Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων/Τεύχος 1/Το μέγα τείχος της Κίνας

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων, Τέυχος 1
ανώνυμος
Το μέγα τείχος της Κίνας


ΤΟ ΜΕΓΑ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ.

Το περιβόητον τοῦτο τῆς ἀρχαιότητος μνημεῖον ἐκτείνεται καθ' ὅλον τὸ βόρειον σύνορον τῆς Κίνας, χωρίζον τὸν τόπον αὐτὸν ἀπὸ τὴν Ταρταρίαν. Τὸ μῆκος αὐτοῦ λογαριάζεται ὑπέρ τὰ 1500 μίλια· κατὰ δὲ τὸ ὕψος διαφέρει ἀπὸ ἐννέα ἕως ἕνδεκα πήχεις, ἐνῷ τὸ πάχος ἡ πλάτος αὐτοῦ εἶναι σχεδὸν ἑπτὰ πηχῶν. Καθ' ὅλον αὐτοῦ τὸ μῆκος εἶναι ἀνηγερμένοι πύργοι, ἀπέχοντες ἀπ' ἀλλήλων περί τοὺς ἑκατόν τριάκοντα πήχεις.

Ἡ χώρα, τὴν ὁποίαν διαβαίνει, εἶναι ἀγρία καὶ λοφώδης· εἰς τόπους δὲ τινας εἶναι κτισμένον ἐπὶ τῶν ἀποκρήμνων πλευρῶν ὀρέων, ἀπὸ δισχιλίους ἕως δισχιλίους πεντακοσίους πήχεις ὑπέρ τὸ ἐπίπεδον τῆς θαλάσσης· ἀναβαίνει ἐπάνω εἰς τὰς κορυφάς των, καὶ πάλιν καταβαίνει εἰς τὰς κοιλάδας· περνῶν ποταμὸν τινὰ, σχηματίζει καμάραν εὐμεγέθη· μέρη εὐρύχωρα γῆς λιμνώδους ἀντέβαλλαν κἄποτε μεγάλα ἐμπόδια εἰς τὴν πρόοδον τῶν ἀρχιτεκτόνων· ἀλλ' αἱ δυσκολίαι ὅλαι αὗται ἐνικήθησαν ἀπὸ τὴν προσκαρτέρησιν αὐτῶν, κ' τὸ γιγαντικὸν ἐπιχείρημα ἐτελειώθη εἰς πενταετές διάστημα. Πρὸς κατόρθωσιν τοῦ ἔργου τοῦτου, ἠγγαρεύθει πᾶς τρίτος ἄνθρωπος εἰς τὴν αὐτοκρατορίαν, νὰ δουλεύῃ ἐωσοῦ τὸ ἔργον νὰ τελειωθῇ.

Ἀρχὴ τοῦ κραταιοῦ τούτου ὀχυρώματος ἐστάθη προπύργιον πέτρινον μεγαλώτατον, ἐντὸς τῆς θαλάσσης ἀνεγερθὲν, εἰς ἐπαρχίαν τινὰ πρὸς ἀνατολάς τοῦ Πεκίνου. Λέγεται δὲ ὅτι εκτίσθη πρὸ περίπου 2000 ἐτῶν, ἀπὸ τὸν πρῶτον Κινικὸν αὐτοκράτορα ἐκ τῆς οἰκογενείας τοῦ Τζὶν, μὲ σκοπὸν νὰ ἐμποδίζῃ τὰς ἐφόδους τῶν Ταρτάρων, οἵτινες εἶχαν ἀδιακόπως ἐνοχλήσειν τοὺς κατοίκους τῶν ἀρκτικῶν χωρῶν τῆς Κίνας. Εἰς μέρη τινὰ, ὅπου ἡ χώρα εἶναι πλέον ἀδύνατος, τὸ τεῖχος ἐδιπλοῦτο, κἄποτε δέ κ' ἐτριπλοῦτο, πρὸς ἀναπλήρωσις τῆς ἐλλείψεως.

Τὸ 1212 οἱ Μογγόλοι ἐβίασαν τὸ τεῖχος, εἰσέβαλαν ἕως τὸ Πεκῖνον, καὶ ἐνίκησαν στράτευμα ἀπὸ 300,000 ἀνδρῶν. Μετὰ πολλὰς δὲ μεταβολὰς τύχης, ὁ ἔσχατος Κινικὸς αὐτοκράτωρ, ἐγκαταλειφθεὶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ του, καὶ διωκόμενος ὑπὸ τῶν Ταρτάρων, ἠφάνισεν ἑαυτὸν ὁμοῦ μὲ τὴν βασίλισσαν καὶ θυγατέρα του· ἡ δ' αὐτοκρατορία ἐκυβερνήθη ἔκτοτε ὑπὸ Ταρτάρου μονάρχου· ἄν καὶ, ἐπειδὴ μετέφεραν τὴν καθέδραν τῆς αὐτοκρατορίας εἰς τὸ Πεκῖνον, καὶ οἰκειοποιήθησαν τὴν Κινικὴν γλῶσσαν, ἤθη, και ἔθη, οἱ Τάρταροι φαίνονται μᾶλλον ὡς συνενωθέντες μὲ τοὺς Σίνας, παρὰ ὡς νικήσαντες αὐτούς. Τὸ τεῖχος μένει ἀκόμη εἰς τόσον ἐξαίρετον κατάστασιν, ὥστε πιθανὸν ὅτι ἐπεσκευάσθη πολλάκις, ἀφοῦ πρῶτον ἀνηγέρθη.