Αθηναΐς/Α/11/Ποικίλα

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 11
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 11
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ποικίλα


ΠΟΙΚΙΛΑ

Ἀποτέλεσμα πνευματωδῶν ποτῶν. — Διάσημος ἰατρὸς ἐν’ Νέᾳ Ὑόρκῃ, ἀριθμεῖ ὡς ἐφεξῆς τὰ ἀποτελέσματα τῶν πνευματωδῶν ποτῶν ἐν Ἀμερικῇ, κατὰ τὰ δέκα τελευταῖα ἔτη.

Τὰ πνευματώδη ποτὰ ὑπέβαλον τὸ κράτος εἰς δαπάνην ἄμεσον τριῶν δισεκατομμυρίων φράγκων· ἐπήνεγκον ἔμμεσον δαπάνην τριῶν δισεκατομμυρίων· κατέστρεψαν διὰ τοῦ πυρὸς ἢ διὰ τῆς βίας, ἀξίας πλέον τῶν πεντακοσίων χιλ. φράγκων· ἐγένοντο ἀφορμὴ δεκακισχιλίων αὐτοκτονιῶν· ἐπήνεγκον τὸν θάνατον τριακοσίων χιλιάδων ἀνθρώπων· ἐβάρυνον τὸ κράτος δι’ ἑκατὸν χιλ. παιδίων· ἔρριψαν ἑκατὸν περίπου χιλιάδας εἰς τὸ δεσμωτήριον ἢ εἰσήγαγον εἰς τὰ νοσοκομεῖα.

—Κατὰ τὸ ἐνεστὼς ἔτος μέχρι τέλους Μαρτίου ἡ Ἀγγλία ἐδαπάνησεν εἰς διάφορα ὀχυρώματα τῶν παραλίων αὐτῆς λίρας στερλίνας 7,207,027 ἤτοι 209,003,783 δραχμάς.

—Αἱ συχναὶ ἀπεργίαι τῶν ἐν Εὐρώπῃ ἐργατῶν χάριν αὐξήσεως μισθοῦ ζημιοῦσι οὐ μόνον τοὺς ἐργοστασιάρχας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐργάτας αὐτοὺς οὐκ ὀλίγον. Κατὰ τινα ὑπολογισμὸν ἀρτίως κηρυχθεῖσα ἀπεργία τῶν ἐργατῶν τῶν ἀνθρακωρυχείων ἐν τῷ μεσημβρινῷ Yorkshire (Ἀγγλία) οἱ ἐργοστασιάρχαι ἐζημιώθησαν 500,000 οἱ δὲ ἐργάται 250,000 λίρας. Ἐὰν προσθέσωμεν εἰς ταῦτα καὶ τὴν ζημίαν ἣν ὑπέστησαν αἱ σιδηροδρομικαὶ ἑταιρίαι, θέλομεν ἔχει σύνολον ζημίαν 272,000 λιρῶν ἐπὶ μόνας δεκατέσσαρας ἑβδομάδας.

— Ἡ κατασκευὴ τοῦ Μεγάρου τῆς ἐν Παρισίοις ἐκθέσεως τοῦ 1878 ἐδόθη εἰς ἐργολάβον ἀντὶ 3,100,000 φρ.

— Ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Ἰαπωνίας ἀνήγγειλεν ἐπισήμως ὅτι ἐπισκεφθήσεται τὴν παγκόσμιον Ἔκθεσιν τῶν Παρισίων.

— Ὀνειροπόλος φιλόσοφος ἀνεκάλυψεν ὅτι οἱ κώνωπες εἰσὶν ἡ μετεμψύχωσις κακῶν ἀνθρώπων.

— Εἰσῆλθον τὸν λιμένα τῆς Νέας Ὑόρκης τὸν μῆνα Σεπτέμβριον ἐκ ξένων χωρῶν προερχόμενα 82 ἀτμόπλοια καὶ 432 ἱστιοφόρα ἐν ὅλῳ 515 πλοῖα.

— Ὅταν αἱ ἀκρίδες ἐπεσκέφθησαν μυριοπληθεῖς τὴν κεντρῶαν Σινικὴν περὶ τα μέσα τοῦ ἐνεστῶτος Αὐγούστου, οἱ χωρικοὶ θεωρήσαντες αὐτὰς ὡς δῶρον τοῦ θεοῦ τὰς ἐτηγάνιζον καὶ τὰς ἔτρωγον.


ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ

Τὰ δάση τῆς Εὐρώπης ὑπολογίζονται ἔχοντα ἔκτασιν 500,000,000 ἄκρα ἤτοι 1,500,000,000 στρέμματα, καλύπτουσι δηλ. τὰ εἴκοσι τοῖς ἑκατὸν ἐξ ὁλοκλήρου τῆς ἐκτάσεως τῆς ἠπείρου. Ἐν τῇ βορείῳ Ἀμερικῇ ἡ ἔκτασις ἡ ὑπὸ δένδρων κεκαλυμμένη ὑπολογίζεται εἰς 1,460,000,000 ἄκρα ἤτοι 8,460,000,000 στρέμματα. Ἐν τῇ μεσημβρινῇ Ἀμερικῇ τὰ δάση καλύπτουσι 700,000,000 ἄκρα ἤτοι 2,100,000,000 στρέμματα. Ὁλόκληρος ἡ ἔκτασις δι’ ἀμφότερα τὰ ἡμισφαίρια εἶναι 3,600,000 γεωγραφικὰ μίλια. Τὰ δάση ἐν Ἀμερικῇ κατέχουσι τὰ εἴκοσι ἓν τοῖς ἑκατὸν τῆς ἐκτάσεως τῆς Ἠπείρου ταύτης. Ἐὰν δὲ ὑποθέσωμεν, ὅτι ἡ ἀναλογία ἐν Ἀσίᾳ, Ἀφρικῇ καὶ Αὐστραλία εἶναι εἴκοσι τοῖς ἑκατὸν, τὸ σύνολον τῶν δασῶν τῆς οἰκουμένης καλύπτει ἔκτασιν 7,734,000 γεωγραφικῶν μιλίων.


Ἡ καταστροφὴ τῶν δασῶν εἶναι λίαν μεγάλη, καὶ ἐν τοῖς πλείσταις τῶν περιστάσεων οὐδεμία γίνεται προσπάθεια πρὸς ἀναπαραγωγὴν αὐτῶν. Παράδειγμα ἔστω τὸ παρ’ ἡμῖν συμβαῖνον. Ἕκαστος γινώσκει τὰς καθ’ ἑκάστην ἀναγγελλομένας πυρπολήσεις τῶν δασῶν. Ἀλλὰ καὶ ἐν Ἀμερικῇ τῇ μεσημβρινῇ, ἑκατομμύρια στρεμμάτων κατ’ ἔτος καταστρέφονται. Ἐν τῇ βορείῳ Ἀμερικῇ ἰδίᾳ δὲ ἐν ταῖς Ἡνωμέναις Πολιτείαις, ἡ κατανάλωσις τῶν ξύλων εἶναι ὑπέρογκος. Νόμος ψηφισθεὶς ἐν ἔτει 1875, ἐπιβάλλει πρόστιμον 500 δολλάρων ἢ ἑνὸς ἔτους φυλάκισιν, διὰ ματαίαν βλάβην ἢ καταστροφὴν δένδρων.


ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Ὁ ἐν Λονδίνῳ καθηγητὴς Crookes κατώρθωσε νὰ ζυγίσῃ τὸ φῶς λαμπάδος, καίτοι τὸ φῶς μέχρι τοῦδε ἐθεωρεῖτω ὡς μὴ δυνάμενον νὰ ζυγισθῇ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ λεπτοῦ καὶ πολυπλόκου ἐργαλείου βασίζεται ἐπὶ τοῦ γεγονότος ὅτι λεπτὸν νῆμα ὑάλου, ἠρτημένον ἀπὸ τῆς μιᾶς ἄκρας, δύναται νὰ συστραφῇ εἰκοσάκις ἢ τριακοντάκις χωρὶς νὰ θραυσθῇ, καὶ κλίνει πάντοτε νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν προτέραν θέσιν. Διὰ τῆς προσδέσεως τοιούτου νήματος ἐν σωλῆνι, καὶ τῆς κατευθύνσεως ἀκτῖνος φωτὸς ἐν αὐτῷ, εὑρέθη δυνατὸν, τῇ βοηθείᾳ καὶ ἄλλων ἐπιστημονικῶν μέσων, νὰ σημειωθῶσιν αἱ συστροφαὶ καὶ ἐντάσεις αἱ προξενούμεναι διὰ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ φωτὸς λαμπάδος ἐν τή σωλῆνι, ἀποτέλεσμα δὲ τούτου εἶναι ὅτι ζυγίζει 0.001728, ἢ περὶ τὰ δύο χιλιοστιμόρια τοῦ κόκκου. Λαμβάνοντες τὸ βάρος τοῦτο ὡς κατὰ προσέγγισιν ἀφετηρίαν, εὑρίσκομεν ὅτι τὸ φῶς τὸ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἐκπεμπόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἰσοῦται πρὸς τριάκοντα δύο περίπου κόκκους κατὰ τετραγωνικὸν μίλιον, ἢ 3,000,000,000 τόννους ἐφ’ ἀπάσης τῆς γῆς, βάρος τὸ ὁποῖον ἐὰν μὴν ὑπῆρχεν ἡ κεντρομόλος δύναμις θὰ ἐξετίναζε τὸν ἡμέτερον πλανήτην εἰς τὸ διάστημα.

Λέπρα.—Μεταξὺ διαφόρων νοσημάτων τῆς ἀρχαιότητος ἅτινα παρῆλθον χάρις εἰς τὰς προόδους τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς λογικῆς δέον νὰ κατατάξωμεν καί τινας τρομερὰς ἀσθενείας οἵα τὴν λέπραν. Γνωρίζομεν ἐκ τῆς ἱστορίας πόσον ἦσαν κοινὰ τὰ καταστήματα τῶν λεπρῶν ἐν Εὐρώπῃ. Τὴν σήμερον ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκ τῆς φρικτῆς ταύτης ἀσθενείας πασχόντων ἀνέρχεται εἰς 93,230 κατὰ τὰς τελευταίας στατιστικὰς ἐν ᾧ ἄλλοτε ἀνήρχετο εἰς ἑκατομμύρια.

ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΗΝ. Ἡ διεύθυνσις τῆς Ἀθηναΐδος ἐπρομηθεύθη καὶ ἔχει ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτῆς ἐν ἐνεργείᾳ ἤδη μηχανὴν δι’ ἧς γράφει τις ὡς ἐπὶ κλειδοκυμβάλου πλήττων γράμματα ἀντὶ τῶν μουσικῶν πλήκτρων. Δύναταί τις γυμνασθεὶς νὰ γράφῃ διπλασίως ἢ διὰ τῆς χειρὸς ἐν τῷ αὐτῷ χρονικῷ διαστήματι. Τὰ γράμματα ἐκτυποῦνται καθαρὰ καὶ κεφαλαῖα ὡς τὰ τοῦ τύπου. Περίεργος καὶ λίαν χρήσιμος ἐφεύρεσις.