Επί τη ογδοηκονταετηρήδι του Ερνέστου Κουρτίου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Επί τη ογδοηκονταετηρήδι του Ερνέστου Κουρτίου
Συγγραφέας:
Εφημερίς των συζητήσεων, αρ. φύλ. 126, 31.03.1894: 2


ΕΠΙ ΤΗ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΚΟΥΡΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πρὸς τὸν Ἐρνέστον Κούρτιον, τελοῦντα τῇ 21 Αὐγούστου ἐνεστῶτος ἔτους τὴν ὀγδοηκοστὴν γενέθλιον, καθῆκον τῶν λογίων Ἑλλήνων εἶνε νὰ ἐπιδείξωσι τὴν ἄκραν αὐτῶν τιμὴν, καθ’ ἣν ἡμέραν οἱ ἐκ Γερμανίας φίλοι αὐτοῦ θέλουσι στήσει ἐπινεύσει τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἐν τῷ μουσείῳ τῆς Ὀλυμπίας τὴν προτομὴν τοῦ ἀνδρός, ὅστις εἴπερ τις καὶ ἄλλος συνετέλεσεν εἰς τὴν ἀποκάλυψιν τῆς ἱερᾶς Ἄλτεως. Διὰ ταῦτα οἱ ὑπογεγραμμένοι μαθηταὶ καὶ ἐκτιμηταὶ τοῦ ἐγκρίτου ἱστορικοῦ καὶ ἀρχαιολόγου συνελθόντες ἀπεφάσισαν τὴν εἰς τὸν Ἐρνέστον Κούρτιον κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν γενεθλίων αὐτοῦ ἀνάθεσιν τόμου περιέχοντος συλλογὴν διατριβῶν πρωτοτύπων ὡς δεῖγμα τοῦ πρὸς τὸν διδάσκαλον σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Ἑλλάδι καρποφορίας τῶν σοφῶν αὐτοῦ διδαγμάτων. Πρὸς παρασκευὴν δὲ τοῦ τόμου τούτου θὰ συνεισφέρωμεν μὲν καὶ ἡμεῖς τὴν προσήκουσαν συμβολήν, παρακαλοῦμεν δὲ καὶ ἅπαντας τοὺς τὸν ἄνδρα εὐλόγως τιμῶντας Ἕλληνας λογίους ν’ ἀποστείλωσιν ἐπιστημονικὰς διατριβὰς ὁπωσδήποτε προαγούσας τὴν ἑλληνικὴν ἱστορίαν, ἀρχαιολογίαν καὶ φιλολογίαν, αἵτινες ὑπῆρξαν τὸ διὰ βίου μέλημα τοῦ ἀνδρός, οὗ ἑορτάζεται ἡ ὀγδοηκοστὴ ἀμφιετηρίς.

Οἱ ἐπιθυμοῦντες ν’ ἀποστείλωσι διατριβὰς παρακαλοῦνται νὰ διευθύνωσιν αὐτὰς μέχρι τῆς 1ης Ἰουλίου ἐ. ἔ. εἰς τὸν συνυπογεγραμμένον κοσμήτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, μεθ’ οὗ δύνανται νὰ συνεννοηθῶσι καὶ περὶ τῶν ἀφορώντων εἰς τὴν ἐκτύπωσιν.


Ἐν Ἀθήναις 30 Μαρτίου 1894

Σπ. Π. Λάμπρος κοσμήτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, Π. Καββαδίας γενικὸς ἔφορος τῶν ἀρχαιοτήτων, Γ. Ν. Χατζιδάκις καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου, Ν. Γ. Πολίτης καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου, Ἀνδρέας Ν. Σκιᾶς ὑφηγητὴς τῆς ἑλλ. φιλολογίας.