Αναφορά για επίλυση χρηματικής διαφοράς μεταξύ του Π. Σοφιανοπούλου και του στρατηγού Ι. Γκούρα

Από Βικιθήκη
Ἀναφορὰ γιὰ ἐπίλυση χρηματικῆς διαφορᾶς μεταξὺ τοῦ Π. Σοφιανοπούλου καὶ τοῦ στρατηγοῦ Ἰ. Γκούρα.
Συγγραφέας:Πρὸς τὸ ἒξοχον Λειτουργεῖον τοῦ Πολέμου.


Εἰς τοὺς ὑστερινοὺς λογαριασμοὺς τοῦ στρατηγοῦ Γκούρα ἔγινε λάθος γρ. 4500, ἐπειδὴ διὰ 400 στρατιώτας εὑρισκομένους εἰς τὸ φρούριον τῶν ᾿Αθηνῶν γραφθέντας εἰς τὸν κατάλογον διὰ νὰ λάβουν γεμεκλίκι τριῶν μηνῶν γρ. 13500, ἐνῶ ἔλαβον ἐννέα μόνον κατὰ λάθος, καθὼς εὐκόλως ἠμπορεῖτε νὰ πληροφοριθῆτε αὐτὸ ἀπὸ τόν ὁλοϋστερινόν λογαριασμὸν τοῦ ἄνω στρατηγοῦ εὑρισκόμενον εἰς τὰ ἀρχεῖα σας.

Περὶ αὐτοῦ τοῦ λάθους παρακαλῶ νὰ μὲ ἀποκριθῆτε ἀμέσως μὲ τὸν παρόντα πρός πληροφορίαν τοῦ φίλου Γκούρα καὶ παρακαλεῖσθε νὰ ἀναφερθῆτε πρὸς τὴν σ. Διοίκησιν ἀμέσως καὶ νὰ τὰ περιλάβετε τὰ λησμονιθέντα γρόσια καὶ νὰ μοῦ τὰ ἐμβάσετε μὲ τὸν παρόντα κύριον Χρῆστον Τουφεξῆν, διότι ὁ κύριος Γκούρας τὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐμὲ λέγων ὅτι ἡ Διοίκησις μὲ τὰ ἀπεκρίθη ἢ νὰ μὲ τὰ ἀποκριθῇ, ἂν ἐγὼ ἔκαμα λάθος, διότι εἶναι διὰ λογαριασμόν μου. Μένω μ᾽ ὅλον τὸ σέβας.


11 Μαρτίου 1825, Ἀθῆναι.


Π. Σοφιανόπουλος

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Π. Σοφιανόπουλος.