Οικονομική αδυναμία προσλήψεως ξένων ειδικών δια την οργάνωσιν της Διοικήσεως

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Οἰκονομικὴ ἀδυναμία προσλήψεως ξένων εἰδικῶν διὰ τὴν ὀργάνωσιν τῆς Διοικήσεως.Περίοδος Β΄
Ἀριθ. 3861

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σ. Βουλευτικὸν

Ἀπὸ τὸ ὑπ᾽ ἀριθ. 1127 καὶ ἡμέρας 11 τοῦ ὑπερμεσοῦντος προβούλευμα τοῦ Σ. Βουλευτικοῦ ἐπαρατηρήθησαν αἱ σκέψεις τὰς ἀποίας ἔκαμε τὸ Σ. τοῦτο Σῶμα πρὸς εὐτάκτησιν τῶν ὑπουργείων καὶ εἰς τὸ νὰ εὑρεθῶσιν ὑποκείμενα πεπαιδευμένα καὶ τίμια διὰ τὴν διατήρησιν αὐτῶν. Τὰς σκέψεις ταύτας καὶ τὸ Ἐκτελεστικὸν ἐγνώρισεν εὐλογοφανεῖς καὶ εὗρεν ὠφελίμους, ἀλλὰ δὲν ἐγκρίνει νὰ ἔμβουν εἰς ἐνέργειαν κατὰ τὴν παροῦσαν κατάστασιν τῆς πατρίδος, διότι αὕτη ἔχει μεγάλας χρηματικὰς χρείας καὶ διότι, ἂν προσκληθῶσι ταῦτα τὰ ὑποκείμενα, θὰ ἀπαιτοῦσι μεγάλους μισθοὺς καὶ ὑπέρογκα ἔξοδα, καθὼς ἀπεδείχθη ἐναργέστατα ἀπὸ τὸν κ. Νάπιερ, ὅστις, πρὶν νὰ ἔλθῃ, ζητεῖ ὅσα τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον μὲ μεγάλας δυσκολίας ἠμπορεῖ νὰ εἰσοδεύσῃ. Ἂρα αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ τὸ πρᾶγμα καὶ ἡ παροῦσα κατάστασις εἰς τὴν ὁποίαν ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται ἀποποιοῦνται μίαν τοιαύτην πρὸς τὸ παρὸν ἐνέργειαν.

Ναυπλίου τῇ 16 Αὐγούστου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)


Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 3761 ἀποκριτικὸν εἰς τὸ τοῦ Βουλευτ. ὑπ᾽ ἀριθ. 1127, περὶ εὐτακτήσεως τῶν 7 ὑπουργείων. Ἀνεγνώσθη τῇ 20 Αὐγούστου.