Η βιογραφία του στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη/Αφιέρωσις του συγγραφέως

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἡ βιογραφία τοῦ στρατηγοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη
Συγγραφέας:
Ἀφιέρωσις τοῦ συγγραφέως


Πρὸς τοὺς γενναίους συναγωνιστὰς τοῦ Καραϊσκάκη.


Εἰς σᾶς, ὦ γενναῖοι συναγωνισταὶ τοῦ ἀοιδίμου Καραϊσκάκη, ἀφιερόνω τὸ παρόν μου πόνημα· ἤθελα βέβαια σᾶς ἀδικήσει, ἐὰν τὴν βιογραφίαν τοῦ ἐνδόξου τούτου ἥρωος ἤθελα τὴν προσφέρει εἰς ἄλλους, παρὰ Σᾶς, οἱ ὁποῖοι συναγωνίσθητε καὶ συνεκινδυνεύσατε μετ’ αὐτοῦ, τὸν ὑπεστηρίξατε καὶ συνεργήσατε νὰ ἀναβῇ εἰς τὸν βαθμὸν τῆς δόξης, εἰς τὸν ὁποῖον προώδευσεν.

Αἱ ἐλλείψεις, αἱ σκληραγωγίαι, οἱ ὑπεράνω τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως κόποι καὶ τελευταῖον οἱ τρομεροὶ καὶ συνεχεῖς κίνδυνοι, εἰς τοὺς ὁποίους ἐξετέθητε καθ’ ὅλον τὸ διάστημα τῆς τελευταίας ἐκστρατείας τοῦ Καραϊσκάκη ὑπὲρ τῶν Ἀθηνῶν, Σᾶς δίδουν ἀδιαφιλονείκητα δικαιώματα εἰς τὴν εὐγνωμοσύνην τοῦ ἔθνους. Τοιοῦτον ἰσχυρὸν δικαίωμα δὲν ἠδύνατο νὰ διαφύγῃ τὴν παρατήρησίν μου. Δεχθῆτε λοιπὸν τὴν προσφοράν μου· ἐὰν δὲν ἐξέθεσα ἀξίως τὰς πράξεις σας, ἀποδώσατέ το εἰς τὴν ἀδυναμίαν μου· βεβαιωθῆτε ὅμως, ὅτι ἡ ἀφορμή, τὴν ὁποίαν δίδω εἰς τὸ κοινὸν διὰ τοῦ πονήματος τούτου, θέλει φέρει τὸ ἐπιθυμητὸ καὶ εἰς Σᾶς καὶ εἰς ἐμὲ ἀποτέλεσμα, τὸ νὰ ἐκτιμηθῶσι κατ’ ἀξίαν αἱ πράξεις σας, ὥστε ἑπομένως νὰ ἐκτεθῶσιν εἰς τὸ κοινὸν χωρίς νὰ φοβῶνται πλέον τὴν ἐκ τῶν παθῶν παραμόρφωσιν.

Δ. ΑΙΝIΑΝ


Ἐν τῇ πρώτῃ ἐκδόσει τὸ βιβλίον ἐπιγράφεται: «Ὁ Καραϊσκάκης, ἢ τοῦ Καραϊσκάκη βιογραφία καὶ λεπτομερὴς ἔκθεσις τῆς τελευταίας ἐκστρατείας αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν Ἀθηνῶν. Ἐν Χαλκίδι. Ἐκ τῆς Τυπογραφίας διευθυνομένης παρὰ Κωνσταντίνου Μ. Ἀρσενιάδου ἐκ Μαντινείας. 1834».

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: «Πρὸς τοὺς ἀναγνώστας. Ἐπειδὴ ἡ παροῦσα βιογραφία τοῦ Καραϊσκάκη, τῆς ὁποίας ἀνεδέχθην τὴν ἔκδοσιν, ἐνδέχεται νὰ ἔχῃ ἐλλείψεις ἢ λάθη, ἀπὸ τὰ ὁποία νὰ προσβάλλωνται ἄτομα ἀναφερόμενα εἰς αὐτήν, ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀναγνώστας ἤθελον ἀπαντήσει τοιαῦτα, παρακαλοῦνται χάριν τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ δικαίου νὰ πέμψωσιν εἰς ἐμὲ τὰς παρατηρήσεις των, συντροφευμένας μὲ τὰς ἀποδείξεις ἐπὶ τῶν ὁποίων αὗται στηρίζονται. Ὑπόσχομαι δὲ νὰ τὰ δημοσιεύσω ἢ εἰς χωριστὸν φυλλάδιον, ἢ μὲ ἄλλον τινὰ ἁρμόδιον τρόπον πρὸς ἱκανοποίησιν ἐκείνων, τῶν ὁποίων ἤθελεν ἐγγίζεται ἀδίκως, ἢ κατὰ λάθος ἡ ὑπόληψις. Ἐν Χαλκίδι, τὴν 16 Ὀκτωβρίου 1833. Ὁ Ἐκδότης Δ. Αἰνιάν».