Επιστολή Καραϊσκάκη προς Γιαννάκη Ράγκο και Οπλαρχηγούς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Επιστολή Καραϊσκάκη προς Γιαννάκη Ράγκο και Οπλαρχηγούς
Συγγραφέας:Γενναιότατοι ἀδελφοὶ (Γιαννάκη 'Ράγκο καὶ λοιποὶ ὁπλαρχηγοί).


Ἔλαβε τὸ γράμμα σας, ἐχάρηκα τὴν ὑγείαν σας καὶ ἐκατάλαβα τὰ γραφόμενα σας∙ εἶδα τὴν ἐφοδίασιν τῶν Λεσινιοῦ ὅπου ἐκάματε καὶ ἐχάρηκα, διὰ δὲ τοὺς Τούρκους καὶ Τουρκολάτρας καλὰ ἐκάματε καὶ τοὺς ἐμεταχειρίσθητε κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, καὶ ὅσοι ἀπὸ τοὺς Τουρκολάτρας δὲν θελήσουν ν΄ακολουθήσουν μαζή σας κάμετε τὸ χρέος Σας∙ προσέτι εἶδα νὰ μοῦ γράφητε διὰ τροφάς, πολεμοφόδια διὰ τὰ ὁποία, κατὰ τύχην ὅπου ἦλθον τὰ γράμματα σας ἐπαρευρέθησαν ἐδῶ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καπ. Βασίλης Πετμεζὰς καὶ ὁ Σπυρομήλιος, οἱ ὁποῖοι ἦτον πληρεξούσιοι τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, ὅπου εἶναι ἀπεσταλμένοι ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ οἱ ὁποῖοι αὐτὴν τὴν στιγμὴν ἀναχωροῦν διὰ τὰ ἐκεῖ πέρνωντας μαζή των καὶ τὸ γράμμα σας νὰ τὸ παρουσιάσουν εἰς τὴν Συνέλευσιν, μάλιστα ἀπεφασίσθῃ Πρόεδρος τῆς Διοικήσεως ὁ Καποδίστριας, καὶ Ναύαρχος τῆς θαλάσσης ὁ Κόχραν καὶ Ἀρχηγὸς τῆς ξηρᾶς τῆς Πελοποννήσου καὶ Ρούμελης ὁ Γκενερὰλ Τζώρτζης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄνθρωπος ἐμπειροπόλεμος καὶ μὲ μεγάλην κατάστασιν, ὁ ὁποῖος μὲ τέσσερας πέντε ἡμέρας ἔρχεται ἐνταῦθα καὶ τότε, ἀδελφοί, σᾶς καταφθάνομεν καὶ τροφὰς καὶ πολεμοφόδια. Ἀδελφοί ! ἐκ τούτων περιμένομεν μεγάλα κατορθώματα πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἔθνους.

Πρὸς τούτοις, ἰδοὺ ὅπου γράφω καὶ τὼν ἀδελφῶν μας Νάκου Πανουριὰ καὶ Γ. Διοβουνιώτου, διὰ νὰ ἑνωθοῦν μετὰ τοῦ Μήτσου Κοντογιάννη∙ ἡ γενναιότης σας ὅμως φροντίσατε νὰ κρατήσετε τὰς αὐτοῦ θέσεις μὲ τὴν συνειθισμένην σας φρόνησιν καὶ γενναιότητα εἰς κάθε ἐχθρικὸν κίνημα.

Ἀδελφὲ καπετὰν Γιαννάκι ! Βλέπω ὀφθαλμοφανῶς ὅτι ἐτελείωσαν πλέον τὰ ψεύματα καὶ ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας θέλει φθάσει ἐντὸς ὀλίγου∙ ἀνάγκη ὅμως ὅπου καὶ ἡμεῖς νὰ προθυμοποιηθῶμεν διὰ νὰ φανῶμεν ἔνδοξοι τὼν λαμπρῶν κατορθωμάτων μας.

Ἐκ τοῦ στρατοπέδου Κερατσίνι 2 Ἀπριλίου 1827.

Ὁ ἀδελφός σας

Καραισκάκης