Επιστολή του Παύλου Κουντουριώτη προς το Εθνολογικό Μουσείο (9-8-1913)

Από Βικιθήκη
Επιστολή προς το Εθνολογικό Μουσείο
Συγγραφέας:
9 Αυγούστου 1913
Η ακόλουθη επιστολή του Παύλου Κουντουριώτη, συνόδευε τη δωρεά του προς το Εθνολογικό (Εθνικό Ιστορικό) Μουσείο, της σημαίας που είχε υψωμένη το θωρηκτό Αβέρωφ στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου. Η επιστολή εκτίθεται στο Μουσείο δίπλα στην ιστορική σημαία.


Η επιστολή
Η σημαίαΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

ΣΤΟΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ


Ἀριθ. Πρωτ. 2948


Πρός τόν Κύριον Πρόεδρον τοῦ Ἐθνολογικοῦ Μουσείου


Διά τοῦ ἐπιφέροντος τό παρόν λαμβάνω τήν τιμήν ν’ἀποστείλω ὑμῖν διά τό Ἐθνολογικόν Μουσεῖον τήν Σημαίαν ἥν ἡ Ναυαρχίς ‘Γ. Ἀβέρωφ’ εἶχεν ἐπῃρμένην κατά τάς γενομένας ναυμαχίας μετά τοῦ τουρκικοῦ Στόλου κατά τήν 3ην Δεκεμβρίου 1912 καί κατά τήν 5 Ἰανουαρίου 1913.


Ἡ Σημαία αὕτη ἦτο ἡ καθ’ἑκάστην χρησιμοποιουμένη ἐπί τοῦ Ἀβέρωφ καί οὐχί ἐκείνη ἥν προώριζον διά τήν ναυμαχίαν, διά τόν λόγον δέ τοῦτον εἶναι καί μικρά καί οὐχί ἐπιδεικτική. Τοῦτο ὅμως συνέβη διότι διετάχθη μέν ἅμα τῇ ἐπικειμένῃ ἐνάρξει τῆς ναυμαχίας ἡ ἀντικατάστασις αὐτῆς δι’ἑτέρας πρώτου μεγέθους, ἀλλ’ἐπελθούσης ἀμέσως τῆς συρράξεως ὁ ἐπί τούτῳ ἀποσταλείς Ὑπαξιωματικός Κελευστής Κατιντζάρης ἐφονεύθη καθ’ἥν ἀκριβῶς στιγμήν μέ τήν ἑτέραν ἀνά χεῖρας ἤρχισεν ἐπιλαμβανόμενος τῆς ἐκτελέσεως τῆς διαταγῆς. Κατόπιν, μετά τήν εὐτυχῆ ἔκβασιν τῆς πρώτης ναυμαχίας ἐχρησιμοποίησα ἐπίτηδες πλέον, ὡς τυχηράν, τήν ἰδίαν Σημαίαν καί κατά τήν δευτέραν ναυμαχίαν, διάτρητον μάλιστα ἐκ θραύσματος ἐχθρικής ὀβίδος τῆς πρώτης ναυμαχίας.


Ἐν ὅρμῳ Φαλήρου τῇ 9 Αυγούστου 1913

Ὁ Ἀντιναύαρχος Ἀρχηγός