Νόμος 4336/2015/Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Μέρος B: Ε. Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ε.3 Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης


ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.α) Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α΄115).

β) Από 1.1.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές , ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης.

2.α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 ( Α΄115), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.

β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

3. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται, πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης, επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% και τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.

4. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

5. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πλήρης σύνταξης όριο ηλικίας: 62
Από δημοσίευσης του νόμου 31-12-2015
2015 2016 2017 2018
ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης
50 55,0 50 56,0 50 57,0 50 58,0
51 55,0 51 56,0 51 57,0 51 58,0
52 55,0 52 56,0 52 57,0 52 58,0
53 55,9 53 56,8 53 57,6 53 58,5
54 55,9 54 56,8 54 57,6 54 58,5
55 55,9 55 56,8 55 57,6 55 58,5
56 56,8 56 57,5 56 58,3 56 59,0
57 57,6 57 58,3 57 58,9 57 59,5
58 58,5 58 59,0 58 59,5 58 60,0
59 59,4 59 59,8 59 60,1 59 60,5
60 60,3 60 60,5 60 60,8 60 61,0
61 61,1 61 61,3 61 61,4 61 61,5
62 62,0 62 62,0 62 62,0 62 62,0
2019 2020 2021 2022
ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης
50 59,0 50 60,0 50 61,0 50 62,0
51 59,0 51 60,0 51 61,0 51 62,0
52 59,0 52 60,0 52 61,0 52 62,0
53 59,4 53 60,3 53 61,1 53 62,0
54 59,4 54 60,3 54 61,1 54 62,0
55 59,4 55 60,3 55 61,1 55 62,0
56 59,8 56 60,5 56 61,3 56 62,0
57 60,1 57 60,8 57 61,4 57 62,0
58 60,5 58 61,0 58 61,5 58 62,0
59 60,9 59 61,3 59 61,6 59 62,0
60 61,3 60 61,5 60 61,8 60 62,0
61 61,6 61 61,8 61 61,9 61 62,0
62 62,0 62 62,0 62 62,0 62 62,0
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Πλήρης σύνταξη όριο ηλικίας: 67
Από δημοσίευσης του νόμου 31-12-2015
2015 2016 2017 2018
ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης
50 55,0 50 56,7 50 58,4 50 60,1
51 55,0 51 56,7 51 58,4 51 60,1
52 55,0 52 56,7 52 58,4 52 60,1
53 56,5 53 58,0 53 59,5 53 61,0
54 56,5 54 58,0 54 59,5 54 61,0
55 56,5 55 58,0 55 59,5 55 61,0
56 57,4 56 58,8 56 60,1 56 61,0
57 58,3 57 59,5 57 60,8 57 62,0
58 59,1 58 60,3 58 61,4 58 62,5
59 60,0 59 61,0 59 62,0 59 63,0
60 60,9 60 61,6 60 62,6 60 63,5
61 61,8 61 62,5 61 63,3 61 64,0
62 62,6 62 63,3 62 63,9 62 64,5
63 63,5 63 64,0 63 64,5 63 65,0
64 64,4 64 64,8 64 65,1 64 65,5
65 65,3 65 65,5 65 65,8 65 66,0
66 66,1 66 66,3 66 66,4 66 66,5
67 67,0 67 67,0 67 67,0 67 67,0
2019 2020 2021 2022
ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης ηλικία ηλικία συνταξιοδότησης
50 61,9 50 63,6 50 65,3 50 67,0
51 61,9 51 63,6 51 65,3 51 67,0
52 61,9 52 63,6 52 65,3 52 67,0
53 62,5 53 64,0 53 65,5 53 67,0
54 62,5 54 64,0 54 65,5 54 67,0
55 62,5 55 64,0 55 65,5 55 67,0
56 62,9 56 64,5 56 65,6 56 67,0
57 63,3 57 64,5 57 65,8 57 67,0
58 63,6 58 64,8 58 65,9 58 67,0
59 64,0 59 65,0 59 66,0 59 67,0
60 64,4 60 65,3 60 66,1 60 67,0
61 64,8 61 65,5 61 66,3 61 67,0
62 65,1 62 65,8 62 66,4 62 67,0
63 65,5 63 66,0 63 66,5 63 67,0
64 65,9 64 66,3 64 66,6 64 67,0
65 66,3 65 66,5 65 66,8 65 67,0
66 66,6 66 66,8 66 66,9 66 67,0
67 67,0 67 67,0 67 67,0 67 67,0