Εισήγησις συγκροτήσεως ειδικού σώματος δια την ασφάλειαν του φρουρίου Ναυπλίου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εἰσήγησις συγκροτήσεως εἰδικοῦ σώματος διὰ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ φρουρίου Ναυπλίου.


Περἰοδος Βα
Ἀριθ. 4083

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Ἐπειδὴ καὶ ἓν ἀπὸ τὰ οὐσιωδῶς ἀναγκαῖα εἰς ἀσφάλειαν τοῦ φρουρίου νὰ σχηματισθῇ τακτικὸς λόχος πυροβολιστῶν καὶ ἐπειδὴ τῶν πεζῶν τακτικῶν σωμάτων οἱ μισθοὶ ηὐξήθησαν ὡς πρὸς αὐτάρκειαν, τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα κρίνει δίκαιον νὰ συναυξυνθῇ ἀναλόγως καὶ ὁ μισθὸς τούτων, ὡσαύτως καὶ ὅσων σωμάτων ἀκολούθως συσταθοῦν, κατὰ τὸ § Η΄ τοῦ Κώδικος τῶν Νόμων καὶ καθυποβάλλει εἰς τοῦ Σεβαστοῦ Βουλευτικοῦ τὴν ἐπίκρισιν.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 22 Αὐγούστου 1824


Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παναγιώτης Μπότασης
Ἰωάννης Κωλέττης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσωρ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπί τοῦ νώτου : Προβούλ. τοῦ Ἐκτελ. ὑπ’ ἀριθ. 4083, περὶ σχηματισμοῦ τακτικοῦ λόχου πυροβολιστῶν καὶ αὐξήσεως τοῦ μισθοῦ των. Ἀνεγνώσθη τῇ 28 Αὐγούστου 1824. Ἡ ἀπάντησις διὰ προβουλεύματος ὑπ᾽ ἀρ. 1160.