Αναφορά των πληρεξουσίων της Σάμου με αίτηση για αποστολή πολεμεφοδίων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τῶν πληρεξουσίων τῆς Σάμου μὲ αἴτηση γιὰ ἀποστολὴ πολεμεφοδίων.Ἀριθ. 50

Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Ἡ παροῦσα δυστηχὴς κατάστασις τῆς Σάμου εἰς τὴν κριτιμοτάτην ταύτην ἐποχήν, καθ᾽ ἣν ὁ ἐχθρὸς κατὰ τὰ σχέδιά του σπεύδει νὰ ἐφορμήση αἰφνηδίως κατὰ τῆς Σάμου, καθ᾽ ἃς ἔχομεν βεβαίας εἰδήσεις, δὲν μᾶς δίδει οὔτε καιρὸν οὔτε τρόπον οἰκονομίαις πολεμεφοδίων ἱκανῶν πρὸς ἀντιπαράταξιν.

Ἀναφέρομεν τὸ ἀνοικονόμητον τοῦ πράγματος τούτου εἰς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον διὰ νὰ μεσολαβήσῃ εἰς τὴν σεβαστὴν Διοίκησιν νὰ μὴν λάβη ὥς πάρεργον τὸ πράγμα, ἀλλὰ νὰ μεταχειρισθῇ τὰ συνήθη της δραστήρια μέτρα διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς Σάμου καὶ παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς προφθάση 50 καντάρια βαρούτης καὶ 3000 βάλας ἀπὸ 6 ὀκάδες ἕως 2 καὶ βαλασμιδράλια 50 καντάρια καὶ 10 κανόνια μεγάλα. Πάντα μόνον ἐν καιρῷ ἀνάγκης θέλομεν τὰ μεταχειρισθεῖ, μένοντα χρείας μὴ ἐπιγενομένης ὡς ἐνέχυρον χωρὶς νὰ φθαρῇ οὔτε δραχμὴ ἐξ αὐτῶν. Ἡ περίστασις καὶ ἡ ἐποχὴ εἶναι ἐσχάτη καὶ θεραπείας ἀνεπίδεκτος. Ἂν ἡ σεβαστὴ Διοίκησις δὲν ἐνδώσει εἰς τὴν θερμήν μας ταύτην παράκλησιν, ἡμεῖς τὸ χρέος μας τὸ ἐκτελοῦμεν διὰ τῆς παρούσης ἡμῶν ἀναφορᾶς, Γρόσσια δὲν ἔχομεν, πολεμεφόδια ἀρκετὰ δὲν ἔχομεν, εἰ μὴ μόνον ἀπόφασιν ἐλευθερίας ἢ θάνατον ἥτις ἐὰν μένῃ ἀνεφοδίαστως εἶναι ματαία. Μένομεν δὲ μὲ ὅλον τὸ βαθὺ σέβας.

Ἐν Χώρα Σάμου τῇ 3η Μαρτίου 1825.

Ἡ ἐν τῇ κοινῇ συνελεύσῃ

ἔφοροι καὶ τῶν χωρίων ἁπάντων

πληρεξούσιοιΣφραγίδα: ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ.

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Οἱ ἔφοροι τῶν χωρίων Σάμου πληρεξούσιοι.