Γνωστοποίησις ληφθέντων μέτρων διά την πρόληψιν ταραχών εις Τριπολιτζάν εκ μέρους στρατευμάτων του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Γνωστοποίησις ληφθέντων μέτρων διὰ τὴν πρόληψιν ταραχῶν εἰς Τριπολιτζὰν ἐκ μέρους στρατευμάτων τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.


Περίοδος Βα
Ἀριθ. 3854

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα μὲ προλαβοῦσαν διαταγὴν διέταξε τὸν καπ. Πάνον Θ. Κολοκοτρώνην καὶ Κανέλλον Δεληγιάννην διὰ νὰ στρατολογήσωσι καὶ ν᾿ ἀπέλθωσι καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ στρατόπεδον ὁποὺ συγκροτεῖται εἰς Π. Πάτρας. Ἀλλ᾽ αὐτοὶ παρατηρεῖται ὅτι μήτε τὴν διαταγὴν ἐκείνην ἔβαλαν εἰς πρᾶξιν, μήτε τοὐλάχιστον ἀνεφέρθησαν εἰς τὴν Διοίκησιν. Ἐκτὸς τούτου βεβαιοῦται ὅτι κατ᾽ αὐτάς, συντροφευμένοι ἀπὸ 250 ἕως 300 στρατιώτας, μετὰ τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη σκοπεύουν νὰ ἀπέλθωσιν εἰς Τριπολιτζάν. Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἀντιβαίνουσιν εἰς τὰς διαταγὰς τῆς Διοικήσεως, ἔχον δικαίας αἰτίας τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα νὰ φοβῆται μήπως εἰσερχόμενοι εἰς Τριπολιτζὰν φέρωσι ἀταξίας, σπείρωσι ζιζάνια καὶ πράξωσιν ὅσα εἰς τὸν ἰδιοτελῆ τῶν σκοπὸν ἐπιτήδεια, ἐπρόλαβε καὶ διέταξε τὸν εἰς Τριπολιτζὰν πολιτάρχην καπ. Ξύδην, τοὺς δημογέροντας καὶ ὅλους τοὺς κατοίκους, κατὰ τὴν αἴτησιν μάλιστα τῶν ἰδίων, ὄχι μόνον νὰ μὴ δεχθῶσι τοὺς εἰρημένους εἰς περίστασιν ὁποὺ ἤθελον δοκιμάσει νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλὰ καὶ τὸν Γενναῖον Κολοκοτρώνην ἐμβάντα πρό τινων ἡμερῶν ἐκεῖ νὰ διώξωσι.
Τοιαῦτα μέτρα ἔλαβε τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν, τὰ ὁποῖα κοινοποιεῖ κατὰ χρέος καὶ εἰς τὸ Σεβ. Βουλευτικόν.

Τῇ 16 Αὐγούστου 1824, ἐν Ναυπλίῳ

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκη
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλ. τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 3854, εἰδοποιοῦν τὰ περὶ Κολοκοτρώνη κατὰ τὴν Τριπολιτζάν. Ἀνεγνώσθη τῇ 20 Αὐγούστου.