Απόσπασμα εκ των λαλούντων ζώων του Καστή

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν λαλούντων ζώων τοῦ Καστῆ
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Γεώργιος Ζαλοκώστας
Από τη δεύτερη έκδοση των απάντων του (1873)


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΗ.
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.
ΤΟΥ λαιμοῦ δὲ κατασχίσας τὰς ἱπποτικὰς ταινίας,
Ἄγετε μακράν μου, εἶπε, σύμβολα αἰσχρὰ δουλείας,
Καὶ τὰς ἔῤῥιψε μακράν του δέκα βήματα ὁ Σκύλος
Καὶ ἀμέσως μετὰ ταῦτα ἐπανέλαβεν ὀργίλως·
Μὲ παράσημα τοιαῦτα ἀγενῆ οἱ βασιλεῖς
Ἂς μισθόνουν τοὺς προκρίτους ὑπηρέτας τῆς αὐλῆς.

Ταῦτα κ' ἔτι ἄλλα τότε διακριτικὰ σημεῖα
Ἐσυνείθιζε νὰ δίδῃ ἡ τῶν ζώων μοναρχία.
Ἄλλο μὲν εἰς τὴν οὐράν του τὴν ταινίαν ἐκρεμοῦσε,
Ἄλλο δὲ εἰς τὸν λαιμόν του εἶδος ἄστρου ἐφοροῦσε,
Κι' ἄλλο εἶχεν εἰς τὰ ὦτα κρεμασμένον τὸν σταυρόν·
Ταῦτα δὲ τὴν φιλαυτίαν εὐχαρίστουν τῶν μωρῶν.

Τὴν εὐγένειαν ὁ ἄναξ σχηματίζων ἐν τῷ Κράτει
Οὕτω πως εὐχαριστεῖται τοὺς λαοὺς νὰ διατάττῃ.
—Ἀπεφάσισα καὶ θέλω τοὺς ἱππότας νὰ τιμᾶτε·
Τὴν ἀξίαν, ἧς στεροῦνται, ἡ ταινία ἐγγυᾶται.
Στοχασμοὶ ποσῶς δὲν πρέπει νὰ σᾶς ἔλθουν κατὰ νοῦν,
Ὅσοι μὲ τὴν θέλησίν μου ἐντελῶς δὲν συμφωνοῦν.—

Παρ' ἡμῖν λοιπὸν πηγάζει ἀπὸ χρόνων ἀπωτάτων
Ἡ οὐράνιος ἰδέα τῶν ἱπποτικῶν Ταγμάτων,
Τὰ ὁποῖα παρεδέχθη ἡ αὐλὴ τῶν ἡγεμόνων,
Μιμηθεῖσα κατὰ τοῦτο τὴν ὁμήγυριν τῶν ὄνων.
Καὶ ἐντεῦθεν ἐσυστήθη ἐν Εὐρώπῃ ὁ Ἀστὴρ,
Τὸ Χρυσόμαλλον τὸ Δέρας, ὁ Ἐλέφας, ὁ Σωτήρ.

Αἱ αὐλαὶ τῶν βασιλέων ἀνταμοἱβουσαι σπανίως
Τὰ καλὰ ὁπόσα πράττει ὁ καλὸς καὶ ὁ ἀνδρεῖος,
Μὲ τοιαῦτα ἀνδραπόδων περιφρόνητα σημεῖα
Πῶς βραβεύεται νομίζουν ἱκανότης καὶ ἀξία.
Πλὴν τί λέγω! ἐξηντλήθη τῆς ἀξίας ἡ πηγὴ,
Κ' ἡ ἀμφίβολος τιμᾶται γενεᾶς καταγωγή.

Ὁ αὐλόδουλος ποτέ του δὲν εὑρίσκει ἡσυχίαν
Ἀφωσιωμένος ὅλος εἰς μηδαμινὴν· ταινίαν,
Καὶ ῥᾳδιουργῶν τὸ πλῆθος τὴν ταινίαν νὰ κρεμάσῃ
Εἶναι ἕτοιμος τὸν κόσμον διὰ ταύτην νὰ χαλάσῃ.
Ἄλλος δι' αὐτὴν νὰ θύσῃ τὴν ζωὴν δὲν δειλιᾷ,
Καὶ ἐπάνω εἰς τὸν χάρτην ἄλλος πάλιν φθισιᾷ.

Μόλις δὲ ἀπολαμβάνων τὴν πολύποθον ταινίαν
Περιφέρεται τοὺς δρόμους μὲ οἰκτρὰν ἀλαζονίαν,
Καὶ κορδόνεται γελοίως καὶ περιφρονεῖ κ' ὑβρίζει
Κάθε ἄνδρα, τὸν ὁποῖον ἡ ταινία δὲν στολίζει.
Ἱκανότητος δὲ οὕτω καὶ ἀξίας ἀπορῶν,
Ὡς ἀξίαν μόνην ἔχει του λαιμοῦ του τὸν σταυρόν