Αναφορά του στρατηγού Ν. Γεωργακοπούλου σχετικά με αίτηση παροχής πολεμεφοδίων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ στρατηγοῦ Ν. Γεωργακοπούλου σχετικὰ μὲ αἴτηση παροχῆς πολεμεφοδίων.
Συγγραφέας:


Ἐξοχώτατε ὑπουργὲ καὶ στρατηγέ.


Μὲ μεγάλην μου προθυμίαν ἐνηγκαλίσθην τὴν ἔχοξον διαταγήν σὰς καὶ τὸ μερικὸν γράμμα σας, καὶ ἰδού, σᾶς περικλείω μίαν ἀναφοράν μου ἐκ τῆς ὁποίας πληροφορῆσθε τὰ περὶ τῆς πολυορκίας. Ἐγώ, ἐξοχώτατε, ἔπασχον καὶ ἀρχήτερα νὰ τὴν συστήσω, πλὴν ἠξεύρετε τὴν κατάστασιν τῶν στρατιωτῶν καὶ τῆς Ἀποκρέω, εἰς τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ προσφέρουν τὰς γουρνοθυσίας των.

Παρακαλῶ νὰ μοῦ προφθάσητε τὴν αἰτουμένην διαταγὴν τῶν πολεμεφοδίων, ἐπειδὴ ἠξεύρετε καλῶς ὅτι ὁ φρούραρχος χωρὶς διαταγὴν δὲν μοι δίδει οὔτε ἓν καὶ ὅταν μὲ λείπουν, δὲν δύναμαι νὰ κατορθώσω τίποτε.

Παρακαλῶ νὰ ἀξιωνώμεθα τῆς πατρικῆς εὐχῆς σας καὶ νὰ μανθάνωμεν τὰ αἴσια τῆς ὑγείας τῆς προσταζοντάς μας εἰς ὅ,τι μᾶς ἀγαπᾶτε καὶ προσκυνώντας σας μένω.

Ἐκ Νεοκάστρου τῇ 29 Ἰαννουαρίου 1825.

Ὁ ὡς υἱός σας
Νικόλαος Γεωργακόπουλος


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Πρὸς τὸν ἐξοχώτατον στρατηγὸν καὶ ὑπουργὸν τῶν Πολεμικῶν

κύριον Ἀναγνώστην Παπᾶ- Γεωργίου. Εἰς Ναύπλιον.

Τοῦ Γεωργακόπουλου