Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αγών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀγών


Ἀγὼν ἐλέγετο, ὡς πρὸς τοὺς ἀντιδίκους, ἡ διαδικασία. Ὑπῆρχον δὲ κατηγορίαι ὧν ἡ ποινὴ ὡρίζετο ῥητῶς ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ ἄλλαι ὧν ἡ ποινὴ ἐπαφίετο εἰς τὴν ἐκτίμησιν τῶν δικαστῶν. Αὖται ἐκαλοῦντο ἀγῶνες ἀτίμητοι, ἐκεῖναι δὲ τιμητοὶ, διότι «τιμᾶσθαι τινί τινος» ἐλέγετο τὸ προτείνειν ποινήν τινα κατὰ τοῦ ἀντιδίκου, καὶ ἑπομένως ἀτίμητοι ἦσαν οἱ δι' οὓς τοιοῦτο τίμημα δὲν ἠδύνατο νὰ προταθῇ, καθ' ὃ ὡρισμένον ἤδη ὑπὸ τοῦ νόμου. Ὁ δ' ἐναγόμενος ἠδύνατο «ἀντιτιμᾶσθαι» ἤτοι ν' ἀντιπροτείνῃ τὴν ἐλάσσονα ποινὴν, ἥτις αὐτὸς ἐνόμιζεν ὃτι τῷ ἀνῆκε. Βέβαιον δὲν εἶναι ὅτι οἱ δικασταὶ ὤφειλον νὰ ἐκλέξωσι μεταξὺ τῶν δύο προτάσεων, ἢ ἂν ἠδύναντο αὐτοὶ νὰ ἐπιβάλωσι ποινὴν κατὰ τὸ δοκοῦν. Εἰς τοῦ Σωκράτους τὴν δίκην οἱ κατήγοροι αὐτοῦ ἐπρότειναν τὸν θάνατον, ὃν καὶ ἐδέχθησαν οἱ δικασταὶ, ἁλλὰ τοῦτο ἴσως ἐρεθισθέντες, διότι ὁ Σωκράτης ἀντεῖπεν ὃτι τῷ ὠφείλετο ἁμοιβὴ, καὶ ἵνα μόνον συμορφωθῇ πρὸς τὸν νόμον ἀντιπροέτεινεν ἐλάχιστὸν τι τίμημα.