Επίγραμμα, Μιχαήλ άναξ Ρώμης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Επίγραμμα, Μιχαήλ άναξ Ρώμης
Συγγραφέας : Μιχαὴλ Ῥώμης ἄναξ
A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, Bd. 1, έκδ. W. Hörandner – A. Rhoby – A. Paul), Wien 2009, 196, αρ. 111.


Πρὸς σοὺς πόδας τί[θη]μι τὸ κράτους στέφ[ος],
Δέσποινα πάντων, Μιχαὴλ Ῥώμης ἄναξ˙
[σ]ὺ γὰρ παρέσχες τοῦ[το] καὶ δοίης ἔτι
μακράν τε ζωὴν καὶ [νόσων] ἀνωτέραν,
5 νίκην κατ’ ἐχθρῶν δ[υσ]μενῶν, ἐναντίω[ν]
δυὰς δυσωπεῖ ταῦτα τῶν ἀσωμάτων,
ἀποστόλων ἄρ[ρητ]ος ὄντως ἀκ[ρότης,
τ]ὸ πανσέ[βαστ]ον τῶν θυηπό[λ]ων στῖφος
[κ]αὶ θαυματουργῶ(ν) μαρτύρων συναυλία˙
10 χρόνῳ καμόντα τόνδε τὸν θεῖον [δόμον]
καὶ πτῶσιν αὐθ[όρμ]ητον ἠπειληκό[τα]
ἤμειψε λαμπρῶς Μιχαὴλ στ[εφηφόρος]˙
εὑρὼν γὰρ αὐτοῦ τὴν στέγην σαθράν ὅλην
καὶ τὰς [κερά]μους πα[ντελῶ]ς βεβ[λαμμέν]ας
15 ὡς μὴ [βαρεῖα]ν ὑετοῦ [δίνη]ν φέρει,
καινὸν μετεσκεύασεν ὡς δο[κεῖν] <......>
νῦν [ἐκ] βάθρ[ων], γενέσθαι θ[αῦ]μά τι ξένον