Επιστολή του Δημητρίου Υψηλάντη προς τους Γερμανούς και Γάλλους Φιλέλληνες

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Επιστολή του Δημητρίου Υψηλάντη προς τους Γερμανούς και Γάλλους Φιλέλληνες
Συγγραφέας:


Φιλέλληνες Γερμανοὶ καὶ Γάλλοι!

(Τ.Σ.)

Γραικικαὶ φάλαγγες ἐσχηματίσθησαν΄ νέος ἱερὸς Λόχος διωργανίσθη΄ ὁ Φοίνιξ τῆς Ἑλλάδος προχωρεῖ εἰς τὴν Θρᾴκην, εἰς τὴν Θεσσαλίαν, εἰς τὴν Ἣπειρον καὶ εἰς τὴν Πελοπόννησον. Οἱ ἐκνενευρισμένοι τύραννοί μας μήτε εἰς χεῖρας νὰ ἔλθουν μὲ ἡμᾶς τολμοῦν΄ ὅλοι πιστεύουν ἀδιστάκτως, ὅτι ἤγγικεν ἡ τελευταία ὥρα αὑτῶν. Χαίρετε λοιπὸν καὶ συγχαίρετέ μας! Εἰς ταύτην τὴν περίστασιν καὶ εἰς τὸν κατὰ τῶν βαρβάρων ἀγῶνά μας σᾶς ἐξορκίζομεν εἰς τὴν στάκτην τῶν κλασικῶν προγόνων μας, τοὺς ὁποίους τόσον θαυμάζετε, νὰ μὴ ἦσθε ἀδιάφοροι θεαταὶ, ἀμμὴ συναγωνίσθητε μαζή μας, ἄλλος διδάσκων, ἄλλος κηρύττων εἰς τὰ σοφὰ ἔθνη τῆς γῆς τὰ μεγάλα δικαιώματά μας, καὶ τὸ πόσον θέλει προχωρήσει ἡ τελειοποίησις τῆς ἀνθρωπότητος, ἂν καθαρισθῇ κἂν ἡ Εὐρώπη ἀπὸ τὴν φρικτὴν πανώλην, καὶ ἄλλος παρασταίνων μὲ ζωηρὰ χρώματα, πόσον μεγάλον εἶναι τὸ συμφέρον τῶν Εὐρωπαίων νὰ ἔχουν γείτονας εὐνομουμένους Ἓλληνας ἀντὶ ἀγρίων βαρβάρων. Διὰ ταύτην τὴν χάριν ἡ ἐλευθερωθεῖσα Ἑλλὰς θέλει σᾶς πολιτογράψειν καὶ θέλει καταγράψειν τὰ ὀνόματά σας εἰς τὸν κατάλογον τῶν εὐεργετῶν τῆς.


Ἐν Ὀδησσῷ τὴν 1 Ἀπριλίου 1821.

ὁ πατριώτης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ