Ιατροδικαστική έκθεσις του ιατρού Κ. Βιτάλη για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ιατροδικαστική έκθεσις του ιατρού Κ. Βιτάλη για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο
Συγγραφέας:


«Την δευτέραν ώραν της 17/5 Ιουνίου, προσκληθείς από τον αντιφρούραρχον του φρουρίου της πόλεως ταύτης των Αθηνών να επισκεφθώ εις την Ακρόπολιν το πτώμα του μακαρίτου Οδυσσέως Ανδρούτσου, δεν εδίστασα στιγμήν να δεχθώ την πρόσκλησιν.
Εισερχόμενος δια της τελευταίας πύλης της Ακροπόλεως, είδα το πτώμα του Οδυσσέως Ανδρούτσου και εξετάσας αυτό γυμνόν από κεφαλής μέχρι ποδών, παρετήρησα εις την εξωτερικήν επιφάνειαν πλατύ τραύμα κατά τον δεξιόν κρόταφον και επιπλεγμένον κάταγμα του αυτού κροταφικού οστού· ακόμη δε μελανόν τραύμα μετά ρήξεως και εκχυμώσεως του δέρματος εις το πρόσθιον μέρος του μετωπικού οστού. Το δεξιόν βραχιόνιον οστούν συντετριμμένον και αι δεξιαί νόθοι πλευραί τεθραυσμέναι. Προς τα κάτω μέρη παρετήρησα εις την άρθρωσιν του δεξιού μηρού μετά της κνήμης εξωτερικόν ρακώδες τραύμα, δια του οποίου εξετοπίσθη η επιγονατίς, και κάταγμα του οστού της κνήμης.
Το ύψος του πύργου, από τον οποίον κατεκρημνίσθη ο Οδυσσεύς είναι 108 ποδών. Τα δε θραύσματα του κροταφικού οστού, επί του οποίου το κάταγμα, προβαλόντα τον εγκέφαλον, επέφεραν αυτοστιγμεί τον θάνατον, άξιον εις κακούργον της πατρίδος.
Και βεβαιώνων όσα εκθέτω ο υπογεγραμμένος δια της ιδίας χειρός μου.
Αθήναι 17 Ιουνίου 1825.
Δρ Κ. Βιτάλης».