Νομοθετικό Διάταγμα 4000/1959

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νομοθετικό Διάταγμα 4000/1959
Περὶ καταστολῆς ἀξιοποίνων τινῶν πράξεων καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας.
Όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233 Α - 31.10.1959.


(1)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ὑπ’ ἀριθ. 4000.
Περὶ καταστολῆς ἀξιοποίνων τινῶν πράξεων καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας.
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 55 τοῦ Συντάγματος καὶ τὴν ἀπὸ 1 Ὀκτωβρίου 1959 σύμφωνον γνώμην τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου 35 Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐκ Βουλευτῶν, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A΄.
Ἄρθρον 1.

1. Ἄν ἡ ἐν ἄρθρῳ 308 παράγρ. 1 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος σωματικὴ βλάβη ἢ κάκωσις ὡς ἐκ τοῦ τόπου, τοῦ χρόνου καὶ τῶν ἐν γένει περιστάσεων, μαρτυρῇ ἰδιάζουσαν θρασύτητα τοῦ ὑπαιτίου καὶ προκλητικότητα ἔναντι τῆς κοινωνίας, τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως τοὐλάχιστον τριῶν μηνῶν, ἐὰν κατ’ ἄλλην διάταξιν ἡ πρᾶξις δὲν τιμωρῆται βαρύτερον.

2. Ἡ διάταξις τοῦ ἄρθρου 315 II. Κ. δὲν ἔχει ἐν προκειμένου ἐφαρμογήν.

3. Ἂν ἡ σωματικὴ βλάβη ἢ κάκωσις εἶναι ἐπικίνδυνος (ἄρθρ. 309 Π. Κ. ), συντρέχουσι δὲ καὶ οἱ λοιποὶ ὅροι τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἐπιβάλλεται φυλάκισις τοὐλάχιστον ἓξ μηνῶν.

Ἄρθρον 2.

1. Ἄν ἡ ἐν τῇ παραγράφῳ 1 τοῦ ἄρθρου 361 τοῦ Ποιν. Κώδικος ἐξύβρισις ὡς ἐκ τοῦ τόπου, τοῦ χρόνου καὶ τοῦ τρόπου αὐτῆς καὶ τῶν ἐν γένει περιστάσεων μαρτυρῇ ἰδιάζουσαν θρασύτητα τοῦ ὑπαιτίου καὶ προκλητικότητα ἔναντι τῆς κοι νωνίας, τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως τοὐλάχιστον τριῶν μηνῶν.

2. Ἡ διάταξις τοῦ ἄρθρου. 368 Π, Κ. δὲν ἔχει ἐν προκειμένῳ ἐφαρμογήν.

Ἄρθρον 3.

1. Ἄν ἡ ἐν τῷ ἄρθρῳ 374α τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος πρᾶξις ὡς ἐκ τοῦ τόπου, τοῦ χρόνου καὶ τῶν ἐν γένει περιστάσεων, μαρτυρῇ ἰδιάζουσαν θρασύτητα τοῦ ὑπαιτίου καὶ προκλητικότητα ἔναντι τῆς κοινωνίας, τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως τοὐλάχιστον τριῶν μηνῶν, ἐὰν κατ’ ἄλλην διάταξιν ἡ πρᾶξις δὲν τιμωρῆται βαρύτερον.

2. Αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 374α τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος δὲν ἔχουσιν ἐν προκειμένῳ ἐφαρμογήν.

Ἄρθρον 4.

1. Ἄν ἡ ἐν τῷ ἄρθρῳ 381 Ποιν. Κώδικος πρᾶξις, ὡς ἐκ τοῦ τόπου, τοῦ χρόνου καὶ τῶν ἐν γένει περιστάσεων μαρτυρῇ ἰδιάζουσαν θρασύτητα τοῦ ὑπαιτίου καὶ προκλητικότητα ἔναντι τῆς κοινωνίας, τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως τοὐλάχιστον τριῶν μηνῶν, ἐὰν κατ’ ἄλλην διάταξιν ἡ πρᾶξις δὲν τιμωρῆται βαρύτερον.

2. Αἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 383 καὶ 384 Ποινικοῦ Κώδικος δὲν ἔχουσιν ἐν προκειμένῳ ἐφαρμογήν.

Ἄρθρον 5.

Ἐὰν ὁ ὑπαίτιος τῶν εἰς τὰ προηγούμενα ἄρθρα 1, 2, 3 καὶ 4 ἀξιοποίνων πράξεων συνεπλήρωσε τὸ 15ον, ἀλλ’ οὐχὶ καὶ τὸ 17ον ἔτος τῆς ἡλικίας του, ἐπιβάλλεται ὁ κατὰ τὰ ἄρθρα 54 καὶ 127 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος ποινικὸς περιορισμὸς, μὴ ἐχούσης ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 126 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, ἐπιφυλάσσεται ὅμως ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἄρθρων 130 καὶ 133 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ὁ ἐλάχιστος ὅρος τοῦ ποινικοῦ περιορισμοῦ εἶναι τρεῖς μῆνες.

Ἄρθρον 6.

Διὰ τὴν ἐκδίκασιν τῶν ἐπ’ αὐτοφώρῳ καταλαμβανομένων παραβάσεων τῶν προηγουμένων ἄρθρων, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 417 καὶ ἑπομένων τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας.

Ἄρθρον 7.

Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ μετατροπὴ τῆς ἐπιβαλλομένης ποινῆς εἰς χρηματικὴν διὰ τὰς ὑπὸ τοῦ παρόντος Ν. Δ. προβλεπομένας ἀξιοποίνους πράξεις ὡς καὶ ἡ ὑφ’ ὅρον ἀναστολὴ ἐκτελέσεως αὐτῆς.

Ἄρθρον 8.

Aἱ κατὰ τὰ προηγούμενα ἄρθρα 1, 2, 3 καὶ 4 ἐπιβαλλόμεναι ποιναὶ ἐκτελοῦνται ἐν φυλακῇ ἐκτὸς τῆς περιφερείας τῆς τέως διοικήσεως πρωτευούσης, ὑποβαλλομένων τῶν καταδίκων εἰς ἰδιαιτέραν σωφρονιστικὴν μεταχείρισιν κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἑκάστοτε διὰ Β. Διατάγματος ὁριζόμενα. Ὁμοίως διὰ Β. Διατάγματος δύνανται νὰ καθορίζωνται ἑκάστοτε τὰ τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ποινικοῦ σωφρονισμοῦ εἰς σωφρονιστικὰ καταστήματα ἢ ἄλλα ἱδρύματα ὡς θέλει ὁρισθῆ διὰ Διατάγματος ἄνευ περιορισμοῦ τινος ἐκ τῶν κειμένων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βʹ.
Ἄρθρον 9.

Ἐν τέλει τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας, προστίθενται τὰ ἑξῆς:

«Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δύναται νὰ ὁρισθῇ καὶ ἄλλος, πλὴν τῆς ἕδρας εἰρηνοδικείου, τόπος συνεδριάσεως, ἐὰν αἱ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ συνθῆκαι συνεδριάσεως καὶ συζητήσεως τῶν ὑποθέσεων ἐπιτρέπουσι τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ».

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Ὀκτωβρίου 1959
ΠΑΥΛΟΣ
Β.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ, Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ, Λ. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, Ν. ΜΑΡΤΗΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΤΡΑΤΟΣ, Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Θ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ, Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, I. ΨΑΡΡΕΑΣ, TP. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 26 Ὀκτωβρίου 1959
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΣ