Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του Έτους 1886/Επί τω θάνατω της Λιλής

Από Βικιθήκη
Γελοιογραφικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1886
Συγγραφέας:Τίμων
Ἐπὶ τῷ θάνατῳ τῆς ΛιλῆςΕΠΙ Τῼ ΘΑΝΑΤῼ ΤΗΣ ΛΙΛΗΣ.....

« Γιὰ ’δὲς καιρὸ ποῦ ’διάλεξεν ὁ χάρος νὰ τὴν πάρῃ! »
Α΄.

Μοῦ τρώγ’ ἡ λύπη τὴν καρδιὰ καὶ δὲν παρηγοροῦμαι·
Ἡμέρα - νύκτα πάντοτε παντοῦ σὲ ἐνθυμοῦμαι.
Ὤ, ποῖος πόνος, τὶ καϋμὸς μαραίνει τὴν ψυχή μου
Ἀπὸ τὴν ὥρα τὴν πικρή, ποῦ σ’ ἔχασα, Λιλῆ μου!
Ὁ κόσμος εἶνε κόλασις, τὰ πάντα βλέπω μαῦρα·
Μὲ πνίγουνε οἱ στεναγμοὶ καὶ τῆς καρδιᾶς ἡ λαύρα
Καὶ πάντα κάμνω, σὰν τρελλή,
Γιὰ σέν’ ἀγάπη μου Λιλῆ!

Β΄.

Τὴ μαύρη μου τὴ συμφορὰ, ἄχ, πῶς νὰ λησμονήσω!
Τρελλαίνομαι, ποῦ σ’ ἔχασα, φοβοῦμαι δὲν θὰ ζήσω·
Ἄχ, τώρα πλέον ἔχασα τὸν ὕπνο μου γιὰ σένα!
Γυρίζω πάντοτε παντοῦ τὰ μάτια δακρυσμένα
Καὶ δέν σὲ βλέπω πουθενὰ καὶ δὲν σ’ ἀκούω, κρῖμα!
Ἀλλοίμονον, εἰς τὸ σκληρὸ βαρυκοιμᾶσαι μνῆμα
Κ’ ἡ λύπη μου εἶνε πολλή,
Χαριτωμένη μου Λιλῆ!


Γ΄.

Τί νὰ' σοῦ πρωτοθυμηθῶ καὶ τὶ νὰ πρωτοκλάψω!
Δὲν το ῎λπιζα δὲν τό ῎λεγα νὰ ζήσω νὰ σὲ θάψω!
Σὲ ἐνθυμοῦμαι κ' ἡ καρδιὰ μοῦ γίνεται κομμάτια.
Πότε καὶ ποῦ θὰ ξαναϊδῶ νὰ μαῦρα σου τὰ μάτια,
Τὸ εὔμορφό σου τὸ κορμί, τὰ κατσαρὰ μαλλιά σου,
Τὰ χάδια σου, τῇς τρέλλαις σου καὶ τὰ γλυκὰ φιλιά σου,
Καὶ νά χορεύῃς, σὰν πουλί,
Ἀγαπημένη μου Λιλῆ!

Δ΄.

Σὲ ποιὸν νὰ 'πῶ τὸν πόνον μου, σὲ ποιόνε τὸν καϋμό μου!
Μοῦ 'κρύωσες, μ' ἀρρώστησες κ' ἐχτίκιασες, χρυσό μου.
Δὲν σ' ἑπροφθάσαν' οἱ γιατροί, ἐκάλπαζεν ἡ φθίσις·
Εἰς μάτην τὰ ἑκδόρια καὶ αἱ περιποιήσεις!
Εἰς μάτην τόσαι μου εὐχαὶ καὶ θρῆνοι κάθε ὥρα·
Τοῦ τελευταίου χωρισμοῦ ἐσήμανεν ἡ ὥρα·
Μὲ τὸ 'στερνό σου τὸ φιλὶ
Μοῦ ἐξεψύχησες, Λιλῆ!

Ε΄.

Εἰς τάφον, ἔρημον, μικρόν, προχθὲς ἐθρήνει τόσῳ
Τὸ δύσμοιρον σκυλάκι της ἡ θεία μου ἡ Φρόσω.
Ἄχ, πόσον ἦτον εὔμορφο καὶ πῶς τὸ ἀγαποῦσε!
Γι' αὐτὸ δὲν 'ξεύρω κ' ἐγώ τί νὰ δώσῃ εἰμποροῦσε!
Τῆς 'πέθανε παράκαιρα, τὸν πόνο πῶς νὰ σβύσῃ;
Ὤ, εἴθε πλέον ὁ Θεὸς νὰ τὴν παρηγορήσῃ,
Γιατί 'μαράζωσε πολὺ
Γιὰ, τὴν ὡραία της Λιλῆ!

11 Σεπτεμβρίου 1885.

ΤΙΜΩΝ