Επίγραμμα, Μιχαήλ άναξ Ρώμης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Επίγραμμα, Μιχαήλ άναξ Ρώμης
Μιχαὴλ Ῥώμης ἄναξ
A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, Bd. 1, έκδ. W. Hörandner – A. Rhoby – A. Paul), Wien 2009, 196, αρ. 111.


Πρὸς σοὺς πόδας τί[θη]μι τὸ κράτους στέφ[ος],
Δέσποινα πάντων, Μιχαὴλ Ῥώμης ἄναξ˙
[σ]ὺ γὰρ παρέσχες τοῦ[το] καὶ δοίης ἔτι
μακράν τε ζωὴν καὶ [νόσων] ἀνωτέραν,

5  νίκην κατ’ ἐχθρῶν δ[υσ]μενῶν, ἐναντίω[ν]
δυὰς δυσωπεῖ ταῦτα τῶν ἀσωμάτων,
ἀποστόλων ἄρ[ρητ]ος ὄντως ἀκ[ρότης,
τ]ὸ πανσέ[βαστ]ον τῶν θυηπό[λ]ων στῖφος
[κ]αὶ θαυματουργῶ(ν) μαρτύρων συναυλία˙

10  χρόνῳ καμόντα τόνδε τὸν θεῖον [δόμον]
καὶ πτῶσιν αὐθ[όρμ]ητον ἠπειληκό[τα]
ἤμειψε λαμπρῶς Μιχαὴλ στ[εφηφόρος]˙
εὑρὼν γὰρ αὐτοῦ τὴν στέγην σαθράν ὅλην
καὶ τὰς [κερά]μους πα[ντελῶ]ς βεβ[λαμμέν]ας

15  ὡς μὴ [βαρεῖα]ν ὑετοῦ [δίνη]ν φέρει,
καινὸν μετεσκεύασεν ὡς δο[κεῖν] <......>
νῦν [ἐκ] βάθρ[ων], γενέσθαι θ[αῦ]μά τι ξένον