Οριστική συνθήκη διακήρυξης της ανεξαρτησίας της Ελλάδας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Τα 11 άρθρα του Πρωτοκόλλου της 22 Ιανουαρίου/ 3 Φεβρουαρίου 1830

Παρόντες: Οι πληρεξούσιοι της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας…

 1. Η Ελλάς θέλει σχηματίσει εν Κράτος ανεξάρτητον, και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά τα προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν.
 2. Κατά λόγον αυτών των εις το νέον Κράτος παρεχόμενων πλεονεκτημάτων , και προς συγκατάνευσιν εις την ην εξέφρασεν έφεσιν η Πόρτα περί της ελαττώσεως των υπό του Πρωτοκόλλου της 22ας Μαρτίου τεθέντων ορίων, η διοριστική γραμμή των συνόρων της Ελλάδας, αρξαμένη από τας εκβολάς του Ασπροποτάμου, θέλει ανατρέξει τον ποταμόν αυτόν έως κατέναντι της λίμνης του, και διασχίσασα τόσον αυτήν την λίμνην όσον και τας του Βραχωρίου και της Σαυροβίτσας, θέλει καταλήξει εις το όρος Αρτοτίνα ,εξ ου θέλει ακολούθησει την κορυφήν του όρους Άξου, την κοιλάδα της Κοτούρης , και την κορυφήν του όρους Οίτης έως τον κόλπον του Ζητουνίου , εις τον οποίον θέλει καταντήσει προς τας εκβολάς του Σπερχειού. Όλαι αι χώραι και τόποι κείμενοι προς Μεσημβρίαν αυτής της γραμμής, την οποίαν το συμβούλιον εχάραξεν επί του ενταύθα υπό στοιχείον ΣΤ συναπτομένου γεωγραφικού πίνακος, θέλουν ανήκει εις την Ελλάδα. Όλαι δε αι χώραι και τόποι, οι προς Άρκτον κείμενοι της αυτής γραμμής, θέλουν εξακολουθεί να αποτελώσει μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.Θέλουν ανήκει ωσαύτως εις την Ελλάδα η νήσος Εύβοια ολόκληρος, αι Δαιμονόνησοι, η νήσος Σκύρος, και αι νήσοι, αι εγνωσμέναι το αρχαίον υπό το όνομα Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Αμοργού, κείμεναι μεταξύ του 36 και του 39 βαθμού πλάτους Βορείου, και του 26 βαθμού μήκους ανατολικού, του μεσημβρινού του Γρενβίσχ (Γκρήνουιτς).
 3. Η Ελληνική Κυβέρνησις θέλει είναι μοναρχική και κληρονομική κατά τάξιν πρωτοτοκίας. Θέλει εμπιστευθεί εις ένα Ηγεμόνα, όστις δεν θέλει είναι δυνατόν να εκλεχθή μεταξύ των οικογενειών των βασιλευουσών εις τας Επικρατείας τας υπογραψάσας την συνθήκην της 6ης Ιουλίου 1827, και θέλει φέρει τον τίτλον Ηγεμών Κυριάρχης της Ελλάδος. Η εκλογή αυτού του Ηγεμόνος θέλει είναι το αντικείμενον διακοινώσεων και συμφωνιών μεταγενεστέρων.
 4. Άμα τα άρθρα του παρόντος Πρωτοκόλλου ήθελον γνωστοποιηθεί εις τα ενδιαφερόμενα μέρη, η μεταξύ του Οθωμανικού Κράτους και της Ελλάδος ειρήνη θέλει εκλαμβάνεσθαι αποκαταστημένη εξ αυτού τούτου του γεγονότος. Και εκατέρα τα Κράτη θέλουν προσφέρεσθαι προς τους υπηκόους εκατέρων αμοιβαίως ως προς τα δίκαια του εμπορίου και της ναυτιλίας, καθώς προς τους υπηκόους των άλλων Επικρατειών , των εν ειρήνη μετά του Οθωμανικού Κράτους και της Ελλάδος.
 5. Πράξεις πλήρους και ολοσχερούς αμνηστίας θέλουν αμέσως δημοσιευθή παρά της Οθωμανικής Πύλης και παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Η περί αμνηστίας πράξις της Πύλης θέλει κηρύξει ότι κανείς Έλλην εφ όλην την έκτασιν της επικρατείας της, δεν θέλει είναι δυνατόν να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, μηδέ να ενοχληθεί παντάπασι δια τον λόγον ότι έλαβε τάχα μέρος εις την ελληνικήν επανάστασιν. Η περί αμνηστίας πράξις της Ελληνικής Κυβερνήσεως θέλει κηρύξει την αυτήν αρχήν υπέρ όλων των Μουσουλμάνων ή Χριστιανών, οίτινες τυχόν έλαβον μέρος εναντίον της υποθέσεώς της. Θέλει δε προσέτι εννοήσθαι και δημοσιευθή ότι οι Μουσουλμάνοι, οίτινες εκουσίως ήθελον εξακολουθήσει να κατοικώσι εις τας χώρας και νήσους τας διορισθείσας εις την Ελλάδα, θέλουν διατηρεί εν αυταίς τας ιδιοκτησίας των, και θέλουν χαίρει εν αυταίς αμεταβλήτως δια των οικογενειών των εντελή ασφάλειαν.
 6. Η Οθωμανική Πύλη θέλει παρέξει εις όσους εκ των υπηκόων της Ελλήνων ήθελον επιθυμήσει να παραιτήσωσι το Οθωμανικόν έδαφος προθεσμίαν ενός έτους δια να πωλήσωσι τας ιδιοκτησίας των και να εξέλθωσι ελευθέρως από τον τόπον.Η Ελληνική κυβέρνησις θέλει αφήσει το αυτό ελεύθερον εις τους κατοίκους της Ελλάδος, οίτινες ήθελον επιθυμήσει να μεταφερθώσι εις τόπον Οθωμανικόν.
 7. Όλαι αι θαλάσσιοι και πεζικαί Ελληνικαί δυνάμεις θέλουν κενώσει τας χώρας, φρούρια και νήσους, τα οποία κατέχουσιν επέκεινα της γραμμής της τεθείσης εις τα όρια της Ελλάδος εν τω & 2, και θέλουν αποσυρθή όπισθεν αυτής ταύτης της γραμμής εντός της πλέον συντόμου προθεσμίας. Όλαι αι θαλάσσιοι και πεζικαί Οθωμανικαί δυνάμεις, αι κατέχουσαι χώρας, φρούρια και νήσους, περιλαμβανόμενα εις τα άνω ειρημένα όρια, θέλουν κενώσει αυτάς τας νήσους, φρούρια και χώρας, και θέλουν αποσυρθή όπισθεν των ειρημένων ορίων και ωσαύτως εντός της πλέον συντόμου προθεσμίας.
 8. Εκάστη των τριών Αυλών φυλάττει την δια του έκτου άρθρου της συνθήκης της 6ης Ιουλίου εξασφαλιζομένην εξουσίαν, του να εγγυάται περί του όλου των προηγούμενων συμβιβασμών και άρθρων. Αι περί εγγυήσεως πράξεις, εάν γενώσι, θέλουν συνταχθή χωριστά. Η ενέργεια και το αποτέλεσμα των διαφόρων αυτών πράξεων θέλουν γενή κατά συνέπειαν του άνω ειρημένου άρθρου το αντικείμενον μεταγενεστέρων συνθηκών των Υψηλών Δυνάμεων. Κανέν στράτευμα ανήκον εις τινά των συνταξασών την συνθήκην τριών Δυνάμεων δεν θέλει δυνηθή να έμβη εις το έδαφος του Ελληνικού νέου Κράτους, άνευ της συγκαταθέσεως των δύο ετέρων Αυλών των υπογραψασών την συνθήκην.
 9. Προς αποφυγήν των συγκρούσεων, αι οποίαι θέλουν αναμφιβόλως γεννηθή εις τας παρούσας περιστάσεις από την συναφήν μεταξύ των επιτροπών οροθετών Οθωμανών και των επιτροπών οροθετών Ελλήνων, όταν προστεθή το ν’ αποφασισθή επιτοπίως η διαχάραξις των ορίων της Ελλάδος, συμφωνείται ότι η εργασία αυτή θέλει ανατεθή εις επιτρόπους Άγγλους, Γάλλους και Ρώσσους, και ότι αι τρεις Αυλαί θέλουν διορίσει ανά ένα εκάστη. Ούτοι οι επίτροποι εφωδιασμένοι με την υπό στοιχείον Ζ συναπτομένην ενταύθα οδηγίαν, θέλουν αποφασίσει την διαχάραξιν των ειρημένων ορίων, επόμενοι με όλην την δυνατήν ακρίβειαν εις την ενδεικνυμένην εν τω & 2 γραμμήν, την οποία θέλουν επισημαίνει με πασσάλους και θέλουν σχεδιάσει δύο πίνακάς της υπογεγραμμένους παρ’ αυτών και ο μεν εις θέλει δοθή εις την Οθωμανικήν Κυβέρνησιν , ο δε έτερος εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Θέλουν οφείλει ν’ αποπερατώσουν τας εργασίας των εν τω διαστήματι μηνών εξ. Εάν συμβεί διαφορά γνωμών μεταξύ των τριών επιτροπών η πλειοψηφία θέλει αποφασίσει.
 10. Αι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου θέλουν αμέσως γνωστοποιηθή εις την Οθωμανικήν Κυβέρνησιν διά των Πληρεξουσίων των τριών Αυλών, οίτινες θέλουν εφοδιασθή επ’ αυτώ τούτω με την κοινήν οδηγίαν την ενταύθα υπό στοιχείον Η συναπτομένην. Οι εν τη Ελλάδι εδρεύοντες Αντιπρέσβεις των τριών Αυλών θέλουν λάβει ωσαύτως περί αυτής της υποθέσεως την υπό στοιχείον Θ συναπτομένην ενταύθα οδηγίαν.
 11. Αι τρεις Αυλαί επιφυλάττουσιν εις εαυτάς το να κάμωσιν να εισαχθώσιν αι παρούσαι συμφωνίαι εις συνθήκην τινα επίσημον υπογραφησομένην εν Λονδίνω θεωρηθησομένην ως εκτελεστικήν της κατά την 6ην Ιουλίου 1827 και διακοινωθησομένην και προς τας άλλας της Ευρώπης Αυλάς δια να την παραδεχθώσιν εάν το κρίνωσι προσήκον.

Συμπέρασμα

Αι τρεις Αυλαί φθάσασαι ούτως εις το τέρμα μακράς τινος και χαλεπής διαπραγματεύσεως, συγχαίρουσιν αυταί εαυτάς μετ’ ειλικρινείας , διότι έφθασαν εις εντελή συμφωνίαν εν μέσω των πλέον εμβριθών και των πλέον αξιών προσοχής και ακροσφαλών περιστάσεων. Η της συναφείας αυτών συντήρησις κατά στιγμάς τοιαύτας παρέχει το ασφαλέστερον εχέγγυον της διαρκείας της και αι τρεις Αυλαί προσηνείς έχουσιν ελπίδας, ότι αύτη η τόσον μόνιμος, όσον αγαθοποιός ένωσις, δεν θέλει παύσει από το να συνεισφέρη εις της παγκοσμίου ειρήνης την εμπέδωσιν.

Άβερδην, Μαντμορανσύ-Λαβάλ, Λιέβεν