Αθηναΐς/Α/12/Ποικίλα

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 12
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 12
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ποικίλα


ΠΟΙΚΙΛΑ

Ὁ στρ. Κάουφμαν, ἀρχηγὸς τοῦ ἐν Τουρκεστὰν ῥωσσικοῦ στρατοῦ, διέταξε τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ ῥωμίου ἐν τοῖς μερίσι τῶν στρατιωτῶν, διὰ τοῦ τεΐου καὶ σακχάρεως.

— Ἐν Ἱσπανίᾳ ἐκυκλοφόρησαν κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 88,786 καὶ ἐν Ἰταλίᾳ 37,000 ἀντίτυπα τῶν ἁγ. Γραφῶν.

— Τὸ νέον ῥωσσικὸν θωρηκτὸν Πέτρος ὁ Μέγας θεωρεῖται τοσοῦτον ἰσχυρὸν ὡς τὸ ἀγγλικὸν ὁ Ὄλεθρος. Εἶναι ὡπλισμένον μὲ τέσσαρα μεγάλα τηλεβόλα ἀπαιτοῦντα ἐν ἑκάστῃ γομώσει 160 λίτρας πυρίτιδος.

— Ἡ Ῥωσσία ἔχει 26 θωρηκτὰ ἓν τῷ ναυτικῷ αὐτῆς, φέροντας 184 τηλεβόλα.

— Κατ’ αὐτὰς ἠνεώχθη εἰς κοινὴν χρῆσιν ἐν Ὁλλανδίᾳ διώρυξ συνδέουσα τὸ Ἀμστελόδαμον μετὰ τῆς Γερμανικῆς θαλάσσης. Ἡ διώρυξ ἔχει μῆκος, 16 μιλίων.

— Ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, 370,000,000 δὲν ἔχουσι γραφικὴν ὕλην, 500,000,000 Μογγόλοι μεταχειρίζονται χάρτην κατεσκευασμένον ἐκ τοῦ στελέχους καὶ τῶν φύλλων τῶν φυτῶν, 130,000,000 Πέρσαι, Ἰνδοὶ κλ. κατασκευάζουσι χάρτην ἐκ τοῦ βάμβακος, ἐνῷ 300,000,000 χρῶνται τῷ συνήθει χάρτῃ. Οἱ τελευταῖοι μεταχειρίζονται 1,800,000,000 λίτρας κατ’ ἔτος, ἢ ἓξ λίτρας ἀνὰ ἕκαστον ἄτομον—300,000,000 λίτρας χάρτου πρὸς γραφὴν, 900,000,000 χάρτου πρὸς τύπωσιν, 400,000,000 χάρτου διὰ τοίχους, καὶ 200,000,000 πρὸς ἄλλας χρήσεις.

— Ἀπεστάλη εἰς τὴν Ἔκθεσιν τῆς Φιλαδελφίας τμῆμα μεγαλοδένδρου ὡς ἐκεῖ καλεῖται. Τὸ τμῆμα τοῦτο ἔχει διάμετρον 20 ποδῶν, καὶ μῆκος 16, ἐλήφθη δὲ ἐκ δένδρου 276 ποδῶν ὕψους, μὲ διάμετρον ἐν τῇ βάσει 26 ποδῶν. Τὸ δένδρον τοῦτο, ὡς καταδείκνυται ἐκ τῶν ἐτησίων δακτυλίων ἐν τῷ ξύλῳ, εἶχε ἡλικίαν 2,120 ἐτῶν. Τὸ τμῆμα τοῦτο διατρηθὲν, σχηματίζει κίλυνδρον ἔχοντα πλευρὰς 2 ποδῶν πάχους, περιλαμβανομένου καὶ τοῦ φλοιοῦ. Θέλει μεταβληθῆ εἰς κυκλοτερῆ οἰκίαν, κομψῶς διασκευασθησομένην.

— Οἱ μισθοὶ τῶν διαφόρων μοναρχῶν τῆς Εὐρώπης κατά τινα Γερμανὸν καταστατικογράφον ἔχουσιν ὡς ἑξῆς. Ἀλέξανδρος Β’ 125,000 φρ. τὴν ἡμέραν· ὁ Ἀβδοὺλ Ἀζὶζ εἶχεν 90,000· ὁ φραγκίσκος Ἰωσὴφ 50,250· ὁ Φρειδερῖκος Γουλλιέλμος Β’ 41,000· ὁ Βίκτωρ Ἐμμανουὴλ 34,200· ἡ Βικτωρία 31,350· ὁ Λεοπόλδος 8,215.

Ὁ βασιλεὺς Γεώργιος, ἔχει 3,670 φρ, τὴν ἡμέραν.