Αναφορά του Στάθη Κατζικογιάννη σχετικά με διάφορες στρατιωτικές υποθέσεις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Στάθη Κατζικογιάννη σχετικὰ μὲ διάφορες στρατιωτικὲς ὑποθέσεις.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Ἰδοὺ ὅπου στέλλω τὸν γραμματικόν μου μὲ τὸν ὀνομαστικὸν κατάλογον τῶν ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου στρατιωτῶν ὑπογεγραμμένον ἀπὸ τὸν φροντιστὴν παπα Δαγανιότην δι’ ἔλειψιν τοῦ ἐπιθεωρητοῦ καὶ παρακαλῶ τὸ Ὑπουργεῖον τοῦτο νά θεωρήσῃ τοὺς λογαριασμοὺς καὶ νὰ λάβουν τέλος ὀγλίγωρα.

Μὲ διαταγὴν τοῦ ἐκλαμπροτάτου κυρίου Κολέτη ἔχουν ἔλθει ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν μου ὁ Γιάννης Ζαρκαδούλας, λέξης Καλόγερος καὶ Παναγιώτης Σαματάς, μὲ εἴκοσι στρατιώτας ὁ καθ᾽ εἷς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κανένα δίπλωμα, καὶ τοὺς καθυποβάλλω εἰς ὄψιν τῆς σ. Διοικήσεως ὁποὺ νὰ τοὺς τιμήσῃ μὲ τὸν βαθμὸν τῆς ταξιαρχίας, διὰ νὰ φανοῦν πλέον προθυμότεροι εἰς κάθε δούλευσιν τῆς Πατρίδος.

Νὰ μοῦ σταθλοῦν καὶ δύω διαταγαί, μία πρὸς τὸν ἀντιστράτηγον Πρέβαν καὶ ἄλλη πρὸς τὸν χιλίαρχον Γιάννον Χονδροῦ διὰ σαράντα στρατιώτας ὁποὺ ἔχῃ ὁ καθ᾽ εἷς τοὺς ὁποίους ἔτζι τοὺς ἐδιώρησεν ὁ ἐκλαμπρότατος κύριος Κολέτης καὶ ἀπὸ τὸν Ἃγιον Γεώργιον τῆς Κορίνθου ἔγραψεν πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦτο ὁποῦ νὰ ἐπικυρωθοῦν αὐταὶ αἱ διαταγαὶ καὶ ἕως τώρα δὲν ἠξεύρω ἢ ἀμελήθησαν ἢ εὐγῆκαν καὶ ἐχάθησαν εἰς κανένα μέρος.

Πρὸς τούτοις νὰ σταλθῇ, παρακαλῶ, καὶ πρὸς ἐμὲ ἄλλη διαταγὴ διωρίζουσά με πόσους στρατιώτας νὰ κάμω, ἐπειδὴ καὶ ἔχω διαταγὴν ἀπροσδιώριστον καὶ τώρα θέλω νὰ μὲ διωρίσῃ ἀναλόγως μὲ τὸ ὑποκείμενόν μου καθὼς καὶ εἰς ἄλλους στρατηγοὺς ὁμοιούς μου. Καὶ μένω μὲ τὸ προσῆκον σέβας.


Τῇ 7 Μαρτίου 1825, Ἅγιος Μελέτιος.

Ὁ εὐπειθεὶς πατριώτης
Σταθης Κατζικογιαννης