Βοήθεια:Ενσωμάτωση κειμένου

Από Βικιθήκη

Στο λογισμικό MediaWiki, ενσωμάτωση (αγγλ. transclusion) ονομάζεται η δυνατότητα να εμφανίζονται τα περιεχόμενα μιας σελίδας μέσα σε άλλη. Η πιο συνηθισμένη υλοποίηση ενσωμάτωσης εφαρμόζεται μέσω των Προτύπων, στα οποία αποθηκεύεται κείμενο, πίνακες και κώδικας wiki markup για να ενσωματωθούν στη συνέχεια σε άλλες σελίδες, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογούνται κάθε φορά ολόκληρα. Διαφέρει από την κλασσική αντιγραφή/επικόλληση περιεχομένου στο ότι τυχόν μελλοντικές μεταβολές ή διορθώσεις στην αρχική σελίδα αντικατοπτρίζονται αυτόματα σε αυτές που έχει ενσωματωθεί.

Στη Βικιθήκη, ενσωμάτωση κειμένου είναι η δυνατότητα να εμφανίζονται περιεχόμενο σελίδων του ονοματοχώρου «Σελίδα» σε σελίδες στον κύριο ονοματοχώρο («Κείμενο»). Εφαρμόζεται στη μεταγραφή κειμένων από ψηφιοποιημένο αντίτυπο της πρωτότυπης έντυπης έκδοσης. Υλοποιείται με τη χρήση της ετικέτας <pages/>.


Παράμετροι
  • index=: Σελίδα στον ονοματοχώρο «Μεταγραφή». Γράφεται υποχρεωτικά μέσα σε " ". Πρόκειται για το όνομα του ψηφιοποιημένου εγγράφου από το οποίο προέρχεται το κείμενο.
  • from= (ακολουθείται από to=): Ο αριθμός της πρώτης σελίδας προς ενσωμάτωση.
  • to= (έπεται του from=): Ο αριθμός της τελευταίας σελίδας προς ενσωμάτωση.
  • include=: Απαριθμεί συγκεκριμένους αριθμούς σελίδας προς ενσωμάτωση.
  • exclude=: Απαριθμεί συγκεκριμένους αριθμούς σελίδας που εξαιρούνται από ενσωμάτωση.
  • fromsection= (ακολουθείται από tosection=): Επισημαίνει με <section begin=" "/> σημείο της πρώτης προς ενσωμάτωση σελίδας, ώστε να αρχίσει από αυτό η ενσωμάτωση κειμένου και να μην περιλαμβάνει ολόκληρη τη σελίδα.
  • tosection= (έπεται του fromsection=): Επισημαίνει με <section end=" "/> σημείο της τελευταίας προς ενσωμάτωση σελίδας, ώστε να τερματίζεται σε αυτό η ενσωμάτωση κειμένου και να μην περιλαμβάνει ολόκληρη τη σελίδα.
  • step= (σε συνδυασμό με from=/to=) Επισημαίνει να μην ενσωματώνονται όλες οι σελίδες που περιλαμβάνονται στο εύρος που ορίζουν οι παράμετροι from= και to= αλλά ανά Χ σελίδες, όπου Χ ακέραιος αριθμός.


Παραδείγματα

Για τα παρακάτω παραδείγματα χρησιμοποιείται η σελίδα στον ονοματοχώρο «Μεταγραφή» με το όνομα Μεταγραφή:Manussos.djvu. Σε αυτή μεταγράφεται αρχείο αποθηκευμένο στα Κοινά με το όνομα Αρχείο:Manussos.djvu το οποίο είναι σκαναρισμένο αντίτυπο της συλλογής ποιημάτων Λυρικά ποιήματα. Αναμνήσεις, έκδοσης του έτους 1876.

Κώδικας Ενσωματώνονται οι σελίδες
<pages index="Manussos.djvu" from=5 to=10 /> 5η, 6η, 7η, 8η, 9η και 10η
<pages index="Manussos.djvu" include=5,6,9 /> 5η, 6η και 9η
<pages index="Manussos.djvu" from=5 to=10 exclude=6,9 /> 5η, 7η, 8η, και 10η
<pages index="Manussos.djvu" from=5 to=10 include=12,17 /> 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 12η και 17η
<pages index="Manussos.djvu" from=5 to=10 include=12,17 exclude=6,9 /> 5η, 7η, 8η, 10η, 12η και 17η
<pages index="Manussos.djvu" from=5 to=10 step=2 /> 5η, 7η, και 9η