Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1890/Εορτολόγιον, Μηνολόγιον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1890
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ἑορτολόγιον, Μηνολόγιον


ΕΠΟΧΑΙ
ΑΠΟ ΑΠΟ
κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Ο′ 7398 εἰς Βυζάντιον ὑπὸ Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου 1560
 » »  κατὰ Λατίνους 5894
 » »  καθ’ Ἑβραίους 5650 κτίσεως Ἑνετίας 1469
τοῦ Κατακλυσμοῦ 5156 τῆς Μοναρχίας τῶν Γάλλων 1459
τῆς Πυργοποιΐας 4843 κτίσεως τῆς Ἁγίας Σοφίας ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ 1348
τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης 2380
τῆς ἐν Θερμοπύλαις μάχης 2370 Μωάμεθ κατ’ Ὀθωμανοὺς 1308
τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας 2370 τοῦ αὐτοῦ καθ’ ἡμᾶς 1268
τῆς ἐν Πλαταιαῖς καὶ τῆς ἐν Μυκάλῃ μάχης 2643 τοῦ χωρισμοῦ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐπὶ Λέοντος Θ′ Πάπα Ρώμης καὶ Μιχαὴλ Κηρουλαρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 0838
κτίσεως Ρώμης 2368
τοῦ Πελοποννησ. πολέμου 2321
τοῦ θανάτου τοῦ Περικλέους 2319
τῆς ἐν Ἀργινούσαις καταστροφῆς τοῦ Πελοποννησιακ. στόλου ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων 2296 τῆς ἁλώσεως τῆς Κων[πόλεως ὑπὸ τῶν Λατίνων 0686
τῆς εὑρέσεως τῆς τυπογραφ. 0450
τῆς ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς καταστροφῆς τοῦ Ἀθηναϊκοῦ στόλου ὑπὸ τοῦ Λυσάνδρου 2295 τῆς ἁλώσεως τῆς Κων[πόλεως ὑπὸ Μωάμεθ τοῦ Β′ τῷ 1453 κατὰ Μάϊον 0437
τῆς καταλύσεως τῶν 30 Τυράννων καὶ τῆς παλινορθώσεως τῆς Ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ὑπὸ Θρασυβούλου 2244 τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ Εὐέλπιδος ἀκρωτηρίου 0404
 » τῆς Ἀμερικῆς 0398
τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογ. 0308
τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως τῶν Μυρίων 2290 τῆς συστάσεως τῶν Ὁμοσπόνδων Πολιτειῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς 0103
τοῦ θανάτου τοῦ Σωκράτους 2289
τῆς ἐν Λεύκτροις μάχης καὶ τῆς τῶν Θηβαίων ἡγεμονίας 2262 τῆς Γαλλ. Ἐπαναστάσεως 0101
τῆς Ἑλληνικῆς 0069
τῆς ἐν Μαντινείᾳ μάχης 2253 τῆς πτώσεως τῆς Ἑνετικῆς Δημοκρατίας 0093
τῆς ἐν Γρανικῷ μάχης 2224
τῆς ἐν Χερωνείᾳ μάχης 2228 τῆς κατασκευῆς ἀτμοπλοίων 0075
κτίσεως Ἀλεξανδρείας 2222 Ὄθωνος Α′ Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος 0057
θανάτου τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου 2213
τῆς ἁλώσεως τῶν Ἀθηνῶν ὑπὸ Σύλλα 1976 Γεωργίου τοῦ Α′. βασιλέως τῶν Ἑλλήνων 0027
τῆς ἐν Φιλίπποις μάχης 1932 τῆς ἑνώσεως τῆς Ἑπτανήσου μετὰ τῆς Ἑλλάδος 0026
τῆς ἐν Ἀκτίῳ ναυμαχίας 1921
τῆς καταστροφῆς τῆς Ἰερουσαλὴμ ὑπὸ Τίτου 1820 τῆς ἀνιδρύσεως τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας 0019
τῆς μεταθέσεως τοῦ αὐτοκρατορικοῦ θρόνου ἐκ Ρώμης τῆς καταλήψεως τοῦ Βώλου ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ 0008
ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1890

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο θὰ συμβῶσι 3 ἐκλείψεις, 2 τοῦ Ἡλίου καὶ 1 τῆς Σελήνης.

ά) Ἔκλειψις τοῦ Ἡλίου δακτυλοειδὴς τὴν 5(17 Ἰουνίου, διὰ τὴν Ἑλλάδα μερικὴ μέν, ἀλλὰ μεγάλη.

Διὰ τὰς Ἀθήνας αἱ φάσεις τῆς ἐκλείψεως εἶναι ὡς ἑξῆς:

Ἀρχὴ τῆς ἐκλείψεως εἰς τὰς ὥρας 09 λ. 38′ 31″ π. μ. Μέσου χρόνου Ἀθηνῶν
Μεγίστη φάσις » » » 11 » 17′ 20″ »
Τέλος » » » 01 » 04′ 49″ μ. μ.

Κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς μεγίστης φάσεως θὰ καλυφθῶσι τὰ 9(10 τῆς φαινομένης διαμέτρου τοῦ Ἡλίου.

β′) Ἔκλειψις τῆς Σελήνης τὴν 14)26 Νοεμβρίου, ἀόρατος ἐν Εὐρώπη, ὁρατὴ εἰς τὸν Εἰρηνικὸν Ὠκεανὸν, Αὐστραλίαν καὶ Ἀσίαν πλὴν τῆς μικρᾶς Ἀσίας καὶ Ἀραβίας.

γ′) Ἔκλειψις δι’ ἄλλους μὲν τόπους δακτυλοειδὴς, δι’ ἄλλους δὲ ὁλικὴ τὴν 29 Νοεμβρίου 11 Δεκεμβρίου, ἀόρατος ἐν Εὐρώπῃ, ὁρατὴ εἰς τὴν νέαν Αὐστραλίαν, τὸν Ἰνδικὸν Ὠκεανὸν καὶ τὰς περὶ τὸν Ν. Πόλον χώρας.

ΕΟΡΤΑΙ

Ἐθνική. — Ἡ Ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος Μαρτίου 25.

Θρησκευτικαί. — (καθ’ ἂς δὲν ἐργάζονται καὶ τὰ Δημόσια γραφεῖα) 1. Νέον ἔτος. — 2. Θεοφάνεια. — 3. Εὐαγγελισμός. — 4. Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ Σάββατον. — 5. Κυριακὴ καὶ Δευτέρα τοῦ Πάσχα. — 6. Πεντηκοστή. — 7. Ἅγιος Γεώργιος. — 8. Ἀνάληψις. — 9. Ἁγ. Ἀπόστολοι. — 10. Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. — 11. Ἁγ. Δημήτριος. — 12. Αἱ δύο ἡμέραι τῶν Χριστουγέννων.

Βασιλικαί. — Ἡ ἑορτὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Βασιλέως.ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1890
Ἰνδικτίωνος γ′ — 3. Λατίνων Πάσχα Μαρτ. κέ — 25.
Ἡλίου κύκλοι ς′ — 6. Τὸ Ἅγ. Πάσχα Ἀπριλίου ά — 1.
Σελήνης κύκλοι ζ′ — 7. Ἡ Ἀνάληψις Μαΐου ί — 10.
Σελήνης Θεμέλιον κ′ — 20. Η Πεντηκοστὴ  »  κ′ — 20.
Κρεωφαγίας ἡμέραι μβ′ — 42. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων Μαΐου κζ′ — 27.
Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται Ἰαν. κά. 21
Ἑωθινὸν α΄. Ἦχος ά. Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέρ. λβ′ — 32.
Ἡ Ἁπόκρεω Φεβρουαρ. δ′ — 4.
Ο Εὐαγγελισμὸς τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων. Ἡ μνήμη αὐτῶν, ἡμέρ. Παρασ.
Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Δευτέρα
Νομικὸν Φάσκα, Μαρτ. κδ′ — 24


ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1890
(Μέσου χρόνου Ἀθηνῶν).

Ὁ κυριεύων πλανήτης τοῦ ἔτους τούτου εἶναι ἡ Σελήνη.

Τὸ Ἔαρ ἄρχεται τὴν 08(20 Μαρτίου 05 ὥρ. 08′ π. μ.
Τὸ Θέρος » » 09(21 Ἰουνίου 01 » 26′ π. μ.
Τὸ Φθινόπωρον » » 11(23 Σ)βρίου 06 » 28′ μ. μ.
Ο Χειμὼν » » 09(21 Δ)βρίου 10 » 10′ μ. μ.

Ἰσημερίαι: 9 Μαρτίου καὶ 9 Σεπτεμβρίου.

Ἡλιοστάσια: Χειμερινὸν καὶ αὔξησις τῶν ἡμερῶν τῇ 9 Δεκεμβρίου. Ἐαρινὸν καὶ σμίκρυνσις τῶν ἡμερῶν τῇ 8 Ἰουνίου.

ΣΕΛΗΝΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1890
Ν. Π. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ν. Π. ΙΟΥΛΙΟΣ
14 20 Τρίτ. Τελευταῖον 4ον 17 50 Πέμ. Νέα Σελήνη
21 90 Τρίτ. Νέα Σελήνη 25 13 Παρ. Πρῶτον 4ον
27 15 Δευτ. Πρῶτον 4ον 31 19 Πέμ. Πανσέληνος
05 24 Τετ. Πανσέληνος 07 26 Πέμ. Τελευταῖον 4ον
12 31 Τετ. Τελευταῖον 4ον
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
15 03 Παρ. Νέα Σελήνη
19 07 Τετ. Νέα Σελήνη 23 11 Παρ. Πρῶτον 4ον
26 14 Τετ. Πρῶτον 4ον 30 18 Σάβ. Πανσέληνος
06 22 Πέμ. Πανσέληνος 06 25 Σάβ. Τελευταῖον 4ον
ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
14 20 Παρ. Τελευταῖον 4ον 14 20 Κυρ. Νέα Σελήνη
20 80 Πέμ. Νέα Σελήνη 21 09 Κυρ. Πρῶτον 4ον
28 16 Παρ. Πρῶτον 4ον 28 16 Κυρ. Πανσέληνος
03 24 Σάβ. Πανσέληνος 05 23 Κυρ. Τελευταῖον 4ον
12 31 Σάβ. Τελευταῖον 4ον
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
13 01 Δευτ. Νέα Σελήνη
19 70 Σάβ. Νέα Σελήνη 21 09 Τρίτ. Πρῶτον 4ον
27 15 Κυρ. Πρῶτον 4ον 28 16 Τρίτ. Πανσέληνος
22 04 Κυρ. Πανσέληνος 04 23 Τρίτ. Τελευταῖον 4ον
11 29 Κυρ. Τελευταῖον 4ον 12 31 Τετ. Νέα Σελήνη
ΜΑΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
18 60 Κυρ. Νέα Σελήνη 19 07 Τετ. Πρῶτον 4ον
26 14 Δευτ. Πρῶτον 4ον 26 14 Τετ. Πανσέληνος
03 22 Τρίτ. Πανσέληνος 04 22 Πέμ. Τελευταῖον 4ον
09 28 Δευτ. Τελευταῖον 4ον 12 30 Παρ. Νέα Σελήνη
ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
17 05 Τρίτ. Νέα Σελήνη 18 06 Πέμ. Πρῶτον 4ον
25 13 Τετ. Πρῶτον 4ον 26 14 Παρ. Πανσέληνος
02 20 Τετ. Πανσέληνος 03 22 Σάβ. Τελευταῖον 4ον
09 27 Τετ. Τελευταῖον 4ον 11 30 Κυρ. Νέα Σελήνη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Ὑδροχόον.


Ν. Π.
13 01 Δε. Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μνήμη Βασιλείου τοῦ μεγ. Ἀργία.
14 02 Τρ. Προεόρτια Θεοφανείων. Σιλβέστρου πάπα Ῥώμης.
15 03 Τε. Μαλαχίου τοῦ προφήτου καὶ Γορδίου μάρτυρος.
16 04 Πε. Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων καὶ Θεοκτίστου τοῦ ὁσ.
17 05 Πα. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ τῶν μαρ. καὶ Συγκλητικῆς τῆς ὁσίας. Παραμονὴ τῶν Θεοφανείων Νηστεία.
18 06 Σα. Τὰ ἅγια Θεοφάνεια. Ἀργία.
19 07 Κυ. Ἡ Σύναξις τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
20 08 Δε. Δομνίκης τῆς ὁσίας καὶ Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
21 09 Τρ. Πολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Τε. Γρηγορ. ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ Μελιτινῆς.
23 11 Πε. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
24 12 Πα. Τατιανῆς μάρτυρος.
25 13 Σα. Ἐρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Κυ. Τῶν ἐν Ῥαϊθῷ καὶ Σινᾷ ἀναιρεθέντων πατέρων.
27 15 Δε. Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου.
28 16 Τρ. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως ἀποστ. Πέτρου.
29 17 Τε. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
30 18 Πε. Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρ.
31 19 Πα. Μακαρίτου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Ἀρσενίου Κερκύρ.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Σα. Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου. Ἀργία.
02 21 Κυ. Τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισσαίου. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Νεοφύτου μαρτύρων.
03 22 Δε. Τιμοθέου τοῦ ἀποστόλ. καὶ Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.
04 23 Τρ. Κλήμεντος Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθαγγέλου μαρτύρων.
05 24 Τε. Ξένης τῆς ὁσίας.
06 25 Πε. Γρηγορίου τοῦ Θεολ. ἐπισκόπου Κ[πόλεως. Ἀργ.
07 26 Πα. Ξενοφῶντος τοῦ ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
08 27 Σα. Ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμ.
09 28 Κυ. Τοῦ Ἀσώτου. Ἐφραὶμ ὁσίου τοῦ Σύρου.
10 29 Δε. Ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
11 30 Τρ. Τῶν τριῶν Ἰεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολ. καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀρ.
12 31 Τε. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν θαυματουργῶν Ἀναργύρων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 28. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 13.
Ὁ Ἥλιος εἰς τοὺς Ἰχθῦς.


Ν. Π.
13 01 Πε. Προεόρτια Ὑπαπαντῆς. Τρύφωνος μάρτυρος.
14 02 Πα. Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργ.
15 03 Σα. Ψυχοσάββατον Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος.
16 04 Κυ. Τῆς Ἀπόκρεω. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου.
17 05 Δε. Ἀγάπης μάρτυρος.
18 06 Τρ. Βουκόλου τοῦ ὁσίου ἐπισκόπου Σμύρνης.
19 07 Τε. Παρθενίου καὶ Λουκᾶ τοῦ ὁσίου.
20 08 Πε. Θεοδώρου Στρατηλάτου καὶ Ζαχαρίου ὁσίου.
21 09 Πα. Νικηφόρου μάρτυρος.
22 10 Σα. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. Ἀργία.
23 11 Κυ. Τῆς Τυροφάγου. Βλασίου ἱερομάρτυρος καὶ Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης.
24 12 Δε. Καθαρὰ Δευτέρα. Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας.
25 13 Τρ. Μαρτιμιανοῦ τοῦ ὁσίου.
26 14 Τε. Αὐξεντίου τοῦ ὁσίου.
27 15 Πε. Οἰκονόμου τοῦ ἀποστόλου.
28 16 Πα. Παμφίλου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
ΜΑΡΤΙΟΣ
01 17 Σα. Τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Θεοδώρου τοῦ Τύρωνος.
02 18 Κυ. Τῆς Ὀρθοδοξίας. Λέοντος Πάπα Ῥώμης.
03 19 Δε. Ἀρχίππου τοῦ ἀποστόλου.
04 20 Τρ. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης.
05 21 Τε. Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλ. καὶ Εὐσταθίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.
06 22 Πε. Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἐν Εὐγενίοις μαρτ.
07 23 Πα. Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης.
08 24 Σα. Ἡ α′. καὶ β′. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
09 25 Κυ. Β′ τῶν Νηστειῶν. Ταρασίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
10 26 Δε. Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης.
11 27 Τρ. Προκοπίου τοῦ δεκαπολίτου.
12 28 Τε. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 12
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Κριόν.


Ν. Π.
13 01 Πε. Εὐδοκίας τῆς ὁσιομάρτυρος
14 02 Πα. Ἡσυχίου μάρτυρος.
15 03 Σα. Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου μαρτύρων.
16 04 Κυ. Γ′ Νηστειῶν. Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ.
17 05 Δε. Κόνωνος μάρτυρος.
18 06 Τρ. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων.
19 07 Τε. Καπίτωνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
20 08 Πε. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας.
21 09 Πα. Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μαρτύρων. Ἀργία.
22 10 Σα. Κοδράτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
23 11 Κυ. Δ′. Τῶν Νηστειῶν. Σωφρονίου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
24 12 Δε. Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ.
25 13 Τρ. Ἀνακομ. λειψ. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.
26 14 Τε. Βενεδίκτου τοῦ ὁσίου.
27 15 Πε. Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαρτύρων.
28 16 Πα. Σαβίνου μάρτ. καὶ Χριστοδούλου. [τοῦ Ἀκαθίστου].
29 17 Σα. Ἀλεξίου τοῦ ὁσίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
30 18 Κυ. Ε′. Τῶν Νηστειῶν. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
31 19 Δε. Χρυσάνθου καὶ Δαρείας μαρτύρων.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
01 20 Τρ. Τῶν ἐν τῇ μονῇ τῶν Ἁγίου Σάββα πατέρων.
02 21 Τε. Ἰακώβου τοῦ ὁμολογητοῦ.
03 22 Πε. Βασιλείου ἱερομάρτυρος.
04 23 Πα. Νίκωνος ὁσιομάρτ. καὶ τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ.
05 24 Σα. Τοῦ Λαζάρου. Ζαχαρίου τοῦ ὁσίου.
06 25 Κυ. Τῶν Βαΐων. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἀργία.
07 26 Δε. Σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.
08 27 Τρ. Ματρώνης τῆς ὁσίας.
09 28 Τε. Ἰλαρίωνος τοῦ νέου.
10 29 Πε. Μάρκου ἐπισκόπου Ἀραθουσίων Κυρίλλου διακόνου
11 30 Πα. Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
12 31 Σα. Ὑπατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Γαγγρῶν.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 11.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Ταῦρον.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Τὸ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἀργία καὶ κατάλυσις εἰς πάντα καθ’ ὅλην τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας.
14 02 Δε. Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ
15 03 Τρ. Νικήτα τοῦ ὁσίου καὶ Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφ.
16 04 Τε. Γεωργίου τοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ.
17 05 Πε. Κλαυδίου, Θεοδώρου καὶ ἄλλων 5 μαρτύρων.
18 06 Πα. Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Εὐτυχίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
19 07 Σα. Καλλιοπίου μάρτυρ. Γεωργίου ἐπισκόπου Μυτιλήνης.
20 08 Κυ. Τοῦ Θωμᾶ Ἠρωδίονος, Ἀγάθου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος, Ἑρμοῦ τῶν Ἀποστόλων ἐκ τῶν 70.
21 09 Δε. Εὐτυχίου μάρτυρος.
22 10 Τρ. Τερεντίου, Πομπηΐου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.
23 11 Τε. Ἀντίπα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Περγάμου.
24 12 Πε. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Παρίου.
25 13 Πα. Μαρτίνου τοῦ ὁμολογητοῦ Πάπα Ρώμης.
26 14 Σα. Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70.
27 15 Κυ. Τῶν Μυροφόρων. Κρίσκεντος μάρτυρος.
28 16 Δε. Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας των αὐταδέλφων.
29 17 Τρ. Συμεὼν ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι.
30 18 Τε. Ἰωάννου, μαθητοῦ Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου.
ΜΑΪΟΣ
01 19 Πε. Παφνουτίου ἱερομάρτυρος.
02 20 Πα. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Τριχινᾶ.
03 21 Σα. Ἰανουαρίου ἱερομάρ. καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.
04 22 Κυ. Τοῦ Παραλύτου. Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου.
05 23 Δε. Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀργ.
06 24 Τρ. Ἐλισάβετ τῆς ὁσίας καὶ θαυματουργοῦ.
07 25 Τε. Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Μάρκου ἀποστόλου.
08 26 Πε. Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀμασείας.
09 27 Πα. Συμεὼν ἱερομάρτυρος.
10 28 Σα. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
11 29 Κυ. Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου τῶν ἀποστόλων.
12 30 Δε. Τῆς Σαμαρείτιδος. Ἰακώβου τοῦ ἀποστόλου ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

ΜΑΪΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 10.
Ὁ Ἥλιος εἰς τοὺς Διδύμους.


Ν. Π.
13 01 Τρ. Ἱερεμίου τοῦ προφήτου.
14 02 Τε. Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου.
15 03 Πε. Τιμοθέου καὶ Μαύρης μαρτύρων.
16 04 Πα. Πελαγίας μάρτυρος.
17 05 Σα. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.
18 06 Κυ. Τοῦ Τυφλοῦ. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυάθλου.
19 07 Δε. Ἀνάμνησις τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ ἐν Ἱερουσ. καὶ Ἀκακίου καὶ Κοδράτου μ.
20 08 Τρ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ καὶ Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
21 09 Τε. Ἰσαΐου τοῦ προφήτου καὶ Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Πε. Τῆς Ἀναλήψεως. Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτ.
23 11 Πα. Μωκίου ἱερομάρτυρος.
24 12 Σα. Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου καὶ Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
25 13 Κυ. Τῶν ἐν Νικαίᾳ 318 πατέρων. Γλυκερίας μάρτυρ.
26 14 Δε. Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ μάρτυρος.
27 15 Τρ. Παχωμίου τοῦ Μεγάλου καὶ Ἀχιλλίου ἀρχιεπ.
28 16 Τε. Θεοδώρου Ἡγιασμένου, μαθητοῦ ὁσίου Παχωμίου.
29 17 Πε. Ἀνδρονίκου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἰουνίας.
30 18 Πα. Πέτρου, Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Σα. Τῶν κεκοιμημένων. Πατρικίου ἱερομ. ἐπισκόπου Προύσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
ΙΟΥΝΙΟΣ
01 20 Κυ. Τῆς Πεντηκοστῆς. Θαλλαλαίου μάρτυρος.
02 21 Δε. Τῆς Ἁγίας Τριάδος. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης μεγάλων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων. Ἀργία.
03 22 Τρ. Βασιλίσκου μάρτυρος.
04 23 Τε. Μιχαὴλ τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Συνόδων.
05 24 Πε. Συμεὼν τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει.
06 25 Πα. Τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
07 26 Σα. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Κάρπου τοῦ ἀποστόλ. ἐκ τῶν 70.
08 27 Κυ. Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος.
09 28 Δε. Εὐτυχοῦς ἱερομάρ. [ἄρχεται νηστεία τῶν ἁγ. Ἀποστ.]
10 29 Τρ. Θεοδοσίας ἱερομάρτυρος.
11 30 Τε. Ἰσαακίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων.
12 31 Πε. Ἑρμείου μάρτυρος.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 9.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Καρκῖνον.


Ν. Π.
13 01 Πα. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου.
14 02 Σα. Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
15 03 Κυ. Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος.
16 04 Δε. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
17 05 Τρ. Δωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου.
18 06 Τε. Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμένου Μονῆς Δαλμάτων.
19 07 Πε. Θεοδότου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀγκύρας.
20 08 Πα. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου.
21 09 Σα. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.
22 10 Κυ. Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων.
23 11 Δε. Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα τῶν ἀποστόλων.
24 12 Τρ. Ὀνουφρίου καὶ Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ.
25 13 Τε. Ἀκυλίνης μάρτυρος.
26 14 Πε. Ἠλισσαίου προφήτου καὶ Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
27 15 Πα. Ἀμὼς τοῦ προφήτου.
28 16 Σα. Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου.
29 17 Κυ. Ἰσαύρου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Μανουὴλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ μαρτύρων.
30 18 Δε. Λεοντίου μάρτυρος.
ΙΟΥΛΙΟΣ
01 19 Τρ. Ἰούδα τοῦ ἀποστόλου.
02 20 Τε. Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων.
03 21 Πε. Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ Ταρσέως.
04 22 Πα. Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος.
05 23 Σα. Ἀγριπίνης μάρτυρος.
06 24 Κυ. Τὰ γενέθλια τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία.
07 25 Δε. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος.
08 26 Τρ. Δαβὶδ τοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
09 27 Τε. Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου.
10 28 Πε. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων.
11 29 Πα. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν κορυφαίων ἀποστόλων. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
12 30 Σα. Ἡ σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων. Ἀργία.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 10.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Λέοντα.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Ἀργία
14 02 Δε. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθεσις τῆς ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.
15 03 Τρ. Ὑακίνθου μάρτ. καὶ Ἀνατολίτου Κ/πόλεως.
16 04 Τε. Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
17 05 Πε. Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ θαυματουργῶν.
18 06 Πα. Σισώη τοῦ μεγάλου.
19 07 Σα. Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλεῷ, Κυριακῆς τῆς μεγαλομάρτ.
20 08 Κυ. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 09 Δε. Παγκρατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ταυρομενίας.
22 10 Τρ. Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
23 11 Τε. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
24 12 Πε. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων.
25 13 Πα. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ, καὶ Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
26 14 Σα. Ἀκύλλα τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Κυ. Κηρύκου καὶ Ἰουλίτης τῶν μαρτύρων.
28 16 Δε. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος.
29 17 Τρ. Μαρίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
30 18 Τε. Αἰμιλιανοῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος.
31 19 Πε. Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ Δίου τῶν ὁσίων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
01 20 Πα. Τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου. Ἀργία.
02 21 Σα. Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ συνασκητοῦ.
03 22 Κυ. Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου.
04 23 Δε. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰεζεκιὴλ τοῦ προφήτου.
05 24 Τρ. Χριστίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
06 25 Τε. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγ. Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτόκου.
07 26 Πε. Ἐρμολάου καὶ Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος.
08 27 Πα. Παντελεήμονος τοῦ μεγάλου καὶ ἰαματικοῦ. Ἀργία.
09 28 Σα. Προχόου, Νικάνορος, Τίμωνος, Παρμενᾶ, ἀποστόλων.
10 29 Κυ. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης τῶν μαρτύρων.
11 30 Δε. Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, ἐκ τῶν 70 ἀποστόλων.
12 31 Τρ. Εὐδοκίου δικαίου καὶ προεόρτια τοῦ Τιμ. Σταυροῦ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 11.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὴν Παρθένον.


Ν. Π.
13 01 Τε. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ Ζῳοποιοῦ σταυροῦ καὶ τῶν 7 παίδων τῶν Μακκαβαίων Σολομονῆς Ἐλεαζάρου.
14 02 Πε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψ. Στεφάνου πρωτομάρτυρος.
15 03 Πα. Ἰσαακίου, Δαλμάτου καὶ Φαύστου τῶν ὁσίων.
16 04 Σα. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ ἁγίων παίδων.
17 05 Κυ. Εὐσιγνίου μάρτυρος.
18 06 Δε. Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
19 07 Τρ. Δομιτίου ἱερομάρτυρος.
20 08 Τε. Αἰμιλιανοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου.
21 09 Πε. Ματθία τοῦ ἀποστόλου.
22 10 Πα. Λαυρεντίου μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου.
23 11 Σα. Εὔπλου τοῦ διακόνου καὶ μάρτυρος.
24 12 Κυ. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων.
25 13 Δε. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως.
26 14 Τρ. Μιχαίου τοῦ προφήτου.
27 15 Τε. Ἡ κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
28 16 Πε. Ἡ ἀνακομιδὴ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Διομήδους μάρτυρος.
29 17 Πα. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Σα. Φλώρου καὶ Λαύρου τῶν μαρτύρων.
31 19 Κυ. Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 2593
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Δε. Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.
02 21 Τρ. Θαδαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ Βάσσης μάρτυρος.
03 22 Τε. Ἀγαθονίκου μάρτυρος.
04 23 Πε. Λούπου μάρτ. καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Θεοτόκ.
05 24 Πα. Εὐτυχοῦς ἱερομάρ. μαθητοῦ Ἰωάν. τοῦ Θεολόγου.
06 25 Σα. Ἡ ἐπάνοδος τοῦ λειψάνου Βαρθολομαίου τοῦ ἀπο.
07 26 Κυ. Ἀνδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.
08 27 Δε. Ποιμένος τοῦ ὁσίου.
09 28 Τρ. Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος.
10 29 Τε. Ἡ ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἀργία καὶ νηστεία.
11 30 Πε. Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου τοῦ νέου ἀρχιε.
12 31 Πα. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 12.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Ζυγόν.


Ν. Π.
13 01 Σα. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ μνήμη Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
14 02 Κυ. Μάμαντος μάρτυρος καὶ Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ.
15 03 Δε. Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος καὶ Θεοκτίστου τοῦ ὁσίου.
16 04 Τρ. Βαβύλα ἱερομάρτυρος καὶ Μωϋσέως τοῦ προφήτου.
17 05 Τε. Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.
18 06 Πε. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρατήγου.
19 07 Πα. Προεόρτια τῆς γεννήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ Σώζοντος μάρτυρος.
20 08 Σα. Τὰ γενέθλια τῆς Θεοτόκου. Ἀργ. καὶ ἰχθύος κατάλ.
21 09 Κυ. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, καὶ Σεβηριανοῦ τῶν μαρτ.
22 10 Δε. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτ.
23 11 Τρ. Θεοδώρας τῆς ὁσίας.
24 12 Τε. Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος, καὶ ἀπόδοσις τῶν γενεθλίων τῆς Θεοτόκου.
25 13 Πε. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καὶ Κορνηλίου τοῦ ἐκατοντάρχου.
26 14 Πα. Ἡ ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἀργ. καὶ νηστεία.
27 15 Σα. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Κυ. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
29 17 Δε. Σοφίας μάρτυρος καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων.
30 18 Τρ. Εὐμενίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Γορτύνης.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
01 19 Τε. Τροφίμου Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων.
02 20 Πε. Εὐσταθίου μεγαλομάρτ. συμβίας καὶ τῶν δύο αὐτοῦ υἱῶν.
03 21 Πα. Κοδράτου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
04 22 Σα. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος.
05 23 Κυ. Ἡ σύλληψις τοῦ προδρόμ. καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
06 24 Δε. Θέκλης τῆς πρωτομάρτυρος.
07 25 Τρ. Εὐφροσύνης τῆς ὁσίας.
08 26 Τε. Ἡ μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀργία.
09 27 Πε. Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 49 μαρτύρων.
10 28 Πα. Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ καὶ Βαροὺχ τοῦ προφήτου.
11 29 Σα. Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ.
12 30 Κυ. Γρηγορίου ἐπισκόπου Μεγάλης Ἀρμενίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 13.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Σκορπιόν.


Ν. Π.
13 01 Δε. Ἀνανίου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ.
14 02 Τρ. Κυπριανοῦ ἱερομάρτ. καὶ Ἰουστίνης τῆς παρθένου.
15 03 Τε. Διονυσίου ἱερομάρτυρος Ἀρειοπαγίτου.
16 04 Πε. Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
17 05 Πα. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 06 Σα. Θωμᾶ τοῦ ἀποστόλου.
19 07 Κυ. Σεργίου καὶ Βάκχου τῶν μαρτύρων.
20 08 Δε. Πελαγίας τῆς ὁσίας.
21 09 Τρ. Ἰακώβου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἀνδρονίκου ὁσίου.
22 10 Τε. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρ.
23 11 Πε. Φιλίππου ἀποστόλου καὶ Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ.
24 12 Πα. Πρόβου, Ταράχου τῶν μαρτύρων.
25 13 Σα. Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου, Ἀγαθονίκης τῶν μαρτύρων.
26 14 Κυ. Ναζαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων, καὶ Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ.
27 15 Δε. Λουκιανοῦ μάρτυρος.
28 16 Τρ. Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου μάρτυρος.
29 17 Τε. Ὠσιὲ τοῦ προφήτου καὶ Ἀνδρέου τοῦ ὁσιομάρτυρος.
30 18 Πε. Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
31 19 Πα. Ἰωὴλ τοῦ προφήτου καὶ Οὐαρίου μάρτυρος.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Σα. Ἀρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοῦ ὁσίου καὶ τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος.
02 21 Κυ. Ἰλαρίωνος μεγάλου καὶ Σωκράτους πρεσβυτέρου.
03 22 Δε. Ἀβερκίου θαυματουργοῦ, τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων.
04 23 Τρ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καὶ ἀποστόλου.
05 24 Τε. Ἀρέθα μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
06 25 Πε. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων.
07 26 Πα. Δημητρίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος. Ἀργία.
08 27 Σα. Νέστορος μάρτυρος.
09 28 Κυ. Τερεντίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
10 29 Δε. Ἀναστασίας Ῥωμαίας τῆς ὁσιομάρτυρος.
11 30 Τρ. Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
12 31 Τε. Στάχυος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀποστόλων καὶ Ἐπιμάχου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 14.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Τοξότην.


Ν. Π.
13 01 Πε. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν θαυματουρ. Ἀναργύρων.
14 02 Πα. Ἀκινδύνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
15 03 Σα. Ἀκεψιμᾶ μάρτυρος, κατάθεσις τοῦ λειψάνου Γεωργίου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
16 04 Κυ. Ἰωαννίκου μεγαλομάρ. Νικάνδρου, Ἑρμαίου ἱερομ.
17 05 Δε. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων.
18 06 Τρ. Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπισκόπ. Κων/πόλεως.
19 07 Τε. Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτ. Λαζάρου τοῦ θαυματουρ.
20 08 Πε. Ἡ σύναξις Μιχαὴλ τοῦ Ἀρχιστρατήγου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. Ἀργία.
21 09 Πα. Ὀνησιφόρου, Πορφυρίου μαρτ. καὶ Ματρώνας ὁσίας.
22 10 Σα. Ὀλυπᾶ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ὀρέστου μάρτυρος.
23 11 Κυ. Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου μαρτύρων.
24 12 Δε. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος καὶ Νείλου τοῦ ὁσίου.
25 13 Τρ. Ἰωάννου τοῦ Χρυστοφόρου ἀρχιεπ. Κ/πόλεως. Ἀργία.
26 14 Τε. Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλ.
27 15 Πε. Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίδου τῶν μαρτύρων.
28 16 Πα. Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
29 17 Σα. Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκ. Νεοκαισαρείας.
30 18 Κυ. Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ τῶν μαρτύρων.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
01 19 Δε. Ἀβδιοῦ τοῦ προφήτου καὶ Βαρλαὰμ μάρτυρος.
02 20 Τρ. Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου καὶ Πρόκλου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
03 21 Τε. Τὰ Εἰσόδεια τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
04 22 Πε. Φιλήμονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀποστόλων καὶ Κιλικίας μάρτυρος.
05 23 Πα. Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Ἀκραγαντίνων καὶ Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου.
06 24 Σα. Κλήμεντος πάπα Ῥώμης καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρείας.
07 25 Κυ. Αἰκατερίνης μεγαλομ. καὶ Μερκουρίου μάρ. Ἀργία.
08 26 Δε. Ἀλυπίου καὶ Νίκωνος τῶν ὁσίων, καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος.
09 27 Τρ. Ἰακώβου Πέρσου μεγαλομάρτυρος.
10 28 Τε. Στεφάνου τοῦ Νέου καὶ Εἰρηνάρχου μάρτυρος.
11 29 Πε. Παραμόνου καὶ Φιλουμένου τῶν μαρτύρων.
12 30 Πα. Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου. Ἀργία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 15.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Αἰγόκαιρω.


Ν. Π.
13 01 Σα. Ναοὺμ τοῦ προφήτου.
14 02 Κυ. Ἀββακοὺμ τοῦ προφήτου.
15 03 Δε. Σοφονίου τοῦ προφήτου.
16 04 Τρ. Βαρβάρας τῆς μεγαλομ. καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
17 05 Τε. Σάββα τοῦ θεοφόρου καὶ ἡγιασμένου. Ἀργία.
18 06 Πε. Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀργία.
19 07 Πα. Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.
20 08 Σα. Παταπίου τοῦ ὁσίου.
21 09 Κυ. Ἡ σύλληψις τῆς Θεοπρομήτορος Ἄννης. Ἀργία.
22 10 Δε. Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων.
23 11 Τρ. Δανιὴλ τοῦ στυλίτου.
24 12 Τε. Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἀργία.
25 13 Πε. Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
26 14 Πα. Θύρσου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
27 15 Σα. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.
28 16 Κυ. Ἀγαίου τοῦ προφήτου καὶ Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Δε. Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τῶν 3 παίδων, Διονυσίου ἀρχιεπισκ. Αἰγίνης, τοῦ ἐκ τῆς νήσου Ζακύνθου.
30 18 Τρ. Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Τε. Βονιφατίου μάρτυρος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Πε. Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων καὶ μνήμη Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
02 21 Πα. Ἰουλιανῆς μάρτυρος.
03 22 Σα. Ἀναστασίας μάρτυρος τῆς Φαρμακολυτρίας.
04 23 Κυ. Τῶν ἐν Κρήτη 10 μαρτύρων.
05 24 Δε. Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ Εὐγενίας ὁσιομάρ.
06 25 Τρ. Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία τριήμερος καὶ κατάλυσις εἰς πάντα μέχρι τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.
07 26 Τε. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ Εὐθυμίου ἱερομάρτ.
08 27 Πε. Στεφάνου ἀρχιδιακ. καὶ πρωτομ. Θεοδώρου Γραπτοῦ.
09 28 Πα. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων δισμυρίων μαρτύρων.
10 29 Σα. Τῶν ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντων 14 χιλιάδων νηπίων.
11 30 Κυ. Ἀνυσίας τῆς ὁσιομάρτυρος.
12 31 Δε. Μελάνης τῆς ὁσίας καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.