Διάταγμα αποστράτευσης (2-12-1944)

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ ἔχοντες ὑπ' ὄψει ὅτι ἤδη ἐξέλιπον οἱ Ἐθνικοὶ λόγοι δι' οὓς συνεκροτήθησαν αἱ Στρατιωτικαὶ ἔνοπλοι δυνάμεις τῶν Ἐθνικῶν Ὀργανώσεων ἀντιστάσεως, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν.

1ον. Τὴν ἀποστράτευσιν ἁπάντων τῶν ἐφέρδρων ἀξ/κῶν καὶ ὁπλιτῶν τῶν δυνάμεων Ε.Λ.Α.Σ., Ε.Λ.Α.Ν., Ε.Δ.Ε.Σ., καὶ πάσης ἄλλης τυχὸν ὑφισταμένης ὀργανώσεως καὶ τὴν διάλυσιν τῶν Μονάδων καὶ ὀργανώσεων τούτων.

2ον. Τὴν παράδοσιν τοῦ ὁπλισμοῦ, πυρομαχικῶν, παντοειδοῦς ὑλικοῦ Γενικῆς χρήσεως καὶ κτηνῶν εἰς Ἀρχὰς ὁρισθησομένας ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν.

3ον. Τὴν παρουσίασιν τῶν Μονίμων Ἀξιωματικών εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν.

4ον. Διαταγαὶ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν θὰ καθορίσωσι τὰς λεπτομερείας

Ἡμέραν ἐνάρξεως τῆς ἀποστρατεύσεως καὶ διαλύσεως τῶν Μονάδων ὁρίζομεν τὴν 10ην Δεκεμβρίου καὶ λήξεως τὴν 20ὴν ἰδίου.

Εἰς τὸν ἡμέτερον ἐπὶ τῶν Στρατιωτικῶν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 2 Δεκεμβρίου 1944

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον