Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αγχίσης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀγχίσης
Δείτε στη Βικιπαίδεια: Αγχίσης


Ἀγχίσης, συγγενὴς τοῦ Πριάμου, ἄρχων ἐν Δαρδάνῳ ἐπὶ τοῦ Τρωϊκοῦ ὄρους τῆς Ἴδης. Τοῦ Διὸς υἱὸς ἦν ὁ Δάρδανος, τούτου ὁ Ἐριχθὸνιος καὶ τοῦ Ἐριχθονίου ὁ Τρὼς, ἔχων δύο υἱοὺς, τὸν Ἀσπάρακον καὶ τὸν Ἴλον· τοῦ Ἀσπαράκου δ' υἱὸς ἦν ὁ Κάπυς, πατὴρ τοῦ Ἀγχίσου· μήτηρ δ' αὐτοῦ ἦν Θέμις, θυγάτηρ τοῦ Ἴλου, καὶ ἀδελφὴ τοῦ Λαομέδοντος, ὃστις ἦν ἀδελφὸς τοῦ Πριάμου (Ὁμ. Ἰλ. Υ, 215—24Ο). Ἡ Ἀφροδίτη, ἀγαπήσασα τὸν θεοείκελον ἄνδρα, ἔσχεν ἐξ αὐτοῦ τὸν Αἰνείαν (Ὁμ. Ὕμν. εἰς Ἀφρ.). Ἐπειδὴ ὃμως μετὰ ταῦτα ,ἐκαυχήθη οὗτος παρὰ τοῖς ἀνθρώποις διὰ τὸν πρὸς αὐτὸν ἔρωτα τῆς θεᾶς, ὁ Ζεῦς τὸν ἐκεραύνωσε, καὶ κατὰ τοὺς μὲν τὸν ἐτύφλωσε, κατ' ἄλλους δὲ τὸν κατέστησε χωλὸν, ἢ καὶ τὸν ἐφόνευσε. Κατὰ τὸν Βιργίλιον δὲ (Æn. II, 707 ἐπὶ τῆς ἁλώσεως τῆς Τρωάδος, χωλὸν ὄντα, ὁ υἱὸς του Αἰνείας τὸν ἔλαβεν ἐπὶ τῶν ὤμων του, καὶ τὸν ἔφερεν ἔξω τῆς πορθουμένης πόλεως, μεθ' ὃ αὐτὸς παρηκολούθησε τὸν Αἰνείαν ἐπὶ τῆς φυγῆς του εἰς Ἰταλίαν, βοηθῶν αὐτὸν διὰ τῶν συμβουλῶν του, καὶ ἀποθανὼν ἐν Σικελίᾳ, ἐτάφη ἐπὶ τοῦ ὄρους Ἐρυκος (Αὐτ. III, 710).