Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διάγγελμα Γεωργίου Β΄ της Ελλάδας – 6 Απριλίου 1941

Από Βικιθήκη
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Συγγραφέας:


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ,
Ἕλληνες,
Νέος ἐχθρὸς προσέβαλε σήμερον τὴν πρωΐαν τὴν τιμὴν τῆς Πατρίδος μας. Χωρὶς καμμίαν προειδοποίησιν, τὴν ἰδίαν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἐπεδίδετο ἀπὸ τὴν Γερμανικὴν Κυβέρνησιν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἓν ἔγγραφον ἀναγγέλλον ἁπλῶς τὴν ἐνέργειάν της, τὰ γερμανικὰ στρατεύματα ἐκτύπησαν τὰ σύνορά μας.
Ὁ ἡρωϊκός μας στρατός, φρουρὸς ἀκοίμητος τοῦ ἱεροῦ μας ἐδάφους, τὸ προασπίζει ἤδη διὰ τοῦ αἵματός του.
Ἕλληνες,
Ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξεν ἤδη εἰς τὸν κόσμον ὅτι θέτει ὑπὲρ πᾶν ἄλλο τὴν Τιμήν, θὰ τὴν ὑπερασπισθῇ καὶ ἔναντι τοῦ νέου ἐχθροῦ μέχρις ἐσχάτων. Ἡ Ἑλλάς, ἡ τόσον μικρά, τὴν ὁποίαν προσβάλλει σήμερον μία ἀκόμη αὐτοκρατορία, εἶναι ταὐτοχρόνως τόσον μεγάλη, ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ ἐπιτρέψῃ εἰς κανένα νὰ τὴν θίξῃ.
Ὁ ἀγών μας θὰ εἶναι σκληρός, τραχύς, ἀμείλικτος. Δὲν θὰ ὀρροδήσωμεν πρὸ οὐδενὸς πόνου, δὲν θὰ σταματήσωμεν πρὸ οὐδεμιᾶς θυσίας. Ἀλλ' ἡ Νίκη μᾶς ἀναμένει εἰς τὸ τέρμα τοῦ δρόμου μας διὰ νὰ στεφανώσῃ μίαν ἀκόμη καὶ ὁριστικὴν φορὰν τὴν Ἑλλάδα. Εἰς τὸ πλευρόν μας ἵστανται, πανίσχυροι σύμμαχοι, ἡ Βρεττανικὴ Αὐτοκρατορία μὲ τὴν ἀκατάβλητον θέλησίν της καὶ αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς μὲ τοὺς ἀνεξαντλήτους πόρους των. Εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης ἀγωνιζόμεθα ἀγκῶνα πρὸς ἀγκῶνα μὲ τοὺς ἀδελφούς μας Νοτιοσλαύους, οἱ ὁποῖοι χύνουν καὶ αὐτοὶ τὸ αἷμα των διὰ τὴν σωτηρίαν ὁλοκλήρου τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς ἀνθρωπότητος.
Θὰ νικήσωμεν! Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Παναγίας θὰ νικήσωμεν! Ἡ ἰστορία τῶν ἐθνῶν θὰ γράψῃ ἀκόμη μίαν φορὰν ὅτι ἡ χώρα τὴν ὁποίαν λαμπρύνει ὁ Μαραθὼν καὶ ἡ Σαλαμὶς δὲν ὑποκύπτει, δὲν παραδίδεται.
Ὅλοι μαζί, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, ὑψώσατε τὸ ἀνάστημά σας, σφίξατε τοὺς γρόνθους σας καὶ σταθῆτε εἰς τὸ πλευρόν Μου, προασπισταὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος, τῆς χθεσινῆς, τῆς σημερινῆς καὶ τῆς αὐριανῆς, ἀντάξιοι τῶν προγόνων σας, παραδείγματα εἰς τοὺς ἐπιγόνους σας, πρόμαχοι τῆς ἐλευθερίας τῆς βγαλμένης ἀπὸ τὰ κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά.
Ἐμπρός, τέκνα τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β
Ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Ἀθηνῶν,
τῇ 6ῇ Ἀπριλίου 1941