Επιστολή του Ευμορφόπουλου προς τον Γεώργιο Καραϊσκάκη

Από Βικιθήκη
Επιστολή του Ευμορφόπουλου προς τον Γεώργιο Καραϊσκάκη
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸν Γενναιότατον Στρατηγὸν

κύριον Γ. Καραϊσκάκην.

εἰς Ναύπλιον΄

Ἀδελφέ!

Τὰ ὅσα ὡμιλήσαμεν μαζή, εὐθὺς ὅποῦ ἐπέστρεψεν ὁ Στρατηγὸς Γκούρας, καὶ περισσότερα δὲν ἔλειψα νὰ τὸν ὁμιλήσω, ἴδα, πρὶν τὰ ἀναφέρω, ὅτι ἔχει ἄκραν εὐχαρίστησιν νὰ συναγωνισθῆτε, καὶ συναποθάνετε μὲ αὐτόν, ὅστις καὶ ὁ ἴδιος σᾶς γράφει. Σᾶς εἶχα εἰπῇ ὅτι ἤθελα νὰ ἔλθω ὁ ἴδιος ἐπειδὴ ὅμως τὰ περιστατικὰ δὲν μᾶς τὸ συγχωροῦν, ἰδοὺ ὅπου ἔρχεται ὁ Γραμματικὸς κύριος Κωνσταντῖνος, καὶ εἶναι τὸ ἴδιον. Ἀδελφέ! Κρίνω περιττὸν νὰ περιττολογῶ΄ ἐπειδὴ ὁ Καραϊσκάκης εἶναι ἀρκετὸς νὰ κρίνῃ τὴν κρίσιμὸν περίστασιν, καὶ νὰ γνωρίσῃ τὴν κατάστασιν τῆς δυστυχοῦς Πατρίδος. ὁμίλησε καὶ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς Καπεταναίους Ῥουμελιώτας τὸ νὰ μὴ καταδεχθοῦν, νὰ παραβλέπουν τὴν Πατρίδα αἰχμαλωτιζομένην ἀπὸ πέντε χιλ: παλαιοχαλτούπιδαις, τῶν ὁποίων τὴν δύναμιν ἠξεύρετε καλήτερα. Ἀλλὰ νὰ συναχθῶμεν ὅλοι, καὶ ν᾽ ἀποφασίσωμεν ἢ νὰ ἀποθάνωμεν, ἢ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ πτωχὴ Πατρίς μας.
Τοὺς ἀδελφοὺς Κ: Δ. Τζέλιον καὶ Κ: Γ. Κίτζον ἀσπάζομαι ἀσπάζομαι ἐκ ψυχῆς΄ ἐξόχως δὲ τὴν Γενναιότητά Σας, καὶ μένω

Τῇ 18: Ἰουνίου: 1826: Μέγαρα.

ὡς ἀδελφός Σας
Δ: Εὐμορφόπουλος