Βασιλικό Διάταγμα 281/1967

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 281
Περὶ συστάσεως Ἐκτάκτων Τοπικῶν Στρατοδικείων.
ΦΕΚ A 58/1967ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

1. Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει:

α) Τὸ ἀπὸ 21.4.67 Β. Δ/γμα, δι’ οὗ ἐτέθη ἐν ἰσχύϊ ὁ Νόμος ΔΞΘ´/1912 «περὶ καταστάσεως πολιορκίας», καὶ

β) Τὸ ἄρθρον 215 τοῦ Νόμου 2803/41 «περὶ Στρατιωτικοῦ Ποινικοῦ Κώδικος»,

Σ υ ν ι σ τ ώ μ ε ν

τὰ κάτωθι Ἔκτακτα Τοπικὰ Στρατοδικεῖα:

ι) Ἐν Ἀθήναις, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα τὴν τοῦ ὑφισταμένου Διαρκοῦς Στρατοδικείου Ἀθηνῶν, πλὴν τῆς Πελοποννήσου, τοῦ Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας, Φωκίδος καὶ τῶν Ἰονίων Νήσων.

ιι) Ἐν Τριπόλει, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα ἐπὶ τῶν Νομῶν Ἀχαΐας, Ἠλείας, Ἀρκαδίας, Ἀργολίδος, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αἰτωλοακαρνανίας (πλὴν τῶν ἐπαρχιῶν Βάλτου, Βονίτσης καὶ Ξηρομέρου), Κορινθίας καὶ τῶν Ἰονίων Νήσων (πλὴν των Νήσων Κερκύρας, Παξῶν καὶ Λευκάδος).

ιιι) Ἐν Λαμίᾳ, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα ἐπὶ τῶν Νομῶν Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος, Εὐρυτανίας καὶ Ἐπαρχιῶν Λοκρίδος καὶ Ἱστιαίας.

ιυ) Ἐν Λαρίσῃ, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα τὴν τοιαύτην τοῦ Διαρκοῦς Στρατοδικείου Λαρίσης, πλὴν τῶν Νομῶν Εὐρυτανίας, Φθιώτιδος καὶ τῶν Ἐπαρχιῶν Λοκρίδος καὶ Ἱστιαίας.

υ) Ἐν Ἰωαννίνοις, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα τὴν τοιαύτην τοῦ Διαρκοῦς Στρατοδικείου Ἰωαννίνων.

υι) Ἐν Θεσσαλονίκῃ, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα τὴν τοιαύτην τοῦ Διαρκοῦς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Νομοῦ Σερρῶν.

υιι) Ἐν Κοζάνῃ, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα τὴν τοῦ Διαρκοῦς Στρατοδικείου Κοζάνης.

υιιι) Ἐν Ἀλεξανδρουπόλει, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα ἐπὶ τῶν Νομῶν Ροδόπης καὶ Ἕβρου.

ιχ) Ἐν Χανίοις, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα τὴν τοιαύτην τοῦ Διαρκοῦς Στρατοδικείου Κρήτης.

χ) Ἐν Δράμᾳ, μὲ ἐδαφικὴν ἁρμοδιότητα ἐπὶ τῶν Νομῶν Δράμας, Καβάλας καὶ Ξάνθης.

2. Εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τούτων ὑπάγονται τὰ ἀδικήματα τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ Νόμου ΔΞΘʹ τοῦ 1912 «περὶ καταστάσεως πολιορκίας», οἱαδήποτε καὶ ἂν ἦ ἡ ἰδιότητα τῶν αὐτουργῶν καὶ συναιτίων.

3. Τὴν ποινικὴν δίωξιν παρὰ τοῖς Στρατοδικείοις τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος ἀσκοῦσιν οἱ Διοικηταὶ τῶν ἐν ταῖς ἕδραις αὐτῶν Μεγαλυτέρων Μονάδων.

4. Ἡ ἔναρξις λειτουργίας καὶ ὁ τόπος συνεδριάσεως ἑκάστου τῶν διὰ τοῦ παρόντος ἱδρυομένων Στρατοδικείων, ὁρισθήσονται διὰ διαταγὴς τῶν ἀσκούντων τὴν ποινικὴν δίωξιν.

5. Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Αμύνης Υπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 21 Ἀπριλίου 1967

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                         
Β.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ