Αναφορά κατά του φρουράρχου Μονεμβασίας και αίτηση για πληρωμή στρατιωτικών μισθών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀναφορὰ κατὰ τοῦ φρουράρχου Μονεμβασίας καὶ αἴτηση γιὰ πληρωμὴ στρατιωτικῶν μισθῶν.


Πρὸς τὸ ἔξοχον Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Διὰ τῆς παρούσης μας ἀναφορᾶς ἀναφέρομεν οἱ ὑπογεγράμμενοι, ὅτι ἐδουλεύσαμεν τέσσαρας ἥμισυ μῆνας ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ ὑποφρουράρχου Μονεμβασίας πρὸς φύλαξιν τοῦ ἐκεῖ φρουρίου καὶ διατήρησιν τῆς εὐταξίας ἐκείνης τῆς πόλεως καὶ ἤδη δὲν ἠξεύρομεν πόθεν κινούμενος μᾶς ἀπέβαλε χωρὶς καμμίαν αἰτίαν καὶ κοντὰ εἰς τοῦτο δὲν θέλει νὰ μᾶς πληρώσῃ οὐδὲ τοὺς μισθούς μας. Ὅθεν παρακαλοῦμεν τὸ ἔξοχον τοῦτο Ὑπουργεῖον νὰ ἀναφέρῃ, τὸ πρᾶγμα εἰς τὸ σ. Ἐκτελεστικόν Σῶμα διὰ νὰ κρατήσῃ ἀπὸ τὸν λογαριασμόν ποῦ τὴν ἀποτελουμένην ἀπὸ τοὺς μισθούς μας ποσότητα τῶν γροσίων πρὸς γρόσια 25 ἔκαστος κατὰ μῆνα, διότι δὲν εἶναι δίκαιον νὰ φάγῃ αὐτὸς τοὺς κόπους μας, ἐν ᾧ ἡμεῖς ἐδουλεύαμεν ἡμέραν καὶ νύκτα καὶ σήμερον εἴμεθα εἰς τοιαύτην κατάστασιν, ὥστε νὰ μὴν ἔχωμεν νὰ ἀγοράσωμεν οὐδὲ ψωμὶ νὰ φάγωμεν.

Εὐελπιδες δὲ εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς αἰτήσεώς μας μένομεν μέ τὸ ἀνῆκον σέβας.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 10 Μαρτίου 1825.

Οἱ εὐπειθεῖς πατριῶται

Γιάννης Ψυχαλιδάκης

Μανόλης Πετράκης


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Γιάννης Ψυχαλιδάκης καὶ Μανόλης Πετράκης κατὰ φρουράρχου Μονεμβασίας.