Αναφορά του Παπα Πιτζούνη κατά του Γιαννάκη Κολοκοτρώνη

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ τοῦ Παπα Πιτζούνη κατὰ τοῦ Γιαννάκη Κολοκοτρώνη.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τῶν Πολεμικῶν!


Κατὰ τὸ 1822 καθ᾽ ὃν ἐμβῆκεν ὁ Ντράμαλης εἰς Κόρινθον, τότε κατ᾽ ἐπιταγὴν τῆς ἐπαρχίας Κορίνθου ἐσύναξα ὅλα τ’ ἄρματα τῆς Βόχας καὶ ἔπιασα θέσιν εἰς ἓν χωρίον Βασιλικὰ ὀνομαζόμενον, ἀπέναντι τῆς πολιτείας Κορίνθου πρὸς ἀπάντησιν τῶν ἐχθρῶν. Ἀφ᾽ οὗ λοιπὸν ἀπέρασαν μερικαὶ ἡμέραι καὶ ἦλθεν καὶ ὁ Γιαννάκης Κολοκοτρώνης καὶ εὑρίσκετο εἰς τὴν πολιορκίαν τῶν ἐχθρῶν καὶ ἔπιασε θέσιν ἄλλην εἰς χωρίον ἄλλον Σοῦλι ὀνομαζόμενον καὶ ἐφύλαττε. Τότε ἐγὼ μετὰ τῶν λοιπῶν συστρατιωτῶν μου ὑπῆγον εἰς χοσιὰ καὶ ἐλαφυραγώγησα ἕνα ἄλογον γεντίκι, τρία μουλάρια καὶ δύω σέλαις καινούριαις. Ἀφ᾽ οὗ ἐπέστρεψα εἰς τὴν θέσιν μου καὶ ἐπληροφορήθη ο Γιαννάκης Καλοκοτρώνης διὰ αὐτὰ τὰ λαφυραγωγήματα, ἔστειλεν ἄνθρωπόν του καὶ μὲ εἴπεν ὅτι νὰ πάρω τὰ ζῶα αὐτὰ καὶ νὰ υπάγω εἰς Σοῦλι ὁποῦ αὐτός ἦτον, καὶ ἠκολούθησα οὕτως. Ἀπό τὰ ζῶα λοιπόν, τὸ μὲν γεντίκι καὶ ταῖς δύω σέλαις τοῦ τὰ ἐχάρησα, τὰ δὲ τρία μουλάρια τὰ ἔκαμα παζάρι μὲ τὸν ἴδιον ἀνὰ τριακόσια γρόσια τὸ καθέν, καὶ τὴν ἀποπληρωμὴν αὐτῶν νὰ μοῦ τὴν κάμῃ εἰς Τριμπολιτζάν, ἀφ᾽ οὗ ὑπῆγεν ἐκεῖ. Μετὰ τὴν ἀναχώρησιν του ὅμως ἀπὸ Σούλι κατὰ τὴν συμφωνίαν μας ἔστειλα ἑπομένως ἔναν χωριανόν μου Παπᾶ Λέκα ὀνομαζόμενον εἰς Τριμπολιτζά, καὶ ἀπὸ τὰ γρόσια αὐτὰ μόνον τριακόσια μ᾽ ἔστειλεν λέγωντας τὰ λοιπὰ ἑξακόσια νὰ μοῦ τὰ δώσῃ ἐδῶ εἰς Ναύπλοιον. Καὶ κατ' αὐτὴν τὴν παραγγελίαν ὑπέφερα καὶ ὑποφέρω ἕως ἤδη, χωρὶς νὰ λάβω οὐδ᾽ ὀβολόν, ἀλλὰ τὰ ζημιώνομαι καὶ κατατρέχομαι ἀπὸ τοὺς συστρατιώτας μου. Δι᾿ ὃ ἀναφέρομαι διὰ τῆς ταπεινῆς μου πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦτο καὶ παρακαλῶ θερμῶς νὰ τὸν υποχρεώσῃ διὰ νὰ μοῦ κάμῃ τὴν ἀποζημίωσιν αὐτὴν καὶ μένω εὐσεβάστως.

Τῇ 17 Μαρτίου 1825, ἐν Ναυπλίῳ.

Ὁ εὐπειθὴς πατριώτης
Παπᾶ Πιτζούνις

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Νὰ προσκληθῆ ὁ Γ. Κολοκοτρώνης, νὰ ἀπολογηθῇ κάμνοντας ἀντίγραφον.
Παπᾶ Τζόνη. 17 Μαρτίου 1825.