Βασιλικό Διάταγμα 2/1833

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Βασιλικό Διάταγμα Αρ. 2
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1 Α΄ - 16.2.1833


Αρ. 2.

ΟΘΩΝ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάττομεν τὰ ἀκόλουθα.

Ἄρθ. 1. Ὅλοι οἱ φέροντες τὴν ἡμετέραν ὑπογραφὴν νόμοι καὶ διατάγματα, ὅλαι αἱ δημοσιότητος χρήζουσαι διατάξεις καὶ διακηρύξεις τῶν ἡμετέρων ὑπουργείων, ἔτι δὲ αἱ περὶ διορισμῶν καὶ προβιβασμῶν εἰς τὰς δημοσίους ὑπηρεσίας, καὶ αἱ περὶ παραιτήσεων εἰδοποιήσεις, θέλουν δημοσιεύεσθαι τοῦ λοιποῦ διὰ μιᾶς ἐπισήμου ἐφημερίδος, ἥτις θέλει φέρει τὸ ὄνομα Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἐκδίδεσθαι ὑπὸ τὴν ἐφορίαν τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας.

2. Ἡ Ἐφημερὶς αὕτη τῆς Κυβερνήσεως θέλει εἶσθαι τοῦ λοιποῦ τὸ μόνον ὄργανον, διὰ τοῦ ὁποίου Θέλουν γνωστοποιεῖσθαι ὅλοι οἱ νόμοι, διατάγματα καὶ διακηρύξεις, ὡς τὸ ἄρθρον 1.

Ταῦτα πάντα θέλουν ἔχει ὑποχρεωτικὴν δύναμιν δι’ ὅλους τοὺς κατοίκους μιᾶς ἐπαρχίας, ἀφ’ ἧς ἡμέρας γνωστοποιηθῶσιν εἰς αὐτοὺς, διὰ τῆς εἰρημένης ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

3. Ὅλαι αἱ Ἀρχαὶ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν κοινοτήτων τοῦ ἡμετέρου Βασιλείου ὀφείλουν νὰ ἔχωσι τὴν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἕκαστος Διοικητὴς θέλει δηλώσει τὸ ποσὸν τῶν ἀναγκαιούντων εἰς τὸ τμῆμά του σωμάτων τῆς ἐφημερίδος, καὶ λαμβάνων αὐτὰ ἀπὸ τὸν ἐκδότην θέλει φροντίζει διὰ τὴν ταχίστην διανομή των.

Οἱ δημογέροντες ἑκάστης κοινότητος ὀφείλουσι νὰ δημοσιεύωσιν ἀμέσως εἰς τοὺς κατοίκους τῆς περιφερείας των τὰ εἰς ἕκαστον φύλλον ἐνδιαλαμβανόμενα.

4. Ἡ ἐφημερὶς θέλει ἀποτελεῖ μέρος τῶν ἀρχείων ἑκάστης Ἀρχῆς τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν κοινοτήτων· ἑπομένως θέλουν κρατεῖ σειρὰν ὅλων τῶν ἐκδιδομένων φύλλων, τὰ ὁποῖα θέλουν συσσωματοῦσθαι εἰς βιβλίον εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἕτους, καὶ θέλουν ἐναποταμιεύεσθαι εἰς τὰ ἀρχεία.

Ὁ ἀρχειοφύλαξ ἑκάστης Ἀρχῆς εἶναι ὑπεύθυνος διὰ πᾶσαν ἔλλειψιν φύλλου.

5. Τὰ διὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως

ἀναγκαιοῦντα ἔξοδα θέλουν γίνεσθαι ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸν Ταμεῖον. Ἐπ’ αὐτῷ τούτῳ θέλει δοθῆ ἡ ἀνάλογος πίστωσι, εἰς τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματείας.

6. Ἡ ἐφημερὶς, ὁ Ἑλληνικὸς Μηνύτωρ, ἥτις ἐξεδίδετο ἄχρι τουδε, θέλει παύσει ἀπὸ τὴν σήμερον.

7. Ὁ ἡμέτερος ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας ἐπιφορτίζεται τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν

τοῦ παρόντος διατάγματος.

Ἐν Ναυπλίῳ, τὴν 1 — 13 Φεβρουαρίου 1833.

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Ἡ Ἀντιβασιλεια
Ὁ Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ.
Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτ. Γραμ. τῆς Ἐπικρατείας Δ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ