Αθήναι/5147/Επιστημονικά περίεργα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθῆναι, φύλλο 5147, 16/29 Ιουνίου 1914
Ἐπιστημονικὰ περίεργα
Ανυπόγραφο


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ


Ὁ ἀγὼν κατὰ τῆς χολέρας

Κατὰ τὴν γνώμην τοῦ κ. Βαβὲ, ἥτις καὶ ἀνεκοινώθη εἰς τὴν Ἰατρικὴν Ἀκαδημίαν τῶν Παρισίων, τὴν σχηματισθεῖσαν ἐκ τῶν κατὰ τὸν βαλκανικὸν πόλεμον παρατηρήσεών του, ὁ ἐπιτυχὴς ἐμβολιασμὸς, τότε μόνον δύναται νὰ ἧ τελεσφόρος κατὰ τῆς ἐπιδημίας ἂν πάντες οἱ κάτοικοι ἐμβολιασθῶσιν. Κατεδείχθη δ’ ὠφελιμώτερος ὁ διπλοῦς ἐμβολιασμὸς, ὁ ἐντὸς 8 ἡμερῶν γενόμενος, οὗτινος καὶ μακροτέρας διαρκείας εἶνε αἱ προφυλακτικαὶ ἰδιότητες. Διὰ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν καταστρέφονται μὲν οἱ φορεῖς τῶν μικροβίων, ἀλλὰ μεταδίδουσι σπανιώτερον τὴν ἀσθένειαν. Πολὺ συχνότεραι εἶνε αἱ μολύνσεις αἱ γενόμεναι διὰ τῆς ἐκτὸς τοῦ πάσχοντος ὀργανισμοῦ μεταφορᾶς τῶν μικροβίων. Διὰ νὰ ἀποβῇ δὲ νικηφόρος ὁ κατὰ τῆς χολέρας ἀγὼν πρέπει δι’ ἐπιμελοῦς ἐξακριβώσεως νὰ ἀπομονῶνται οἱ πρῶτοι προσβαλλόμενοι, νὰ διενεργῆται ἐνδελεχὴς προφύλαξις τοῦ ποσίμου ὕδατος μὴ μολυνθῇ τοῦτο ὑπὸ τῶν ἐξωτερικῶν φορέων, προσέτι δὲ νὰ ἐμβολιάζωνται προβλεπτικῶς πάντες οἱ κάτοικοι τοῦ χολεριῶντος τόπου.

Ἡ παθογένεια τῆς ἀσχενείας Βασσεδωφ

Κατὰ τὴν «Ἰατρικὴν καὶ Βιολογικὴν Ἐπιθεώρησιν» ὁ ἰατρὸς κ. Ι. Τσιτσίκας, παρὰ τὰς ἀντιφάσεις τὰς σχετικὰς πρὸς τὴν θεραπείαν τοῦ τυφοειδοῦς, τὴν ἀβεβαιότητα τὴν ἀφορῶσαν τὸν ρόλον τῆς ασθενείας ταύτης καὶ τα στοιχεῖα τοῦ τυφοειδικοῦ ἐκκρίματος, εἰδικῶς διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν βασεδοβιανῶν συμπτωμάτων, μελετήσας τὴν πάθησιν ταύτην, ἀνεκάλυψεν εἰς τὰς πρωτογενεῖς περιόδους πάντα τὰ διὰ τοξινώσεως δι’ ἀδρεναλίνης παρατηρούμενα συμπτώματα.

Ἀνευρίσκει δὲ ἀργότερον σημεῖα κακῆς λειτουργίας τῆς ὑποφύσεως, τοῦ παγκρέατος κλπ., τοῦθ’ ὅπερ ἀποδίδει εἰς προτέραν πάθησιν τῶν υπονεφριδίων. Αἱ γενόμεναι παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς προόδου τοῦ βασεδοβισμοῦ ὅστις ἀκολουθεῖ ἐνίοτε κατὰ πόδας -καὶ ἀναφέρει τὰ παραδείγματα- τὴν ὀξεῖαν φυσικὴν ὑπερκόπωσιν, ἥτις παράγει τὴν «ἀδρεναλεναιμίαν» δηλαδὴ τὴν ἐξάντλησιν τῶν ἐν παρακαταθήκῃ ποσοτήτων τῆς ἀδρεναλίνης, πείθουσιν ἡμᾶς ὅτι πάντα ταῦτα προάγουσι τὴν παθογένειαν ταύτην.