Νόμος 4336/2015/Συμφωνία Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Άρθρο 3
Β. Συμφωνία Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης


ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
μεταξύ του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
και της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ως δικαιούχου κράτους μέλους
και της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ως Κεντρικής Τράπεζας
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
ως ταμείου ανακεφαλαιοποίησης

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ συνάπτεται από και μεταξύ:

1 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, διακυβερνητικού οργανισμού που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που έχει συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και εδρεύει στη διεύθυνση: 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg· εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, διευθύνοντα σύμβουλο («ΕΜΣ»)·

2 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, εκπροσωπούμενης από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, ως δικαιούχου κράτους μέλους (το «δικαιούχο κράτος μέλος»)·

3 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος («Κεντρική Τράπεζα»)· και της

4 του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, εκπροσωπούμενο από τον κ. Αριστείδης Ξενόφο, διευθύνοντα σύμβουλο, και [HFSF to advise], ως εγγυητή στο πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης («Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησις»),

εφεξής αναφερόμενοι από κοινού ως «τα μέρη» και έκαστο εξ αυτών ως «μέρος».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Α Ο ΕΜΣ ιδρύθηκε με τη συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ («Συνθήκη ΕΜΣ») για την κινητοποίηση χρηματοδότησης και την παροχή στήριξης σταθερότητας προς όφελος των μελών του ΕΜΣ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών μελών της

Β Ο ΕΜΣ μπορεί να χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή βάσει συμφωνιών για τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω εκταμιεύσεων δανείων στο πλαίσιο προληπτικών πιστωτικών υπό όρους ή πιστωτικών ορίων με ενισχυμένους όρους, δανείων προς τα μέλη του ΕΜΣ στο πλαίσιο προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής, διευκολύνσεων για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κράτους που είναι μέλος του ΕΜΣ, διευκολύνσεων για τη χρηματοδότηση της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης ιδρυμάτων ενός κράτους που είναι μέλος του ΕΜΣ, διευκολύνσεων για την αγορά ομολόγων μέλους του ΕΜΣ στην πρωτογενή ή τη δευτερογενή αγορά, όλα υπό αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το (τα) χρηματοδοτικό (-α) μέσο (-α), που επιλέγεται (-ονται) (κάθε τέτοιο δάνειο ή εκταμίευση βάσει μιας τέτοιας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης συνδρομής συνιστά «χρηματοδοτική συνδρομή»).

2 (Γ) Ο ΕΜΣ χρηματοδοτεί τη χρηματοδοτική συνδρομή με την έκδοση ή σύναψη ομολόγων, γραμματίων, βραχυπρόθεσμων εμπορικών τίτλων, χρεωστικών τίτλων ή άλλων χρηματοδοτικών ρυθμίσεων («χρηματοδοτικά μέσα»), για τη χρηματοδότηση της συνδρομής σε συλλογική βάση ή σε βάση αποκλειστικής συνδυασμένης χρηματοδότησης από το απόθεμα ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση. Τα χρηματοδοτικά μέσα εκδίδονται ή συνάπτονται είτε σε αυτόνομη βάση ή σύμφωνα με ένα ή περισσότερα προγράμματα έκδοσης τίτλων χρέους («πρόγραμμα έκδοσης τίτλων χρέους του ΕΜΣ») σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές δανειοληψίας του ΕΜΣ.

3 (Δ) Το δικαιούχο κράτος μέλος υπέβαλε αίτηση για στήριξη σταθερότητας με τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης στον Πρόεδρο στις 8 Ιουλίου 2015.

4 (Ε) Το δικαιούχο κράτος μέλος έχει υποβάλει παρόμοια αίτηση χρηματοδοτικής συνδρομής στο ΔΝΤ σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 8 της Συνθήκης ΕΜΣ. Το οριστικό συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής και το συνολικό ποσό της δανειακής διευκόλυνσης προς διάθεση από τον ΕΜΣ στο δικαιούχο κράτος μέλος καθορίζεται με βάση το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να παρασχεθεί από το ΔΝΤ και προσπορίζεται σε γραπτή γνωστοποίηση από τον ΕΜΣ προς το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και προσυπογράφεται από και για λογαριασμό του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

5 (ΣΤ) Στις [10 Ιουλίου 2015], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, αξιολόγησε (i) την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της ή των κρατών μελών της, (ii) κατά πόσον το δημόσιο χρέος του δικαιούχου κράτους μέλους ήταν βιώσιμο, και (iii) τις πραγματικές ή δυνητικές ανάγκες χρηματοδότησης του δικαιούχου κράτους μέλους, και βάσει της αξιολόγησης αυτής το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε να χορηγήσει, κατ’ αρχήν, στήριξη σταθερότητας στο δικαιούχο κράτος μέλος υπό τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης.

6 (Ζ) Στις [19 Αυγούστου 2015], συνάφθηκε Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εκ μέρους του ΕΜΣ και με την έγκριση του Συμβουλίου των Διοικητών) και του δικαιούχου κράτους μέλους. Η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται στο δικαιούχο κράτος μέλος βάσει της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, εξαρτάται από τη συμμόρφωση του δικαιούχου κράτους μέλους με τα μέτρα που καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης.

7 (Η) Στις [19 Αυγούστου 2015], το Συμβούλιο των Διοικητών υιοθέτησε την πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου σχετικά με σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών όρων και προϋποθέσεων, καθώς και την επιλογή των μέσων, και το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παρούσα συμφωνία.

8 (Θ) Η αποδέσμευση της χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας (εκτός από την αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο), συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης (όπως ορίζεται κατωτέρω), προϋποθέτει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε συνεργασία με την ΕΚΤ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 της Συνθήκης ΕΜΣ, ότι το δικαιούχο κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τους όρους που επισυνάπτονται στην παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα μέτρα που καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης.

9 (Ι) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η Κεντρική Τράπεζα συνιστά μέρος της παρούσας συμφωνίας με σκοπό την παραλαβή των εκταμιεύσεων για λογαριασμό του δικαιούχου κράτους μέλους.

10 (ΙΑ) Οι αρχές του δικαιούχου κράτους μέλους λαμβάνουν και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα που συνδέονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν κάθε χρηματοδοτική συνδρομή.

Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής:

1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1 Με την επιφύλαξη των ρητρών 12 έως 1.5 κατωτέρω, η ρήτρα 2 (Ορισμοί και ερμηνεία) των γενικών όρων εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

2 Στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης οι κατωτέρω όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται ακολούθως:

«Συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής» σημαίνει ποσό έως [86,000,000,000] ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής καθορίζεται με βάση το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να παρασχεθεί από το ΔΝΤ και προσδιορίζεται σε γραπτή γνωστοποίηση από τον ΕΜΣ προς το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και προσυπογράφεται από και για λογαριασμό του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

«Συνολικό ποσό της δανειακής διευκόλυνσης» σημαίνει το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής.

«Εφαρμοστέα διευκόλυνση» σημαίνει τη διευκόλυνση που καθορίζεται στη ρήτρα 22 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

«Βοηθούμενο ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα το οποίο είναι δικαιούχος της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται από τον ΕΜΣ για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή/και την κάλυψη του κόστους της εξυγίανσης των τραπεζών.

«Περίοδος διαθεσιμότητας» σημαίνει, σε σχέση με τη διευκόλυνση, την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία, την οπαία και περιλαμβάνει, κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η διευκόλυνση και λήγει την ημερομηνία λήξης της περιόδου διαθεσιμότητας (την οποία και περιλαμβάνει).

«Ημερομηνία λήξης της περιόδου διαθεσιμότητας»: σημαίνει [20 Αύγουστου 2018].

«Φορέας διαχείρισης χρέους» σημαίνει τον οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους του δικαιούχου κράτους μέλους.

«Ορισθείς λογαριασμός σε ευρώ» σημαίνει για κάθε εκταμίευση που πραγματοποιείται σε μετρητά, τον λογαριασμό σε ευρώ του δικαιούχου κράτους μέλους στην Κεντρική Τράπεζα ο οποίος τραπεζικός λογαριασμός είναι κατ’ αρχάς ο εξής:

 BIC [PDMA/Ministry of Finance to confirm],

υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισθείς λογαριασμός σε ευρώ μπορεί να αλλάξει, προσωρινά ή μόνιμα, με γραπτή γνωστοποίηση από την κεντρική τράπεζα στον ΕΜΣ και την ΕΚΤ για την αλλαγή αυτή (με αντίγραφο προς το δικαιούχο κράτος μέλος) το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εκταμίευσης ώστε να γίνει η πρώτη εκταμίευση στον άλλο λογαριασμό.

«Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ»: η δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2015.

«Συμφωνία ΕΤΧΣ» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) την κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, της 15ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου λαιοποίησης, όπως τροποποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2012, στις 19 Δεκεμβρίου 2014 και στις 27 Φεβρουαρίου 2015·

(β) τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων, της 1ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την τροποποιημένη συμφωνία που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2012·

(γ) τη Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων, της 1ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την τροποποιημένη συμφωνία που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2012·

(δ) τη Συμφωνία Συγχρηματοδότησης, της 9ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους, του WILMINGTON TRUST (London) Limited ως Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών της Κεντρικής Τράπεζας ως Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών και Εντολοδόχου Πληρωμών Ομολογιών· και της

(ε) οποιοδήποτε έγγραφο ή συμφωνία που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιαδήποτε συμφωνία που απαριθμείται στις παραγράφους έως ανωτέρω ή περιγράφονται σε μια τέτοια συμφωνία ως μέρος της συμφωνίας.

«Ειδικοί όροι της διευκόλυνσης» σημαίνει τους συνήθεις όρους διευκόλυνσης που εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία διευκόλυνσης, όπως ορίζονται στους συνήθεις ειδικούς όρους της διευκόλυνσης ΕΜΣ που έχουν υπογραφεί από τα μέρη για τον σκοπό της εξακρίβωσης της γνησιότητας κατά την ημερομηνία της παρούσας.

«Γενικοί όροι» σημαίνει τους γενικούς όρους για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του ΕΜΣ που έχουν υπογράφει από τα μέρη με σκοπό την εξακρίβωση της γνησιότητας κατά την ημερομηνία της παρούσας.

«Νομικός σύμβουλος» σημαίνει τον νομικό σύμβουλο του κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του δικαιούχου κράτους μέλους.

«ΔΔΕ» σημαίνει τη σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 80 000 000 000 ευρώ, της 8ης Μαΐου 2010, μεταξύ του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Ιρλανδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασίλειου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβάκικης Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του KfW (που ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπό τις οδηγίες και με την εγγύηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας), η οποία προβλέπει στήριξη οικονομικής σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω από κοινού χορήγησης διμερών δανείων.

«Μεγίστη μέση ληκτότητα» σημαίνει 32,5 έτη.

«Ελάχιστο ποσό ακύρωσης» σημαίνει ποσό 100 000 000 ευρώ.

«Ελάχιστο ποσό εθελοντικής προπληρωμής» σημαίνει ποσό 100 000 000 ευρώ.

«ΜΣ» σημαίνει το Μνημόνιο Συνεννόησης (καθώς το ίδιο μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται από καιρού εις καιρόν) που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος του ΕΜΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας στις [19 Αυγούστου 2015].

«Νέα ελληνικά ομόλογα» σημαίνει τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από το δικαιούχο κράτος μέλος, σε σχέση με την εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων.

«Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων» σημαίνει ανεξάρτητο ταμείο όπως περιγράφεται στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, το οποίο συ στήνεται από το δικαιούχο κράτος μέλος για να διατηρεί σημαντικά ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και το οποίο θα ρευστοποιεί τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα.

«Μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων» σημαίνει το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, εφόσον το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί πρόσωπο και/ή κάθε άλλο πρόσωπο που αποτελεί μέρος της εταιρικής δομής ή της δομής διακυβέρνησης για την υλοποίηση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ή/και τα στοιχεία της Δήλωσης της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ που αφορούν το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε οντότητας που έχει συσταθεί με σκοπό την εκμετάλλευση άμεσα ή έμμεσα οποιοσδήποτε κεφαλαιακών μέσων των οποίων η τιμή απόκτησης χρηματοδοτήθηκε εν όλω ή εν μέρει με χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται στο πλούσιο της παρούσας συμφωνίας.

«Συμβούλια του Ταμείου Ανακεφαλαιοποιήσεων» σημαίνει το κάθε ένα από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου, Ανακεφαλαιοποίησης.

«Συμφωνία πλαισίου σχέσεων» σημαίνει τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Ταμείου Ανακεφαλαιοποιήσεων και ενός βοηθούμενου ιδρύματος, η οποία θέτει το πλαίσιο για τις διάφορες πτυχές της σχέσης μεταξύ των μερών μιας τέτοιας συμφωνίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διακυβέρνηση ενός τέτοιου βοηθούμενου ιδρύματος και την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης που το αφορά.

«Νόμοι του Ταμείου Εξυγίανσης» σημαίνει τους νόμους και/ή τις κανονιστική διατάξεις για τη σύσταση του Ταμείου Εξυγίανσης και/ή τον καθορισμό των παραμέτρων βάσει των οποίων το Ταμείο Εξυγίανσης μπορεί να διαχειριστεί η να συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση ή εξυγίανση ιδρυμάτων, όπως οι εν λόγω νόμοι ή κανονιστικές διατάξεις ενδέχεται να τροποποιούνται, να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από καιρού εις καιρόν.

«Δάνειο εξυγίανσης» σημαίνει κάθε δάνειο ή άλλη ρύθμιση στο πλαίσιο της οποίας το Ταμείο Ανακεφαλαιοποιήσεων δανείζει ή συμβάλλει στη χρηματοδότηση του Ταμείου Εξυγίανσης, και η οποία υλοποιείται με χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου Ανακεφαλαιοποιήσεων (άμεσα από τον ΕΜΣ ή έμμεσα μέσω του δικαιούχου κράτους μέλους) για τους σκοπούς της κάλυψης του κόστους εξυγίανσης τραπεζών.

«Διαδικασία τμηματικής εκταμίευσης» σημαίνει τη διαδικασία που καθορίζεται στη ρήτρα 81 της συμφωνίας για τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρομής, σύμφωνα με την οποία, μετά την έγκριση μιας δόσης ή τμήματος δόσης μπορούν να διατίθενται εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της εν λόγω δόσης ή τμήματος δόσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα υπό περαιτέρω προϋποθέσεις.

«Τμήμα δόσης» σημαίνει, για κάθε δόση, ένα υποσύνολο της εν λόγω δόσης όπως ορίζεται στην ανακοίνωση αποδοχής για την εν λόγω δόση· ένα τμήμα δόσης δύναται να εκταμιευθεί σε μία ή περισσότερες εκταμιεύσεις.

«Εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων» σημαίνει την εθελοντική πράξη διαχείρισης υποχρεώσεων που εφαρμόζεται μέσω εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων μεταξύ της Ελλάδας και ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, όπως περιγράφεται στη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ, της 26ης Οκτωβρίου 2011.

3 Οι γενικοί όροι και, σε ό, τι αφορά τη διευκόλυνση που αναφέρεται στη ρήτρα 22 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνση, οι σχετικοί ειδικοί όροι της διευκόλυνσης ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με την επιφύλαξη τυχόν μεταβολής, συμπλήρωσης ή αντικατάστασης α) των γενικών όρων που καθορίζονται στη ρήτρα 3 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ή β) των σχετικών ειδικών όρων της διευκόλυνσης που καθορίζονται στη ρήτρα 7 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

4 Η ρήτρα 1. 2 των γενικών όρων και η ρήτρα 4 των εισαγωγικών διατάξεων των ειδικών όρων της διευκόλυνσης εφαρμόζονται σε περίπτωση αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, των γενικών όρων και των ειδικών όρων της διευκόλυνσης.

6 Αν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει νέους γενικούς ή ειδικούς όρους της διευκόλυνσης ή εγκρίνει τυχόν τροποποιήσεις των γενικών όρων ή των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, οι εν λόγω μεταβολές δεν ενσωματώνονται αυτόματα στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Εάν ο ΕΜΣ και καθένα από τα μέρη στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προτίθενται να ενσωματώσουν στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης τους νέους ή τροποποιημένους γενικούς ή ειδικούς όρους της διευκόλυνσης, αυτό πραγματοποιείται με γνωστοποιούμενη γραπτώς τροποποίηση στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης σύμφωνα με τη ρήτρα 10 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (μετά την παραλαβή όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάμει της Συνθήκης ΕΜΣ για την έγκριση παρόμοιας τροποποίησης).

2 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

1 Ο ΕΜΣ θέτει στη διάθεση του δικαιούχου κράτους μέλους δυνάμει της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, χρηματοδοτική διευκόλυνση («Χρηματοδοτική Διευκόλυνση») στο πλαίσιο του συνολικού ποσού της χρηματοδοτικής συνδρομής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΜΣ, υπό τους γενικούς όρους και τους σχετικούς όρους της διευκόλυνσης. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση μπορεί να διατίθενται από τον ΕΜΣ στο δικαιούχο κράτος μέλος μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής. Το συνολικό ανεξόφλητο κύριο ποσό της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, στο πλαίσιο όλων των διευκολύνσεων, δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

2 Η χρηματοδοτική διευκόλυνση λαμβάνει τη μορφή δανείου με μέγιστο συνολικό ποσό δανειακής διευκόλυνσης ίσο προς τα συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής· η εν λόγω δανειακή διευκόλυνση παρέχεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους ειδικούς όρους της διευκόλυνσης με τίτλο «Τμήμα 1: Δανειακή διευκόλυνση: Ειδικοί όροι της διευκόλυνσης» (εφεξής η «διευκόλυνση»), υπό τον προϋπόθεση ότι οι διατάξεις που περιέχονται σε άλλες ενότητες των ειδικών όρων της διευκόλυνσης μπορούν να εφαρμόζονται όπως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση.

3 Δεν επιτρέπεται στον ΕΜΣ να παρέχει καμία χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο διευκόλυνσης με άλλον τρόπο, παρά μόνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τους όρους αυτής. Το δικαιούχο κράτος μέλος δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο διευκόλυνσης ή να αναγνωρίσει οποιαδήποτε κοινοποίηση αποδοχής.

4 Το προοίμιο και τα συνοδευτικά έγγραφα για κάθε έγγραφο, τα οποία αποτελούν μέρος της σύμβασης αποτελούν και θα αποτελούν εις το εξής αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

3 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

4 Οι ακόλουθες αποκλίσεις, προσθήκες ή αντικαταστάσεις εφαρμόζονται σε σχέση με τους γενικούς όρους:

1 Γενικά

(α) Κάθε αναφορά στις «εφαρμοστέες διευκολύνσεις» στους γενικούς όρους, διαβάζεται ως αναφορά στην «εφαρμοστέα διευκόλυνση».

(β) Κάθε αναφορά στις «διευκολύνσεις» στους γενικούς όρους, διαβάζεται ως αναφορά στη «διευκόλυνση».

2 Ορισμοί

5 Στη ρήτρα 2 (Ορισμοί και ερμηνεία) των γενικών όρων:

(α) ο ορισμός της «γνωστοποίησης αποδοχής» διαβάζεται ως αν, μετά τις λέξεις «για τον καθορισμό του ποσού και των προσωρινών χρηματοοικονομικών όρων της χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο της σχετικής δόσης», περιελάμβανε τις λέξεις «, τμήμα δόσης».

(β) ο ορισμός της «δόσης» διαβάζεται ως αν, μετά τις λέξεις «Μία δόση είναι δυνατό να εκταμιεύεται σε μία ή περισσότερες», περιελάμβανε τις λέξεις «τμήματα δόσης ή».

1 Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και προϋποθέσεις για την εκταμίευση

6 Επιπλέον των διατάξεων της ρήτρας 5 (Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και προϋποθέσεις για την εκταμίευση) των γενικών όρων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) (Καταβολή σε ορισμένους λογαριασμούς) Η ρήτρα 5. 12. 1 των γενικών όρων διαβάζεται ως αν, μετά τις λέξεις «να μεταφέρει το καθαρό ποσό εκταμίευσης κατά την ημερομηνία εκταμίευσης στον ορισθέντα λογαριασμό σε ευρώ του δικαιούχου κράτους μέλους, », περιελάμβανε τις λέξεις «ή σε άλλον ορισθέντα λογαριασμό, όπως ορίζεται στη σχετική κοινοποίηση αποδοχής».

(β) (Φύλακτρα) Η ρήτρα 5. 7 των γενικών όρων πρέπει να εκλαμβάνεται ως αν, μετά τις λέξεις «συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων χρηματοδότησης, οριακού κόστους, κόστους αρνητικού οφέλους, ζημιών, εξόδων, εξόδων κάλυψης του κινδύνου», περιελάμβανε τις λέξεις «, εξόδων φύλαξης ή διαφύλαξης, ».

1 Δεσμεύσεις

(α) Επιπλέον των δεσμεύσεων που αναφέρονται στη ρήτρα 6 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των γενικών όρων, μέχρις ότου όλες οι δεσμεύσεις του ΕΜΣ στο πλαίσιο της σύμβασης έχουν παύσει, το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, ισχύουν οι ακόλουθες δεσμεύσεις:

i (Παρατηρητής Συμβουλίων Εξυγίανσης) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, αντιστοίχως, δεσμεύονται ότι, σε περίπτωση που μια εκταμίευση χρηματοδοτικής συνδρομής καταβάλλεται απευθείας στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου κράτους μέλους) ή το δικαιούχο κράτος μέλος χρησιμοποιεί εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό την παροχή χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, τότε, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή εκκρεμεί και δεν έχει αποπληρωθεί, το δικαιούχο κράτος μέλος μεριμνά και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης επιτρέπει στον ΕΜΣ να διορίσει παρατηρητή για την παρακολούθηση των συζητήσεων κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι:

Α ο παρατηρητής του ΕΜΣ δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί κάθε ή οποιαδήποτε συζήτηση οποιουδήποτε. συμβουλίου, του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια η επιλογή των συζητήσεων που θα παρακολουθεί και

Β ο εν λόγω παρατηρητής προβαίνει σε δήλωση εμπιστευτικότητας με το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, στη συνήθη μορφή (εάν υπάρχει) που απαιτείται από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης.

ii (Αλλαγές σε νόμους που αφορούν το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται ότι:

Α τυχόν αλλαγές που απαιτούνται σε οποιονδήποτε νόμο ή άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δικαιούχου κράτους μέλους που αφορούν το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις είτε του δικαιούχου κράτους μέλους είτε του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, δυνάμει της σύμβασης, είτε του Ταμείου Εξυγίανσης, δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, ή να εφαρμοστεί πλήρως το ΜΣ, καθώς και, χωρίς περιορισμό, προκειμένου:

1 να παρασχεθεί ασφάλεια στον ΕΜΣ ή να παρασχεθούν στον ΕΜΣ έγκυρα, εκτελεστά και αμετάκλητα δικαιώματα τρίτων (κατά περίπτωση)·

2 να εκπληρωθούν δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων πληροφόρησης ή

3 να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ορισμού μελών κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης,

τίθενται αμέσως σε εφαρμογή, μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (ο οποίος μπορεί με τη σειρά του να προβεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ) και

Α πλην των όσων απαιτούνται βάσει της παραγράφου επάνω, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή ούτε ζητούν οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιονδήποτε νόμο που αφορά το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΕΜΣ, ο οποίος δεν αρνείται αυτήν τη συγκατάθεση χωρίς βάσιμους λόγους, εφόσον η εν λόγω αλλαγή του σχετικού νόμου που αφορά το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεν θίγει δικαιώματα ή συμφέροντα του ΕΜΣ.

ii (Διακυβέρνηση Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, δεσμεύεται να διατηρήσει τις ρυθμίσεις διακυβέρνησής του κατά τρόπο που συνάδει, κατά την άποψη του ΕΜΣ, με τις αρχές διακυβέρνησης που ορίζονται στη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ και στο ΜΣ, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της διαδικασίας επιλογής και διορισμού των μελών κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

iii (Βοηθούμενα ιδρύματα) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται, σε σχέση με κάθε βοηθούμενο ίδρυμα, για τη διατήρηση και την επιβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του, καθώς και την επιδίωξη ενεργειών και την υπεράσπιση απαιτήσεων που σχετίζονται με ή προκύπτουν από ή συνδέονται με:

Α τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος-

Β τη συμφωνία πλαισίου σχέσεων που αφορά το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα (καθώς και, χωρίς περιορισμούς, όσον αφορά τις εξουσίες του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για αναθεώρηση και αλλαγή των συμβουλίων και επιτροπών του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος)· και

(Γ) οποιαδήποτε συμφωνία εγγραφής ή συμφωνία προεγγραφής σχετικά με το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα.

i (Σύναψη δανείων εξυγίανσης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να μη συνάψει οποιοδήποτε δάνειο εξυγίανσης, εκτός εάν:

Α οι όροι του εν λόγω δανείου εξυγίανσης:

1 περιλαμβάνουν τον ΕΜΣ ως δικαιούχο τρίτο με πλήρη δικαιώματα επιβολής όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και όλων των συμφωνιών, δεσμεύσεων, διασφαλίσεων και εγγυήσεων του Ταμείου Εξυγίανσης (ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό βάσει της νομοθεσίας του δικαιούχου κράτους μέλους, παρέχουν δικαιώματα ισοδυνάμου αποτελέσματος, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους δυνάμει της ρήτρας 61 κάτω)·

2 παρέχουν στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και συμφέροντα του δυνάμει του δανείου εξυγίανσης στον ΕΜΣ (όπως ορίζεται στη ρήτρα 62 κατωτέρω) και

3 περιλαμβάνουν δέσμευση από το Ταμείο Εξυγίανσης ουσιαστικά υπό τους όρους της ρήτρας 6. 2. 6 των γενικών όρων (υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η δέσμευση αναφέρεται στο Ταμείο Εξυγίανσης, όπου η εν λόγω ρήτρα αναφέρεται στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, και σε πράξεις εξυγίανσης, όπου η εν λόγω ρήτρα αναφέρεται σε πράξεις ανακεφαλαιοποίησης).

Β έχει υποβάλει μια μορφή του δανείου εξυγίανσης στον ΕΜΣ και ο ΕΜΣ έχει επιβεβαιώσει ότι. η μορφή του δανείου εξυγίανσης είναι ικανοποιητική για τον ΕΜΣ.

ii (Αλλαγές σε νόμους που αφορούν το Ταμείο Εξυγίανσης), το δικαιούχο κράτος μέλος δεσμεύεται ότι:

Α τυχόν αλλαγές που απαιτούνται σε οποιονδήποτε νόμο ή άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δικαιούχου κράτους μέλους που αφορούν το Ταμείο Εξυγίανσης; προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις είτε του δικαιούχου κράτους μέλους είτε του Ταμείου Εξυγίανσης δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, καθώς και, χωρίς περιορισμό, προκειμένου:

1 να εκπληρωθούν οι σχετικές υποχρεώσεις εξόφλησης και λοιπές υποχρεώσεις δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης· και

2 να διασφαλιστεί ότι οι εισφορές ιδρυμάτων στο Ταμείο Εξυγίανσης είναι δυνατό να κατευθύνονται ειδικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου Εξυγίανσης δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης,

τίθενται αμέσως σε εφαρμογή, μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (ο οποίος μπορεί με τη σειρά του να προβεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ)· και

Α πλην των όσων απαιτούνται βάσει της παραγράφου επάνω, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιονδήποτε νόμο που αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΕΜΣ, ο οποίος δεν αρνείται αυτήν τη συγκατάθεση χωρίς βάσιμους λόγους, εφόσον η εν λόγω αλλαγή ταυ σχετικού νόμου που αφορά το Ταμεío Εξυγίανσης δεν θίγει δικαιώματα ή συμφέροντα του ΕΜΣ.

ii  (Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται ότι, κατόπιν αιτήματος του ΕΜΣ, προβαίνουν στις τροποποιήσεις και/ή προσθήκες στην παρούσα σύμβαση (ή στις άλλες ρυθμίσεις) τις οποίες ο ΕΜΣ κρίνει αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο νομικός και οικονομικός χαρακτήρας του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και, χωρίς περιορισμό, προκειμένου:

Α να συμπεριληφθεί ως συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση (ή σε άλλες συμφωνίες με τον ΕΜΣ) οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια·

Β  να συμπεριληφθούν στη σύμβαση υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους, του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίηοης και/η των μερών του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων που ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια, για την εξόφληση της χρηματοδοτικής συνδρομής από το δικαιούχο κράτος μέλος ή για λογαριασμό του, που προκύπτει από ή συνδέεται με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα) ή άλλα έσοδα, καθώς και για την παροχή άλλων εγγυήσεων, δεσμεύσεων (συμπεριλαμβανομένων αρνητικών δεσμεύσεων και δεσμεύσεων πληροφόρησης) ή την ανάληψη άλλων υποχρεώσεων ή την παροχή άλλων· δικαιωμάτων που ο ΕΜΣ κρίνει αναγκαία για την υποστήριξη της θέσης του ή για την εφαρμογή της δήλωσης της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ· και

(Γ) να παρασχεθεί στον ΕΜΣ εγγύηση για την υποχρέωση του δικαιούχου κράτους μέλους να εξοφλήσει τη χρηματοδοτική συνδρομή, από οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια, και το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται επίσης να μεριμνήσουν ώστε οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, για το οποίο ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, (προκειμένου να ληφθεί υπόψη στη σύμβαση το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων):

(Δ) να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης· και/ή

(Ε) να αναλάβει υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας σύμβασης,

να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος και/ή να αναλάβει τις εν λόγω υποχρεώσεις σε μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ.

i  (Μεταβίβαση μετοχών των ιδρυμάτων) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται ότι το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεν θα μεταβιβάσει κανένα κεφαλαιακό μέσο σε οποιοδήποτε μέρους του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΕΜΣ.

2 Δεσμεύσεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση

(α) (Παροχή εξασφάλισης) Στη ρήτρα 6 (διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των γενικών όρων, η ρήτρα 6. 4 δεν εφαρμόζεται και, αντ' αυτής, εφαρμόζεται η ακόλουθη ρήτρα:

«6.4 «Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται ότι, μέχρις ότου το σύνολο του κεφαλαίου δυνάμει της σύμβασης έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, αμέσως μόλις το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης αποκτήσει μετά τίτλο σε οποιαδήποτε κεφαλαιακά μέσα, θα παράσχει έγκυρη κατά προτεραιότητα εξασφάλιση έναντι όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων του στα εν λόγω κεφαλαιακά μέσα και σε σχέση με αυτά. Η εν λόγω εξασφάλιση παρέχεται:

6.4.1 ως εξασφάλιση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης δυνάμει της σύμβασης· και

6.4.2 σε μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.»

(β) Επιπλέον των δεσμεύσεων που αναφέρονται στη ρήτρα 6 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των γενικών όρων, μέχρις ότου όλες οι δεσμεύσεις του ΕΜΣ στο πλαίσιο της σύμβασης έχουν παύσει, το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, ισχύουν οι ακόλουθες περαιτέρω δεσμεύσεις:

(i) (εκχώρηση δικαιωμάτων δυνάμει δανείου εξυγίανσης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται ότι, μέχρις ότου το σύνολο του κεφαλαίου δυνάμει της σύμβασης έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, εκχωρεί ή παράσχει στον ΕΜΣ, κατόπιν αιτήματός του, έγκυρη κατά προτεραιότητα εξασφάλιση έναντι οποιουδήποτε δικαιώματος και συμφέροντος, και του συνόλου αυτών, ενδέχεται να έχει σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο εξυγίανσης και το οποίο ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ (ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό βάσει της νομοθεσίας του δικαιούχου κράτους μέλους, παράσχει δικαιώματα ισοδυνάμου αποτελέσματος, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους δυνάμει της ρήτρας 61 επάνω). Η εν λόγω εκχώρηση:

Α είναι δυνατό να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς, το δικαίωμα απαίτησης και είσπραξης της εξόφλησης του εν λόγω δανείου εξυγίανσης·

Β είναι δυνατό να ζητηθεί από τον ΕΜΣ μόνον σε χρονική στιγμή κατά την οποία υφίστανται ληξιπρόθεσμα και ανεξόφλητα ποσά δυνάμει της παρούσας σύμβασης· και

(Γ) έχει μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Ποσά που εισπράχθηκαν από τον ΕΜΣ ως αποτέλεσμα τέτοιας εκχώρησης ή ρύθμισης θεωρείται ότι συνεισφέρουν στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων πληρωμής του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης δυνάμει της παρούσας σύμβασης, για το ποσό που εισπράττεται με αυτόν τον τρόπο.

(ii) (Άσκηση δικαιωμάτων δυνάμει δανείων εξυγίανσης) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται να μεριμνούν ώστε ο δανειολήπτης, δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εν λόγω δάνειο εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της εκτέλεσης υπέρ του ΕΜΣ τυχόν δικαιωμάτων εκχωρημένων υπέρ του ΕΜΣ.

3 Δεσμεύσεις πληροφόρησης

Επιπλέον των δεσμεύσεων πληροφόρησης που αναφέρονται στη ρήτρα 11 (Δεσμεύσεις πληροφόρησης) των γενικών όρων, μέχρις ότου όλες οι δεσμεύσεις του ΕΜΣ στο πλαίσιο της σύμβασης έχουν παυσει, το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται -δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, ισχύουν οι ακόλουθες δεσμεύσεις πληροφόρησης:

(α) (Δάνειο ανακεφαλαιοποίησης - μεταβολή των περιστάσεων) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται, αμέσως μόλις λάβουν γνώση για οποιαδήποτε μεταβολή σε οποιονδήποτε κανονισμό ή για οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν απαίτησης ή υποχρέωσης τρίτων) που θα μπορούσε να έχει ουσιαστική αρνητική επίπτωση στην ικανότητα του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας σύμβασης, του ΜΣ, οποιασδήποτε συμφωνίας εγγραφής ή προεγγραφής ή οποιοσδήποτε άλλης σχετικής συμφωνίας, ή θα μπορούσε με άλλον τρόπο να προκαλέσει γεγονός αθέτησης υποχρέωσης, να πληροφορήσουν τον ΕΜΣ σχετικά με τις εν λόγω περιστάσεις και να παράσχουν στον ΕΜΣ περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτές, τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ·

(β)  (Δεσμεύσεις που αφορούν βοηθούμενα ιδρύματα) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται, αμέσως μόλις λάβουν γνώση για:

(i) οποιαδήποτε περιστάσεις ή γεγονότα που έχουν (ή που θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν) ουσιαστική αρνητική επίπτωση στη χρηματοπιστωτική κατάσταση του βοηθούμενου ιδρύματος ή στην ικανότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της σχετικής συμφωνίας πλαισίου σχέσεων ή της σχετικής συμφωνίας εγγραφής·

(ii) οποιαδήποτε ουσιώδη παραβίαση από βοηθούμενο ίδρυμα των υποχρεώσεών του δυνάμει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, της συμφωνίας πλαισίου σχέσεων ή οποιοσδήποτε συμφωνίας εγγραφής ή συμφωνίας προεγγραφής αφορά το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα·

(iii) οποιεσδήποτε δόλιες ή εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο βοηθούμενου ιδρύματος, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του, ή μεταξύ του προσωπικού και/ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και/ή των διευθυντικών στελεχών του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος και των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του· και

(iv) οποιαδήποτε ουσιώδη δικαστική διαφορά, διαιτησία, ρυθμιστική ή διοικητική διαδικασία λαμβάνει χώρα, εκκρεμεί ή με την οποία απειλείται ή εμπλέκεται το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή οποιοδήποτε βοηθούμενο ίδρυμα,

να πληροφορήσουν τον ΕΜΣ σχετικά με τις εν λόγω περιστάσεις και να παράσχουν στον ΕΜΣ περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτές, τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ.

(γ) (Υποβολή αναφορών) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται περαιτέρω:

(i) να παρέχουν στον ΕΜΣ κάθε πληροφορία που ευλόγως απαιτείται από τον ΕΜΣ. όσον αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης ή οποιοδήποτε βοηθούμενο ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά, πληροφοριών που αφορούν τα κεφαλαιακά μέσα και αποτελεσμάτων τυχόν επιθεωρήσεων πορισμάτων τυχόν εκθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή ζητηθεί από οποιοδήποτε μέρος αναλαμβάνει την πραγματοποίηση των εν λόγω επιθεωρήσεων εκθέσεων σε σχέση με το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα. Εναλλακτικά, το δικαιούχο κράτος μέλος και/ή το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης μπορούν να μεριμνούν ώστε κάθε βοηθούμενο ίδρυμα να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες άμεσα στον ΕΜΣ· και

(ii) να δημοσιεύουν ετησίως έκθεση για τις στρατηγικές και να αναφέρουν ανά εξάμηνο τις επιδόσεις από κάθε βοηθούμενο ίδρυμα έναντι καθορισθέντων στόχων.

(δ) (Έκδοση κεφαλαιακών μέσων) Αμέσως μετά την ανάληψη ιδιοκτησίας οποιονδήποτε κεφαλαιακών μέσων, το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να πληροφορεί τον ΕΜΣ εγγράφως ότι ανέλαβε ιδιοκτησία με αυτόν τον τρόπο, και, χωριστά, δεσμεύεται να παρέχει στον ΕΜΣ λεπτομέρειες αυτών των κεφαλαιακών μέσων κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον ΕΜΣ.

(ε) (Παράβαση δανείου εξυγίανσης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να παρέχει στον ΕΜΣ:

(i) αμέσως μόλις λάβει γνώση για οποιαδήποτε μη έγκαιρη καταβολή ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση υποχρέωσης δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, τις λεπτομέρειες της εν λόγω μη καταβολής ή άλλης παράβασης· και

(ii) τυχόν πληροφορίες σχετικές με το εν λόγω δάνειο εξυγίανσης, τις οποίες ενδέχεται να ζητεί ο ΕΜΣ κατά καιρούς.

(στ) (Πληροφόρηση για τον παρατηρητή συμβουλίων) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να παρέχει στον ΕΜΣ:

(i) το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων και συζητήσεων του διοικητικού συμβουλίου (ή ισοδύναμου οργάνου) του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης· και

(ii) την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη κάθε τέτοιας συνεδρίασης ή συζήτησης,

αμέσως μόλις καταρτίζεται κάποιο από τα εν λόγω έγγραφα. Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται, επίσης, να κοινοποιεί κάθε τέτοιο έγγραφο στον παρατηρητή του ΕΜΣ (όπως ορίζεται στη ρήτρα 61ai ανωτέρω) ταυτόχρονα με την κοινοποίηση του εν λόγω εγγράφου στα μέλη κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

4 Γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης

(α) Επιπλέον των γεγονότων αθέτησης υποχρέωσης που ορίζονται στην ενότητα 10 (Γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης) των γενικών όρων, καθένα από τα ακόλουθα συνιστούν γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης:

(i) (Νέα ελληνικά ομόλογα) ο ΕΜΣ αποστέλλει στο δικαιούχο κράτος μέλος δήλωση αθέτησης υποχρέωσης σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει αθέτηση πληρωμής σε σχέση με μια σειρά Νέων ελληνικών ομολόγων ή μια σειρά Νέων ελληνικών ομολόγων αποτελεί αντικείμενο δήλωσης αθέτησης υποχρέωσης.

(ii) (ΔΔΕ), ο ΕΜΣ αποστέλλει στο δικαιούχο κράτος μέλος δήλωση αθέτησης υποχρέωσης σε περιπτώσεις όπου η ΔΔΕ αποτελεί αντικείμενο δήλωσης αθέτησης υποχρέωσης.

(β) (Διευκολύνσεις ΕΤΧΣ), η ρήτρα 10.1.5 των γενικών όρων διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «οποιαδήποτε συμφωνία για την παροχή δανείων ή άλλης οικονομικής συνδρομής μεταξύ του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρική Τράπεζας και του ΕΜΣ, του ΕΤΧΣ», να περιλαμβάνονται οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς τυχόν συμφωνίας του ΕΤΧΣ».

5 Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα

Στη ρήτρα 13 (Γνωστοποιήσεις) των γενικών όρων, η ρήτρα 13. 2 διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, μπορούν να δοθούν με φαξ, μήνυμα SWIFT», να περιλαμβάνει τις λέξεις «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο».

7 ΑΠΟΚΛΊΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΎΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗΣ

8 Οι ακόλουθες αποκλίσεις, προσθήκες ή αντικαταστάσεις εφαρμόζονται σε σχέση με την Ενότητα 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης:

1 Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και όροι εκταμίευσης

(α) (Διαδικασία εκταμίευσης — Εκταμιεύσεις μη συνδεόμενες με ανακεφαλαιοποίηση/εξυγίανση) Η ρήτρα 4 της ενότητας 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «εφαρμόζει για το δάνειο αυτό», να περιλαμβάνονται οι λέξεις «σε σχέση με δόσεις, τμήματα δόσεων και εκταμιεύσεις που πραγματοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή για το κόστος της εξυγίανσης των τραπεζών. »

(β) (Διαδικασία εκταμίευσης — Εκταμιεύσεις για ανακεφαλαιοποίηση/εξυγίανση) εκτός από τις διατάξεις της ρήτρας 4 της ενότητας 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις στη διευκόλυνση.

9 Εάν μια δόση μια δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση ζητείται για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή για την κάλυψη του κόστους της εξυγίανσης τραπεζών, η ρήτρα 5 (αιτήσεις, τις εκταμιεύσεις και τις προϋποθέσεις για την εκταμίευση) των γενικών όρων ισχύει για κάθε αίτηση χρηματοδότησης και κάθε δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση, υπό την προϋπόθεση ότι:

(i) (Κανονικές εκταμιεύσεις) Εάν η σχετική αίτηση χρηματοδότησης δεν καθορίζει διαδικασία τμηματικής εκταμίευσης για δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση που ζητήθηκε βάσει της εν λόγω αίτησης χρηματοδότησης, τότε η ρήτρα 4.1 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης ισχύει επίσης για την εν λόγω δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση.

(ii) (Τμηματικές εκταμιεύσεις) Εάν η σχετική αίτηση χρηματοδότησης δεν καθορίζει διαδικασία τμηματικής εκταμίευσης για δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση που ζητήθηκε βάσει της εν λόγω αίτησης χρηματοδότησης, τότε η ρήτρα 4.1 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης ισχύει επίσης για την εν λόγω δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση.

(Α) Η ρήτρα 5.4 διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «εάν οι όροι της ενότητας 5.3 (ή, στην περίπτωση της διευκόλυνσης DRi, οι όροι των ρητρών 5.3.1 έως 5.3.6)», να περιλαμβάνονται οι λέξεις «(με εξαίρεση τους όρους των ρητρών 5.3.5 και 5.3.6)»·

(Β) Για κάθε συγκεκριμένη εκταμίευση, η ρήτρα 5. 6 των γενικών όρων δεν εφαρμόζεται έως ότου:

1 ο ΕΜΣ λάβει αίτημα από [την ΕΚΤ, υπό την εποπτική της αρμοδιότητα δυνάμει του κανονισμού 1024/2013 — να συζητηθεί με το ελληνικό ΤΧΣ], να καταβάλει την συγκεκριμένη εκταμίευση στο πλαίσιο μιας δόσης ή ενός τμήματος δόσης και καθορίζοντας το ποσό·

2 ο ΕΜΣ λάβει την έκθεση που περιγράφεται στο σημείο 4.1 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκταμίευση·

3 το διοικητικό συμβούλιο έχει εγκρίνει την εν λόγω εκταμίευση, και κατά την εξέταση για το αν θα την εγκρίνει, εφαρμόσει τις αρχές που καθορίζονται στη ρήτρα 4.1 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης·

4 ικανοποιηθούν οι ρήτρες 4.2, 4.3 και 4.4·

5 έχουν ικανοποιηθεί άλλοι όροι όπως εκείνοι που αναφέρονται στη γνωστοποίηση αποδοχής για τη σχετική δόση ή τμήμα δόσης· και

6 ο ΕΜΣ, το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή το Ταμείο Εξυγίανσης (κατά περίπτωση) και τα ιδρύματα που θα ωφεληθούν από την εκταμίευση συνάψουν συμφωνία εγγραφής ή συμφωνία προεγγραφής υπό μορφή και ουσία ικανοποιητική τον ΕΜΣ,

[υπό τον όρο ότι σε περίπτωση εκταμίευσης που θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει το κόστος εξυγίανσης τραπεζών, η ρήτρα 4. 1 στοιχείο γ) της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης δεν εφαρμόζεται — να συζητηθεί περαιτέρω — αυτό συνεπάγεται ότι το ίδρυμα πρέπει να είναι συστημικής σημασίας

(Γ) η ρήτρα 4. 5 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης εφαρμόζεται· και

(iii) σε όλες τις περιπτώσεις και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της παρούσας σύμβασης, το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτηθεί η ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή για να καλύψει το κόστος της εξυγίανσης τραπεζών στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 25. 000. 000. 000 ευρώ, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από το Συμβούλιο των Διοικητών.

1 Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις για πράξεις ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης

Εκτός από τις διατάξεις του σημείου 6 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) στην ενότητα 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ρήτρας 5 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) στην ενότητα 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, υπό τον όρο ότι οι αναφορές σε «Διευκόλυνση ανακεφαλαιοποϊησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» διαβάζονται ως αναφορές στη δανειακή διευκόλυνση.

2 Εξόφληση, πρόωρη εξόφληση, υποχρεωτική εξόφληση και ακύρωση

Εκτός από τις διατάξεις της ρήτρας 7 (Εξόφληση, πρόωρη εξόφληση, υποχρεωτική εξόφληση και ακύρωση) στην ενότητα 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ρήτρας 7 (Εξόφληση, πρόωρη εξόφληση, υποχρεωτική εξόφληση και ακύρωση) της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) οι αναφορές σε «Διευκόλυνση ανακεφαλαιοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» διαβάζονται ως αναφορές στη δανειακή διευκόλυνση· και

(β) η ρήτρα 7.2 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης διαβάζονται σαν, μετά τις λέξεις «μετά τη λήξη της περιόδου θεσιμότητας ή σε προηγούμενη ημερομηνία που καθορίζεται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης να περιλαμβάνονται οι λέξεις «, ή την γνωστοποίηση αποδοχής για την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή».

10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΎΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΩΝ

11 Οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης δύναται να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί μόνο με γραπτή συμφωνία, υπογεγραμμένη από τον ΕΜΣ μετά την παραλαβή όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο της Συνθήκης του ΕΜΣ προκειμένου να εγκρίνει τέτοιες τροποποιήσεις), το δικαιούχο κράτος μέλος και καθένα από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, η έναρξη ισχύος των κάθε τροποποίησης της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, η οποία προσθέτει ή αντικαθιστά ειδικούς όρους της διευκόλυνσης εξαρτάται από την παραλαβή από τον ΕΜΣ της νομικής γνώμης (-ων) που αναφέρεται στην ρήτρα 4. 1 των γενικών όρων σε σχέση με την τροποποίηση της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και την ενσωμάτωση των εν λόγω πρόσθετων ή αντικαθιστώντων ειδικών όρων της διευκόλυνσης και, στην περίπτωση διευκόλυνσης DRI, υπό τους όρους που καθορίζονται στη ρήτρα 4. 7 της ενότητας 7 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης.

12 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα (κατά περίπτωση) εκτελούνται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος σε τρία (3) πρωτότυπα κείμενα στην αγγλική γλώσσα, εκ των οποίων το καθένα συνιστά αυθεντική πράξη.

13 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το(-α) συνοδευτικό (-ά) έγγραφο (-α) της παρούσας σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και από την ημερομηνία της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνουν:

Συνοδευτικό έγγραφο 1: Κατάλογος επαφών

Εκτελέσθηκε στην [Αθήνα] στις [19 Αυγούστου 2015] και, στο Λουξεμβούργο, στις [19 Αυγούστου 2015].

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ


Εκπροσωπούμενος από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Εκπροσωπούμενη από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤHΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Εκπροσωπούμενη από τον κ. Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ


Εκπροσωπούμενο από τον κ. Αριστείδη Ξενόφο, Γενικό Διευθυντή

1 Συνοδευτικό έγγραφο 1
Κατάλογος επαφών

Για τον ΕΜΣ:

European Stability Mechanism
6a, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
Attention: Chief Financial Officer
Τηλ.: +352 260 962 600
Φαξ: + 352 260 911 600
SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC

Αντίγραφα:

European Commission
Directorate General Economic and Financial Affairs -
Unit L-4 "Borrowing, lending, accounting and back office"
L-2920 Luxembourg
Attention: Head of Unit
Τηλ.: (+352) 4301 36372
Φαξ: (+352) 430. 1 36599
SWIFT address: EUCOLULL

European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main Attention: Head of Financial Operations Services Division
Τηλ.: + 49 69 1344 3470
Φαξ: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

Για το δικαιούχο κράτος μέλος:

Υπουργείο Οικονομικών
ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους)
Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους (πρώην 23η Διεύθυνση)
Ομήρου 8
10564 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3701800
Φαξ: + 30 210 3701850

Με αντίγραφο προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τράπεζα της Ελλάδος
Ε. Βενιζέλου 21,
102 50 Αθήνα, Ελλάδα
Υπόψη: Διεύθυνση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων & λογαριασμών Δημοσίου
Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου
Φαξ: + 30 210 3221007
SWIFT BIC: BNGRGRAA