Αποστολή τροφίμων εις Μονεμβασίαν προς περίθαλψιν Ψαριανών και Κρητών προσφύγων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀποστολὴ τροφίμων εἰς Μονεμβασίαν πρὸς περίθαλψιν Ψαριανῶν καὶ Κρητῶν προσφύγων.


Περ. Βα
Ἀριθ. 3463

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Κατὰ τὰ προβουλεύματα τοῦ Σεβαστοῦ Βουλευτικοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 1093 καὶ 1097 τὸ Ἐκτελεστικὸν ἐγκρῖναν τὴν γνώμην τοῦ Σ. τούτου Σώματος δικαίαν καὶ φιλάνθρωπον διέταξε τὸ ὑπουργεῖον τῆς Οἰκονομίας νὰ πέμψῃ ὅσον τάχος εἰς Μονεμβασίαν 500 κοιλὰ σιτάρι καὶ νὰ διορίσῃ τοὺς ἐκεῖ ἔπαρχον καὶ δημογέροντας νὰ τὸ διανείμουν εἷς τὰς πτωχὰς οἰκογενείας τῶν Ψαριανῶν καὶ Κρητῶν ἀναλόγως τῆς πενίας των.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 3 Αὐγούστου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς.
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Εκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 3463 ἀποκριτικὸν εἰς τὰ τοῦ Βουλευτ. ὑπ᾽ ἀριθ. 1093 καὶ 1097, περὶ ἐξοικονομήσεως τῶν ἐν Μονεμβασίᾳ ἀπόρων Ψαριανῶν καὶ Κρητῶν. Ἀνεγνώσθη τῇ 4 Αὐγούστου.