Νομοθετικό Διάταγμα 59/1974

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 59
Περὶ συστάσεως καὶ ἐπαναλειτουργίας πολιτικῶν κομμάτων.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις:

α) Τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Συντάγματος.

β) Τοῦ ἄρθρου 10 παρ. 1 καὶ 2 τῆς Καταστατικῆς Συντακτικῆς Πράξεως τῆς 1/1.8.1974 «περὶ ἀποκαταστάσεως τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος κλπ.», προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀποφασίζομεν:

Ἄρθρον 1.
1. Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος νομοθετικοῦ διατάγματος ἐπιτρέπεται ἐλευθέρως ἡ σύστασις πολιτικῶν κομμάτων ὡς καὶ ἡ ἐπαναλειτουργία τοιούτων διαλυθέντων κατὰ τὸ παρελθὸν καθ' οἱοδήποτε τρόπον ἢ τῶν ὁποίων ἡ λειτουργία καὶ δρᾶσις διεκόπη ἢ ἀνεστάλη.
2. Τὰ πολιτικὰ κόμματα, ὑφιστάμενα ἢ ἐφεξῆς ἱδρυόμενα, ὑποχρεοῦνται ὅπως πρὸ τῆς ἀναλήψεως οἱασδήποτε δραστηριότητος καταθέσουν εἰς τὸν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου δήλωσιν τοῦ Ἀρχηγοῦ ἢ τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς αὐτῶν περιλαμβάνουσαν ὅτι αἱ ἀρχαὶ τοῦ κόμματος ἀντιτίθενται πρὸς πᾶσαν ἐνέργειαν ἀποσκοποῦσαν εἰς τὴν βίᾳ κατάληψην τῆς ἐξουσίας ἢ τὴν ἀνατροπὴν τοῦ ἐλευθέρου δημοκρατικοῦ πολιτεύματος.
3. Ἀπὸ τῆς καταθέσεως τῆς κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον δηλώσεως, οὐδεὶς περιορισμὸς ὑφίσταται ὡς πρὸς τὴν λειτουργίαν καὶ τὴν δράσιν τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ πολιτεύματος πλὴν τῶν ἀπορρεόντων ἐκ τῶν ἑκάστοτε γενικῶς ἰσχυουσῶν συνταγματικῶν καὶ νομοθετικῶν διατάξεων.


Ἄρθρον 2.
Διὰ προεδρικῶν διαταγμάτων προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Δικαιοσύνης καὶ Ἐσωτερικῶν ἐκδιδομένων δύναται νὰ ρυθμίζηται πᾶν θέμα σχετικὸν πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος.


Ἄρθρον 3.
Τὸ νομοθετικὸν διάταγμα 800/1971 «περὶ πολιτικῶν κομμάτων», ὁ Ἀναγκαστ. Νόμος 509/1948 «περὶ μέτρων ἀσφαλείας τοῦ κράτους κλπ.» ὡς συνεπληρώθη διὰ τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 4234/1962 «περὶ ρυθμίσεως θεμάτων ἀφορώντων τὴν ἀσφάλειαν τῆς Χώρας» ὡς καὶ πᾶσα ἑτέρα διάταξις ἀντικείμενη εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος καταργοῦνται.


Ἄρθρον 4.
Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.


Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Σεπτεμβρίου 1974

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΕΝΟΦ. ΖΟΛΩΤΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΤΣΑΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΛΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΑΝΔΡ. ΚΟΚΚΕΒΗΣ, ΓΕΩΡΓ.- ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΜΗΝΑΙΟΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Σεπτεμβρίου 1974

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ