειναμένα <sic> λείψανα τῆς οὐσίας μου καὶ μὲ τὸ παράδειγμα τοῦτο νὰ παρακινήσω καὶ τοὺς ἐπαρχιώτας μου νὰ καταβάλουν, ἐπειδὴ χρῄζονται χρήματα, καὶ χρήματα ἀρκετὰ, πρὸς ἐξοικονόμησιν τῶν ἀναγκαίων. Ὅθεν τὸ Σ. Σῶμα ἃς ἐκδώσῃ ὑποσχετικὸν γράμμα γνωρίζον αὐτὰ τὰ ἔξοδα νόμιμα καὶ δίκαια, ὑποσχόμενο νὰ πληρώσῃ αὐτὰ ἀπὸ ἐθνικὰ εἰσοδήματα τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, τὰ ὁποῖα ἔξοδα θέλουν γίνει ἀπὸ τοὺς πλέον τιμιωτέρους καὶ εὐυπολη<π>τέρους τῆς ἐπαρχίας ἐν καθαρῷ καταστίχω, και τοῦτο διὰ νὰ ὑποχρεώσω τοὺς ἐπαρχιώτας μου νὰ καταβάλουν με περισσοτέραν προθυμίαν. Προσέτι νἀ ἐκδώσῃ διαταγὴν πρὸς τὸν φρούραρχον τῆς Ἀκροκορίνθου, εἰ δυνατόν, νὰ λάβωμεν μέρος πυριτόκονιν.


Πρὸς ἀνακούφισιν τῶν ὑπερόγκων ἐξόδων νὰ γράψῃ πρὸς τοὺς καπιταναίους καὶ στρατιώτας τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας ἐνθουσιάζον καὶ ἐνθαρρύνον αὐτούς, ὑποσχόμενο πρὸς εκείνους τοὺς ὁποίους ἤθελαν θανατωθῶσι εἰς αὐτὴν τὴν ἔφοδον μέρος τῶν ἐθνικῶν ἐλαιοφυτείων <sic> πρὸς ἐξοικονόμησιν τῶν φαμελιῶν των καὶ ἕν μέρος πρὸς ἐκείνους οἵτινες τολμήσωσι νὰ στείλωσι τὰς σκάλας καὶ νὰ πρωτορμήσωσι, καὶ τοῦτο διὰ νὰ εὐχαριστήσῃ τὸ Σ. Σῶμα τὴν μικρόνοιαν τῶν στρατιωτῶν.Καὶ ἐλπίζω, δυνάμει τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ δι’ εὐχῶν τοῦ ἱεροῦ σώματος, νὰ ἐπιτύχῃ τὸ μέγα ἐπιχείρημα.

Ἐγὼ δὲ μὲ τὸ ἀνῆκον σέβας σᾶς προσκυνῶ

Τῇ 17 Δεκεμβρίου 1823, Τριπολιτζᾷ

Ὁ εὐπειθὴς ἀδελφὸς καὶ δοῦλος
Ἡλίας Καράπαυλος

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα. Κρανίδι