Αθηναΐς/Α/4/Άνθη και φύλλα

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 4
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 4
Συγγραφέας:
Ἄνθη καὶ φύλλα


ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ

Ἡ ἀληθὴς εὐγένεια δὲν συνίσταται εἰς τὴν ἀπομίμησιν σχημάτων καὶ τρόπων ἢ τὴν ἀποστήθησιν φράσεών τινων, διότι αὕτη εἶναι ὁ γνήσιος καρπὸς εὐγενοῦς καρδίας ἀείποτε ἐνδιαφερομένης καὶ διὰ τὰ ἐλάχιστα τῶν δικαιωμάτων καὶ τὴν εὐτυχίαν τῶν ἄλλων.

Ὑπόληψις εἶναι τὸ συμπέρασμα τῶν ἀνθρώπων περὶ τοῦ χαρακτῆρος ἡμῶν.

Χαρακτὴρ δὲ, ἡ περὶ ἡμῶν ἰδέᾳ τοῦ καρδιογνώστου Θεοῦ καὶ ἡμῶν αὐτῶν. Ὁ ἀγαθὸς χαρακτὴρ εἶναι τὸ τιμαλφέστερον τοῦ ἀνθρώπου κτῆμα, χάριν τοῦ ὁποίου ὀφείλει νὰ θυσιάσῃ πᾶν ἄλλο.

—Ἡ ἀρετὴ καθιστᾷ ὡραίους καὶ τοὺς πλέον ἀσχήμους, ἡ δὲ κακία ἀσχήμους καὶ τοὺς πλέον ὡραίους.

—Νέε! ἑκάστη ἡμέρα τοῦ βίου σου εἶναι ἓν φύλλον τῆς ἱστορίας σου. Φρόντισον, ἂν δύνασαι, νὰ καταγράψῃς ἀρετάς· ἄλλως τε προτιμώτερον νὰ μείνωσι λευκὰ παρὰ νὰ μελανωθῶσιν ἀπὸ πράξεις μὴ εὐαρέστους.

—Ὅλα τὰ ψευδῆ ἀγαθὰ παράγουσιν ἀληθῆ κακά.

—Ἄπειροι ἀπολαύσεις ἡδονῆς ἀφίνουσιν ἀσθενεστέραν ἀνάμνησιν, ἢ μία μόνη καλὴ πρᾶξις.

—Ζηλοτυπία καλεῖται δριμὺ δηλητήριον ἐμποιοῦν συγχρόνως πολλὰς μικρὰς πληγὰς εἰς ψυχὴν τετραυματισμένην.

(A. Dumas).

Ὁ λαὸς δὲν εὐτυχάει
τὴ ζημιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του
’σα δική του ἂν δὲν τηράει.