Αδυναμία ικανοποιήσεως αιτήματος του Γιάννη Πηλάλα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀδυναμία ἱκανοποιήσεως αἰτήματος τοῦ Γιάννη Πηλάλα.


Περίοδος Β΄
Ἀρ. 5327

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸν γενναιότατον καπ. Γιάννην Πηλάλαν

Ἀνεγνώσθη κατ᾿ αὐτὰς ἀναφορά σου, ἀπὸ τὴν ὁποίαν πληροφορηθεῖσα ἡ Διοίκησις, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ ἐσώκλειστον τοῦ αὐτοῦ καπ. ἔγγραφον, τὰς ἐκδουλεύσεις σου, τὰς <sic> ὁποίος ὑπέφερες δεινὰ διὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν προθυμίαν μὲ τὴν ὁποίαν ἀκολουθεῖς τὰ χρέη σου, ἡ Διοίκησις ἐπαινεῖ διὰ ταῦτα τὸν πατριωτισμόν σου καὶ ἀναμένει τὴν εὐκαιρίαν νὰ σὲ τιμήσῃ κατ᾽ ἀξίαν καὶ εὐχαρίστησίν σου. Ἐπειδὴ κατὰ τὸ παρὸν τὰ στρατεύματα καὶ αὐτὰ ὅπου εἶναι διωρισμένα ἐλαττώνονται, καθότι ὁ κίνδυνος τῆς πατρίδος μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Ὑψίστου παρῆλθεν καὶ ἡ Διοίκησις δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ παρὰ τὰ ἀναγκαῖα καὶ ἀνάλογα στρατεύματα μὲ τὴν χρηματικὴν κατάστασιν τοῦ Ταμείου, διὰ τοῦτο δὲν ἠμπορεῖ νὰ εὐχαριστήσῃ πρὸς τὸ παρὸν τὴν ἐπιθυμίαν καὶ ζῆλόν σου. Μεῖνε ὅμως ἤσυχος καί, ὅταν δοθῇ περίστασις νέας στρατολογίας, θέλεις διορισθῇ κατὰ τὴν ζήτησιν καὶ προθυμίαν σου.


Τὴν 9 Ὀκτωμβρίου, ἐν Ναυπλίῳ, 1824


Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γ. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Ἴσον ἀπαράλλακτον ἐκ διαταγῆς.