Ο Επιτάφιος του Ιησού Χριστού

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Συγγραφέας: Παναγιώτης Σούτσος
Από την ποιητική συλλογή «Μεσσίας».


ΙΩΣΗΦ Ο ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ
Ἐπὶ ξύλου ἐκρεμάσθης δι' εἰς τὸ κενὸν κρεμάσας
καὶ τὴν γῆν καὶ τὰς θαλάσσας.
Καὶ ὑπέστης εἰς τὰς χεῖρας τὴν πληγὴν σιδηρῶν ἥλων
ὁ τὴν ἄλυσιν τῶν κόσμων ἐκαρτῶν ἐκ τῶν δακτύλων.

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Ἐγκλείει τάφος σήμερον τὸν εἰς παλάμην μίαν
ἐγκλείοντα τὴν κτίσιν.
Καὶ μάρμαρον τὴν σάρκα σου καλύπτον τὴν ἁγίαν
στεγάζει τὸν στεγάζαντα δὲ οὐρανοῦ τὴν φύσιν.

ΙΩΣΗΦ Ο ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ
Ἰδοῦσα ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὸν πλάστην ἀναβάντα
ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο,
ὁ ἥλιος ἐσκόταζεν, ἡ γῆ ἐκυματοῦτο,
καὶ μετὰ τοῦ Κυρίου των συνέπασχον τὰ πάντα.

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Ὑπὲρ τοῦ κοσμου τούτου
τὸ πνεῦμα τότε παραδοὺς αὐτὸς ἐκ τοῦ σταυροῦ του
ἐνηγκαλίζετο τὸ πᾶν τὰς χεῖράς του ἐκτείνων
κ' ηὐλόγει τὴν γῆν ἅπασαν τὴν κεφαλήν του κλίνων.

ΙΩΣΗΦ Ο ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ
Εξέτεινε τὰς χεῖράς του, ἀπὸ τῶν δύω πόλων
τὸν κόσμον περὶ τὸν σταυρὸν ζητῶν ν' ἀθροίσῃ ὅλον.

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Τὸ μέτωπόν του ἔκυπτε βαρὺ ὡς ἐσωκλεῖον
τοὺς τύπους πλάσεως γαιῶν καὶ οὐρανῶν μυρίων.

ΙΩΣΗΦ Ο ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ
Τὸν οὐρανὸν ἐλέλιξε τὸ ἕσχατόν του νεῦμα.

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Ἡ τελευταία του πνοὴ μετέδωκε τὸ πνεῦμα
τῆς ἁληθείας εἰς τὴν γῆν.

ΙΩΣΗΦ Ο ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ
Φωτὸς ἐνέπλησε τὸ πᾶν τὸ ἕσχατόν του βλέμμα.

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Εἰς τοὺς λαοὺς τὸ κενωθὲν ἐκ τῆς πλευρᾶς του αἷμα
ζωῆς ἐξέχυσε πηγήν.