Νόμος 4336/2015/Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Μέρος B: Δ. Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
Δ.3 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτου


ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.»

β. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)».

γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 καταργούνται.

δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 μετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστίθεται η φράση «και για το έτος 2015».