Νόμος 4336/2015/Ρυθμίσεις για την ηλεκτρική ενέργεια

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Μέρος B: B. Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παραγωγικκής Ανασυγκρότητσης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Β.2: Ρυθμίσεις για την ηλεκτρική ενέργεια


ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Από 1.1.2020, καμία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, δεν επιτρέπεταινα παράγει ή εισάγει σ’ αυτό, άμεσα ή έμμεσα, ποσότηταηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας απόεγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσιαβάση.

2. Μέχρι την 1.1.2019, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εκτιμήσει τη δυνατότητα εκπλήρωσης του ανωτέρω στόχου και στην περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία επίτευξης, θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

3. Σε περίπτωση που επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, δεν συμμορφώνεται με μέτρο ή μέτρα που της έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, της επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφασή της, πρόστιμοκατ’ ελάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) και μέγιστο δέκατοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τηςεπιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος.