Αναφορά του στρατηγού Ν. Γεωργακοπούλου σχετικά με την πολιορκία της Μεθώνης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ στρατηγοῦ Ν. Γεωργακοπούλου σχετικὰ μὲ τὴν πολιορκία τῆς Μεθώνης.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τῶν Πολεμικῶν.

Κατὰ τὰς 14 ἱσταμένου συναγαγὼν ὅλους τοὺς στρατιώτας τῶν δύω ἐπαρχιῶν ἐνήδρευσα δι᾽ αὐτῶν τοὺς ἐχθρούς, βουλόμενος νὰ ἐμποδίσω τὴν αὐθάδειάν των καὶ μείναντες εἰς τὰς θέσεις μέχρι τῆς ἑβδόμης ὥρας τῆς ἡμέρας δὲν ἐδυνήθημεν νὰ κατορθώσωμεν τὸ οὐδέν, διότι αὐτοὶ δὲν ἐξῆλθον τοῦ φρουρίου των, ὡς τὸ σύνηθες, καὶ οὕτως ἀπραγμονοῦντες ἤλθομεν εἰς τὰ ἴδια.

Ἐγὼ κατὰ τὰς πρώτας καὶ τελευταίας διαταγὰς τῆς Διοικήσεως συσταίνω τὴν πολυορκίαν Μοθώνης κατὰ τὴν ἀὴν Φευρουαρίου καὶ ἐκ τοῦ ὑστερήματος, ὡς ἐμπορέσω, θέλει οἰκονομήσω τὰ ἀναγκαῖα της. Ἀλλ’ ἐπειδὴ δὲν δύναμαι νὰ προβλέψω καὶ πολεμεφόδια, παρακαλῶ τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον νὰ διατάξῃ τὸν φρούραρχον τοῦ Νεοκάστρου, διὰ νὰ μοὶ δώσῃ ἀπ᾽ ἐκεῖνα τοῦ φρουρίου, ὅσα μοι χρειασθοῦν.

Ἐκ Νεοκάστρου τῇ 23 Ἰαννουαρίου 1825.

Μένω μὲ βαθύτατον σέβας.
Ὁ στρατηγὸς
Νικόλαος ΓεωργακόπουλοςἘπὶ τοῦ νώτου: Νικολάου Γεωργακοπούλου. Νὰ γίνῃ ἀναφορὰ καὶ ἀντίγραφον τῆς

ἀναφορᾶς πρὸς τὸ σεβαστὸν ᾿Εκτελεστικὸν Σῶμα.

Ἐνεργήθη τῇ 3 Φευρουαρίου ὑπ᾽ ἀριθ. 2184.