Διαρκής Καλλιτεχνική Έκθεσις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Διαρκής Καλλιτεχνική Έκθεσις
Συγγραφέας:
Ριζοσπάστης, 24/07/1917


Ἐκατὸ σχεδὸν χρόνια πᾶνε ποῦ λευτερωθὴκαμε, ἂν πραγματικὰ αὐτὸ ποῦ δοκιμάσαμε ὡς σήμερα ἀπὸ τοὺς διαφόρους μικροτυραννίσκους λέγεται λευτεριὰ καὶ μέσα στὰ ἐκατὸ αὐτὰ χρόνια εἰρηνικοῦ βίου τὸ ἔθνος ποῦ ὡς τὰ σήμερα ἔζησε καὶ ζῆ, μὲ τὴς τέχνες, δὲν εἶχε κατορθώσει νἀνοίξη μιὰ Διαρκῆ Ἔκθεσι τῆς τέχνης γιὰ νὰ παρακολουθῇ ὁ πράγματι ἐλεύθερος πολίτης τὴν ἐξέλιξιν τῆς τέχνης τοῦ τόπου του.

Ἡ τέχνες γιὰ τοὺς λαοὺς, πρὸ πάντων δὲ γιὰ τὴν Ἐλλάδα δὲν εἶνε μιὰ πολυτέλεια γιὰ νὰ περνᾶνε τὸν καιρό τους οἱ ἀργόσχολοι, εἶνε ἀνὰγκη ψυχικὴ γιὰ νὰ ἐκδηλωθῇ συνολικὰ ἡ κατάστασις τοῦ πνεύματος μιᾶς χώρας, γιαυτὸ ἡ ἵδρυσις ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Κράτους μιᾶς Διαρκοῦς Καλλιτεχνικῆς Ἐκθέσεως στὴν Ἀθήνα, εἶνε γεγονὸς σημαντικώτερο ἀπ' ὅτι νομίζομε.

Ἂν καὶ ἔχω τέλεια συνείδησι ὅπως μᾶς λέει καὶ ὁ Γουάϊλδ τοῦ ὅτι γεννηθήκαμε σ' εναν αἰῶνα ὅπου οἱ κουτοὶ μονάχα περνοῦν γιὰ σοβαροὶ καὶ ζῶ μὲ τὸν τρόμο μὴν παρεξηγηθῶ, ὡστόσο δὲν διστάζω καθόλου νὰ διακηρύξω ὅτι δίνω τὴ πιὸ μεγάλη σημασία στὸ πραγματικὸ αὐτὸ ἔργο τοῦ ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ πολλοὺς ἀμφίβολους ἀγῶνες ποὺ ὡς τὰ τώρα μᾶς σερβίριζαν καὶ μᾶς σερβίρουν οἱ διάφοροι πατριδοκάπηλοι με τὰ μεγάλα λόγια.

Ἡ Διαρκὴς Καλλιτεχνικὴ Ἔκθεσις εἶνε προορισμένη νὰ δείχνῃ τὴν πρόοδο τῆς Ἐλληνικῆς τέχνης νὰ τὴν ἐνισχύσῃ οἰκονομικῶς καὶ νὰ παρακολουθῂ τὴν ἐξέλιξί της. Θὰ προστατεύσῃ κάθε ἔντιμον τεχνίτης ποῦ μὲ τὴν πιὸ βαθειὰ εἰλικρίνεια θὰ θελήσῃ νὰ μᾶς δώσῃ τὴν καλλιτεχνικὴ συγκίνησιν ἀπὸ τὴν γύρω του ζωὴ, θὰ κτυπήσῃ ἀμείλικτα ἐκείνους ποῦ καπηλεύονται τὴν τέχνη καὶ μπαίνουν ἐμπόδιο στὴ σύγχρονη καλλιτεχνικὴ ζωὴ καὶ θὰ ποδηγετήσῃ τὴν σύγχρονη τέχνη νὰ δείξῃ καὶ πάλι στοὺς ἀνθρώπους ὅτι πράγματι κατοικεῖ τὸν ἐλεύθερο οὐρανὸ τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴς ἄπειρες ὠμορφιὲς του καὶ τὴ βαθειά του καὶ μεγαλειώδη ἔκτασιν ποῦ πάντα ἀνύψωσε τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα στὸ φῶς καὶ στὴν ἐλευθερία.

Ἡ ἔκθεσις θ' ἀνοίξῃ γιὰ τὴν ὥρα στὴ μεγάλη αἴθουσα τῶν Ἐκθέσεων τοῦ Ζαππείου ὡς ποῦ νὰ κτισθῆ τὸ δικό της σπήτι στὸν περίβολο τῆς Βουλῆς, ἐκεῖ ποῦ βρίσκεται σήμερα τὸ περίπτερο τῶν Πυροσβεστῶν. Ἂν κρίνῃ δὲ κανεὶς ἀπὸ τὴν προθυμία καὶ τὴ στοργὴ ποῦ δείχνουν ὅλοι οἱ Καλλιτέχναι μας ἡ επιτυχία της θὰ εἶνε μοναδικὴ ὑπὸ πᾶσαν ἔποψιν. Τὰ ἐγκαίνιά της θὰ γίνουν ἐπισήμως στὴς 30 Ιουλίου. Τὸ καλλιτεχνικὸ ἔτος ἔχει διαιρεθῇ γιὰ τὴν ἔκθεσιν σὲ τέσσαρας περιόδους ἀπὸ τρεῖς μήνες ἡ κάθε περίοδος ποῦ θἀνανεώνονται τὰ ἔργα.

Δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀμφιβολία ὅτι τὸ σπουδαιότατο αὐτὸ ἔργο τὸ ὁποῖον ἀνέλαβε τὸ ἐπίσημον Κράτος ὑπὸ τὴν προστασίαν του θὰ σπεύση ἀθρόα ἡ Κοινωνία νὰ ὑποστηρίξῃ.

Χαρακτηριστικὸ τῆς ἀκηδείας τῶν ἐκάστοτε Κυβερνήσεων γιὰ τὴν προστασία ἀληθινων ἐργων προόδου καὶ πολιτισμοῦ εἶνε καὶ ἡ ἀπάντησις ποῦ ἔδωσε ὁ τυπογράφος κ. Κτενᾶς εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν ὅταν τοῦ ἐζητήθη τὸ στέμμα τοῦ Κράτους διὰ νὰ τεθῇ εἰς τὴν διαφήμησι τῆς Ἐκθέσεως.

«Στέμμα τοῦ Κράτους δὲν ἔχομε» ἀπήντησε στὴν ἐπιτροπὴ, γιατί τὸ Κράτος ποτὲ δὲν εἴχε λάβει φαίνεται ἔργα προόδου καὶ κοινῆς ὠφελείας ὑπὸ τὴν προστασίαν του!