Αναφορά του πολιτάρχου Μονεμβασίας Σπύρου Παπαδοπούλου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ πολιτάρχου Μονεμβασίας Σπύρου Παπαδοπούλου.
Συγγραφέας:


Ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Λαβὼν τὴν ὑπ᾽ ἀριθ. 2058 διαταγὴν τοῦ ἐξόχου τούτου Ὑπουργείου δὲν ἔλειψα κατὰ τὸ χρέος μου νὰ ἐρευνήσω τῶ πρᾶγμα, ἀλλὰ τέλος πάντων κατὰ τὸ δίκαιον ἐδιορθώθη ἡ ὑπόθεσις αὐτοῦ τοῦ Ἰωάννου Τριζάκη καὶ ἐπάσχισα μὲ μυρίους τρόπους καὶ ἐκατάπεισα τὸν ἐδῶ φρούραρχον καπ. Ἀνδρέα Δρακόπουλον καὶ ἐπληρώθησαν τὰ ἔξοδα τοῦ ἰατροῦ ὁποὺ ἔκαμεν ὁ ῥηθεὶς Τριζάκης καὶ ἔμεινεν εὐχαριστημένος καὶ σύμφωνα τὰ δύω μέρη. Καὶ εἰς ταῦτο ἃς μείνη ἥσυχον τὸ Ὑπουργεῖον. ᾿Εγὼ δέ, καθὼς διετάχθην, ἐπαγρυπνῶ ἡμέραν καὶ νύκταν διὰ τὴν ἡσυχίαν καὶ εὐταξίαν καὶ φύλαξιν τοῦ φρουρίου, ὥντας δὲ κατὰ πάντα ἕτοιμος καὶ εὐπειθὴς τῶν ἐπιταγῶν τῆς μένω μ᾽ ὅλον το προσῆκον σέβας.

Τῇ 1η Μαρτίου 1825, Μονεμβασίᾳ.

Ὁ ταπεινὸς δοῦλος της

Πολιτάρχης Μονεμβασίας

Σπεῖρος Παπαδόπουλος

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Σπύρος Παπαδόπουλος.

Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.

Εἰς Ναύπλοιον.