Απόρριψις προτάσεως αποζημιώσεως του εκ Ψαρών Γεωργίου Καλάρη

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀπόρριψις προτάσεως ἀποζημιώσεως τοῦ ἐκ Ψαρῶν Γεωργίου Καλάρη.


Περίοδος Β΄
Ἀριθ. 4347

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβ. Βουλευτικὸν

Ἐτέθη ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ Ἐκτελεστικοῦ τὸ κατὰ τὴν 28 τοῦ λήγοντος καὶ ἀριθ. 1161 προβούλευμα τοῦ Σ. τούτου Σώματος, ἀλλὰ δὲν ἐνεκρίθη τὸ νὰ δοθοῦν τὰ γνωμοδοτισθέντα χίλια γρόσια εἰς τὸν Γ. Καλάρην, Ψαριανόν, διότι, ὅταν δοθοῦν εἰς αὐτόν, θὰ ἐπισωρευθοῦν καὶ ἄλλοι διὰ νὰ ζητοῦν, καὶ τότε ἀναγκαίως πρέπει νὰ δοθοῦν καὶ εἰς αὐτούς. Ὃτι αὐτὸς ἐδυστύχησε καὶ ἔχει καὶ τὴν φαμελίαν του αἰχμάλωτον, οὐδεὶς δὲν τὸ ἀγνοεῖ· ἀλλὰ τὸ Ἐκτελ. ἔλαβε τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν ἀπολύτρωσιν τῆς οἰκογενείας του καὶ ὅλων τῶν ἄλλων Ψαριανῶν.

Ἐκ Ναυπλίου τῇ 29 Αὐγούστου 1824

Ὁ Ἀντιπρόεδρος
Παναγιώτης Μπότασης
Ἰωάννης Κωλέττης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γ. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπί τοῦ νώτου : Προβούλ. τοῦ Ἐκτελεστ. ὑπ᾽ ἀριθ. 4347 ἀποκριτικὸν εἰς τὸ τοῦ Βουλευτ. ὑπ' ἀριθ. 1161, περὶ τῆς ἐξοικονομήσεως τοῦ κυρίου Γεωργ. Καλάρη. Ἀνεγνώσθη τῇ αη 7βρίου.