Νόμος 2319/1920

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2319/1920
Περὶ συνάψεως συμβάσεως πρὸς ἀγορὰν τεχνικῶν ἕργων τοῦ ἀποθανόντος Ἕλληνος ζωγράφου Ν. Γύζη ἢ καὶ ξένων ἐπιφανῶν τοιούτων.
ΦΕΚ Α΄ 148 - 03.07.1920


(8)

Περὶ συνάψεως συμβάσεως πρὸς ἀγορὰν τεχνικῶν ἕργων τοῦ ἀποθανόντος Ἕλληνος ζωγράφου Ν. Γύζη ἢ καὶ ξένων ἐπιφανῶν τοιούτων.
Νόμος 2319
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ὁμοφώνως μετὰ τῆς Βουλῆς, ἀπεφασίσαμεν και διατάσσομεν·

Ἐπιτρέπεται εἰς τὸν Ὑπουργὸν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως, μετὰ προηγουμένην γνωμοδότησιν τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐθνικῆς Πινακοθήκης, νὰ συνάψῃ σύμβασιν μετ' ἰδιώτου πρὸς ἀγορὰν καλλιτεχνικῶν ἔργων τοῦ ἀποθανόντος Ἕλληνος Ζωγράφου Νικολ. Γύζη ἢ καὶ Ξένων ἐπιφανῶν τοιούτων ἀναγραφομένης ἐφ' ἂπαξ εἰς τὸν ἐιδικὸν Προϋπολογισμὸν τοῦ Ὑπουργείου πιστώσεως ἐκ δραχμῶν 150 χιλιάδων.

Ὁ παρὼν νόμος, ψηφισθεὶς ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ παρ' Ἡμῶν σήμερον κυρωθεὶς, δημοσιευθήτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐκτελεσθήτω ὡς νόμος τοῦ Κράτους.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 24 Ἰουνίου 1920.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κλπ. Ὑπουργὸς
 Δημ. Δίγκας

Ἐθεωρήθει καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 26 Ἰουνίου 1920.

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς
 Ι. Δ. Τσιριμῶκος