Επείγουσα ανάγκη αγοράς σιδηρών πυροβόλων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀγορᾶς σιδηρῶν πυροβόλων.


Περίοδος Βα
Ἀρ. 2977

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σ. Βουλευτικὸν Σῶμα

Ἀνεγνώσθη ἡ ὑπ᾽ ἀριθ. 1456 τῇ 26 Ἰουλίου ἀπάντησις τοῦ Σεβαστοῦ τούτου Σώματος. Καὶ περὶ μὲν τῶν ἀτμοκινήτων πλοίων τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα θέλει δώσει τὰς ἀναγκαίας ὁδηγίας εἰς τὸν φιλέλληνα κύριον Χάστιγξ, ἀλλὰ τὸ νὰ ἰδεασθῇ ἡ ἐν Λονδίνῳ ἐπιτροπὴ νὰ ἐρευνήσῃ προηγουμένως περὶ τῆς τιμῆς τῶν ἐξ ὀρειχάλκου καὶ τῶν σιδηρῶν κανονίων νὰ εἰδοποιήσῃ ἐνταῦθα τὴν Διοίκησιν καὶ ἔπειτα νὰ λάβῃ τὰς ἀναγκαίας διαταγὰς περὶ τῆς ἀντικαταλλαγῆς εἶναι ἔργον ἱκανῆς βραδύτητος καὶ δι’ αὐτὸν τὸν λόγον ἀσυντελές. Τούτου χάριν τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα εἶναι γνώμης μὲ πρῶτα γράμματα νὰ δοθῇ ἡ ἄδεια εἰς τὴν ἐπιτροπήν ἥτις, ἀφοῦ πρῶτον προσδιορίσῃ τὴν τιμὴν τοῦ ὀρειχάλκου, νὰ φροντίσῃ νὰ ἀγορασθῶσι τὰ ἀνάλογα σιδηρᾷ κανόνια καὶ νὰ τ᾽ ἀποστείλῃ ἐνταῦθα,διότι ἡ κατάστασις τῶν κανονίων δὲν ἐπιδέχεται ἀργοπορίαν. Τινὰ τούτων εἶναι ἄχρηστα, τὰ περισσότερα δυσκολομεταχείριστα καὶ ὅλα σχεδὸν εἰς κακὴν κατάστασιν.

Ἐκ Ναυπλίου τῇ 22 Ἰουλίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παναγιώτης Μπότασης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γ. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελεστικοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 2977, ἀποβλέπον τὰ περὶ τῶν ἀτμοκινήτων πλοίων καὶ τῶν ἐξ ὀρεχάλκου κανονίων. Ἀνεγνώσθη τῇ 23 Ἴουλίου 1824. Ἐγένετο ἡ ἀπάντηοις διὰ προβουλεύματος ὑπ᾽ ἀριθμὸν 1056.