Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας/Αγέλη

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Λεξικόν της Ελληνικής Αρχαιολογίας
Συγγραφέας:
Ἀγέλη
Δείτε στη Βικιπαίδεια: Αγέλη


Ἀγέλη. Ἐν Κρήτῃ πάντες οἱ νεανίαι, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ 18ου ἔτους τῆς ἡλικίας των, ἀπετέλουν ἑταιρίας αἵτινες ἐκαλοῦντο ἀγέλαι, καὶ τὰ μέλη ἑκάστης ἀγέλης ἐλέγοντο ἀγελαστοῖἀγέλαοι ὁ προϊστάμενος δὲ τῆς ἀγέλης, ὃστις καὶ ἀγελάτης ὠνομάζετο, ἦν ὁ πατὴρ τῶν ἐπ' εὐγενείᾳ μᾶλλον διαπρεπόντων ἐκ τῶν νεανιῶν, καὶ αὐτὸς κατήρτιζε τὴν ἀγέλην, φέρων αὐτὴν εἰς τὴν θήραν καὶ εἰς τὰ γυμσάσια, ἅτινα ἐκεῖ δρόμοι ἐκαλοῦντο, διὸ καὶ ἀπόδρομοι καὶ ἀπάγελοι ἐλέγοντο οἱ παῖδες οἱ μὴ ἔχοντες εἰσέτι τὴν ἡλικίαν ἵνα εἰς ἀγέλην καταταχθῶσι. Διῃτῶντο δὲ οἱ ἀγελαστοὶ διὰ πάσης τῆς ἡμέρας ὁμοῦ, καὶ μόνον νὰ διανυκτερεύσωσιν εἰς τὸν πατρικὸν οἶκον ἐλάμβανον ἐνίοτε τὴν ἄδειαν. Ὅτε δ' ἐξήρχοντο τῆς ἀγέλης, καὶ κατετὰττοντο εἰς τὰ συσσίτια, τά λεγὸμενα ἀνδρεῖα, ἐνυμφεύοντο πάντες συγχρόνως. Εἶχε δ' ὁ ἀγελάτης καὶ ποινικὴν ἐπ' αὐτῶν ἐξουσίαν, ὑπὸ τὴν ἐπιτήρησιν πάντως τῶν ἀρχῶν (Στρβ. Ι, 480). — Καὶ εἰς τὴν Σπάρτην δ' ὑφίσταντο τοιαῦται ἑταιρίαι, ἀλλ' ἦσαν παίδων ἑπταετῶν, καὶ ὠνομάζοντο βοῦαι.